A SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ GIMNÁZIUM
DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAA SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium Diákönkormányzata 1990-ben alakult. A Diákönkormányzat a diákok érdekképviseleti szerve, mely a diákok jogérvényesítésének és a kötelességek teljesítésének egyik eszköze.
 
 

1. A Diákönkormányzat megalakítása, felépítése, tagjai és segítői

A Diákönkormányzat megválasztásakor bárki választó és választható/újraválasztható, aki a SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziummal tanulói jogviszonyban áll. Ez a joga senkinek nem korlátozható tanulmányi eredmény, fegyelmi vétség, vagy egyéb más ok miatt. (A Felügyelő Tanár személyére vonatkozó szabályozást lásd: 1.2. A Vezetőségi Tanács.). A választáson csak olyan jelölt állítható, aki a jelölést vállalja, és erről írásban, szükség esetén bárki számára hozzáférhető módon nyilatkozatot tesz.

A Diákönkormányzat szervei: a Közgyűlés és a Vezetőségi Tanács. A Diákönkormányzatnak ezenkívül van egy Felügyelő Tanára.

1. 1. A Közgyűlés
 A Közgyűlés a Diákönkormányzat legfőbb, intézményi szintű vezető szerve. Tagjai: az iskola minden osztályának két-két képviselője, a Vezetőség tagjai (lásd: 1.2. A Vezetőségi Tanács) és a Felügyelő Tanár (lásd: 1.2. A Vezetőségi Tanács), valamint az Iskolaújság és az Iskolarádió egy-egy képviselője. Az osztályok képviselőiket - osztályonként két személyt - önkéntes jelentkezés vagy tetszés szerint bármely választási módszer alapján megválaszthatják. A képviselők megbízatása egy éves időtartamra szól. A képviselők visszahívhatóak, ha ezt az osztály egyik tagja indítványozza, és a javaslatot az osztály egyszerű többséggel elfogadja. A képviselők megbízatásuk lejárta előtt vissza is léphetnek, amit az osztály nyilvánossága előtt kell bejelenteniük. Ilyen esetben az osztály köteles új képviselőt választani a megüresedett helyre. A megválasztott képviselők feladata, hogy osztályuk egészének, valamint az egyes tanulóknak az érdekeit képviseljék, javaslataikat, véleményüket tolmácsolják, sérelmeiket elpanaszolják a Diákönkormányzat ülésein, hogy az adott kérdésekben minél előbb megoldás, döntés születhessen. A képviselőknek elemi érdeke, hogy a Diákönkormányzatot érintő összes kérdésben tájékozódjanak, a Diákönkormányzat működésével és céljaival tisztában legyenek és a szervezeti és működési szabályzatot ismerjék.
 A Közgyűlés feladata a Diákönkormányzat munkájának irányítása, a teendők, programok meghatározása és végrehajtásuk megtervezése, valamint a Diákönkormányzat jogait és kötelességeit érintő kérdésekben való állásfoglalás és döntéshozatal. A Közgyűlés bizonyos feladatok ellátására állandó vagy ideiglenes megbízottakat nevezhet ki, akik munkájukról a Közgyűlés igénye szerint beszámolót tartanak.
 A Közgyűlés rendesen tanévenként minimum hatszor, az I., illetve II. félévben minimum háromszor-háromszor ülésezik. A Közgyűlés összehívása - az osztályok képviselőinek, a Vezetőségi Tanácsnak, valamint a Felügyelő Tanárnak a meghívása - a Diákönkormányzat Elnökének feladata. A Közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki jelen lehet, felszólalhat, javaslatot tehet és véleményt nyilváníthat, de szavazati joggal csak a Diákönkormányzat megválasztott tagjai, azaz az osztályképviselők, a Vezetőségi Tanács tagjai, a Felügyelő Tanár és az iskolai médiák képviselői rendelkeznek. A Közgyűlés ülését bárki önkéntes jelentkezés alapján levezetheti, ha a jelentkezőt a Közgyűlés elfogadja. Önként jelentkező hiányában az ülés levezetése az Elnök feladata. A Közgyűlésnek joga van a Diákönkormányzatot érintő minden kérdésben véleményt nyilvánítani, javaslatot tenni és döntést hozni. A Közgyűlés akkor tekinthető határozatképesnek, ha tagjainak 50%-a plusz egy fő legalább jelen van. Az érvényes döntéshozatal nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű többségi szavazatával történik. A szavazatok számának egyezése esetén az Elnök szavazata kétszeresen érvényes. Az ülések napirendjének az éppen aktuális problémákon kívül mindig tartalmaznia kell a Vezetőségi Tanács és a Felügyelő Tanár beszámolóját (elvégzett, ill. elvégzendő feladatatok).
 A Vezetőségi Tanácshoz benyújtott írásbeli kérelem alapján rendkívüli Közgyűlés bármikor összehívható. A rendkívüli ülésre a rendes Közgyűlés szabályai ugyanúgy érvényesek.

1. 2. A Vezetőségi Tanács
 A Vezetőségi Tanács a Diákönkormányzat végrehajtói testülete. Tagjai: Elnök, Alelnök, Jegyző, és a Gazdasági Felelős, valamint véleményezési joggal részt vehetnek a Felügyelő Tanár és az iskolai médiák képviselői. A Vezetőségi Tanács tagjait a Közgyűlés választja meg. Jelölni a fentebb meghatározott szabályok szerint bárkit lehet (egy személy akár önmagát is jelölheti). A jelölésnek két módja van. A jelölt nevét fel lehet írni a Diákönkormányzati faliújságon lévő "Jelölési Ív"-re, amelyet az Elnök köteles kihelyezni a tisztújító Közgyűlés ülése előtt legalább egy héttel. Ezenkívül jelölni lehet szóban a Közgyűlés ülésén is a szavazás megkezdése előtt, amikor erre az ülés levezetője felszólítást tesz. Az írásbeli, ill. szóbeli jelölések összegzése után történik meg a végső "Jelölési Lista" összeállítása, majd a jelöltekre való titkos szavazás.
 A Vezetőségi Tanács tagjainak megbízatása a tanulói jogviszony megszűnéséig, de legfeljebb három évre szól. Visszahívhatóak, ha ezt a Közgyűlés bármely választott tagja javasolja, és a Közgyűlés egyszerű többséggel elfogadja. Megbízatásukról annak letelte előtt a tagok maguk is lemondhatnak, ha lemondási szándékukat a Vezetőségi Tanács ülésén bejelentik. Ilyen esetben rendkívüli Közgyűlés összehívásával kell min. 30 napon belül új tisztségviselőt választani.
 A Vezetőségi Tanács bármilyen gyakorisággal, de félévente legalább két alkalommal összeül. A Vezetőségi Tanács ülését annak bármely tagja indítványozhatja.
 A Vezetőségi Tanács dolga a Közgyűlés által meghatározott feladatok ellátása, az aktuális teendők végrehajtása, a diákélet működésének biztosítása, megszervezése és a diákok érdekképviselete. Javaslataival, véleményével, problémáival, ill. sérelmével bármely diák fordulhat a Vezetőségi Tanácshoz, amely köteles az ügyben érdemben állást foglalni és a problémára - lehetőségeinek megfelelően - megoldást találni. A Vezetőségi Tanács minden tagja köteles nyilvánosságra hozni (faliújság, iskolaújság, iskolarádió útján), hogy Diákönkormányzati ügyekben mikor és milyen módon érhető el.
 A Vezetőségi Tanács tagjainak konkrét feladatkörei a következők. Az Elnök fogja össze és irányítja a Tanács munkáját, ő tervezi meg a feladatok végrehajtását, ő bízza meg az egyes tagokat feladataik elvégzésével. Kötelessége továbbá a Közgyűlések összehívása (megbízatási évének összes Közgyűlése az elsőt kivéve). Feladata ezenkívül a Diákönkormányzat képviselete bármely iskolai vagy iskolán kívüli fórumon. Képviselet alatt értendő, hogy nyilatkozhat a Diákönkormányzat nevében, ill., hogy a Közgyűlés által meghatározott feladatok elvégzése céljából a Diákönkormányzat számára jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. Az Elnöknek végezetül állandó kapcsolatot kell fenntartania az iskola vezetőségével, a nevelőtestülettel és a szülőkkel. Az Alelnök feladata, hogy az Elnököt távollétében helyettesítse. Az Elnök távollétében az Alelnök rendelkezik az Elnöki jogkörökkel. Ezen kívül bármilyen feladatot köteles ellátni, amit az Elnök, ill. a Vezetőségi Tanács számára kijelöl, ha ehhez megvannak a megfelelő képességei, lehetőségei. A Jegyző állandó feladata az adminisztrációs tevékenységek ellátása (pl. a Közgyűlés jegyzőkönyveinek vezetése, stb.). Ezenkívül bármilyen feladatot köteles ellátni, amit az Elnök, ill. a Vezetőségi Tanács számára kijelöl, ha ehhez megvannak a megfelelő képességei, lehetőségei. A Gazdasági Felelős irányítja a Diákönkormányzat pénzügyeit (részletesen lásd: Pénzügyek). Ezen kívül ő is megbízható bármely más feladattal, amit kellően el tud látni.
 A Vezetőségi Tanács, ha arról határozatot hoz, eseti jelleggel, meghatározott időre, bárkit vagy bárkiket megbízhat bizonyos feladatok elvégzésével. Ilyenkor a megbízott személyek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a Vezetőségi Tanácsnak és a Közgyűlésnek.

1. 3. A Felügyelő Tanár
 A Diákönkormányzat Felügyelő Tanára lehet bármely nagykorú személy, akit az év eleji Közgyűlés Felügyelő Tanárnak megszavaz. A Felügyelő Tanár lehet pedagógus, szülő, egykori diák vagy akár az iskolával semmilyen viszonyban nem álló személy. A jelölésre és a szavazásra ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a Vezetőségi Tanács választása esetén. Megbízatása egy évre szól. Visszahívható, ha a Közgyűlés egyik tagja ezt indítványozza, a Közgyűlés pedig egyszerű többséggel elfogadja. Tisztségéről a Felügyelő Tanár lemondhat, ha erről a Vezetőségi Tanácsot tájékoztatja. A Felügyelő Tanár visszahívása vagy lemondása esetén rendkívüli Közgyűlésen kell új Felügyelő Tanárt választani.
 A Felügyelő Tanár feladata, hogy minden olyan ügyben a Diákönkormányzat segítségére legyen, amelyben őt arra felkérik és minden lehetséges fórumon képviselje a Diákönkormányzat érdekeit.
 
 

2. A Diákönkormányzat jogai, kötelezettségei, tevékenységei

2. 1. Döntési jogok
 Bizonyos tárgykörökben egyedül a Diákönkormányzatnak van joga határozatot, döntést hozni. Ezen döntések tartalmáért, betartásáért, ill. a döntés elmulasztásáért szintén egyedül a Diákönkormányzat felel. Ezekben a kérdésekben a nevelőtestületnek véleményezési joga van, amit a Diákönkormányzat belátása szerint figyelembe vehet vagy figyelmen kívül hagyhat.

A Diákönkormányzat döntési joga az alábbi tárgykörökre terjed ki:

  -saját működésének és munkájának megszervezése
  -saját szervezeti és működési szabályzatának megalkotása
  -tisztségviselőinek megválasztása
  -a működéséhez biztosított pénzösszeg felhasználása
  -meglévő hatásköreinek gyakorlása
  -egy tanítás nélküli munkanap programja (lásd: 2. 5. Rendezvények)
  -saját tájékoztatási rendszere (lásd: 4. Nyilvánosság)
  -az iskola tájékoztatási rendszer tanulói vezetőjének vagy vezetőinek megválasztása


2. 2. Egyetértési jogok
 Bizonyos tárgykörökben törvényes és érvényes döntés nem hozható a Diákönkormányzat egyetértése nélkül. Ilyen kérdésekben a Diákönkormányzat köteles állásfoglalását indoklással együtt a döntéshozó szervnek eljuttatni. Ha a Diákönkormányzat nyilatkozata nemleges vagy álláspontja eltér a döntéshozóétól, akkor ez egyeztető tárgyalásokon a Diákönkormányzat köteles képviseltetni magát. Ilyen esetekben a Diákönkormányzat képviseletét a Vezetőségi Tanács vagy egy legalább háromfős Egyeztető Bizottság látja el. Az Egyeztető Bizottságot a Vezetőségi Tanács nevezi ki és bízza meg az 1. 2. pontban foglaltak alapján.

A Diákönkormányzatnak egyetértési joga van az alábbi tárgykörökben:

  -az iskolai működési és szervezeti szabályzata (ünnepélyek, különös tekintettel a szalagavató bálra, a  Diákönkormányzat működésének biztosítása, a tanuló jutalmazása, a fegyelmező intézkedések elvei, a tanulói jogviszony szabályozása)
-a szociális juttatások elveinek meghatározás  -ifjúságpolitikai célú pénzeszközök felhasználása
-a házirend elfogadása és módosítása


2. 3. Véleményezési jogok
Bizonyos kérdésekben a Diákönkormányzatnak joga van kialakítani, és nyilvánosságra hozni a saját véleményét. Ezt azonban a döntéshozó nem köteles figyelembe venni.

A Diákönkormányzatnak véleményezési joga van az alábbi tárgykörökben:

  -az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdés
  -a tanulókat érintő valamennyi kérdés
  -a tanuló ellen folyó fegyelmi eljárás
  -az intézmény megszűntetése, átszervezése, átnevezése
  -az intézmény költségvetése, illetve annak módosítása
  -az intézmény vezetőjének megbízása, illetve megbízásának visszavonása
  -a tankönyvek megvásárlásának támogatása


2. 4. Átruházott jogok
 A Diákönkormányzat elláthat olyan jogköröket is, amelyeket a törvény nem biztosít számára, de azok átruházhatóak rá. Arról, hogy egy jogkör átruházását a Diákönkormányzat elfogadja-e, a Közgyűlés köteles dönteni, mérlegelve a jogkör gyakorlásához szükséges feltételek meglétét.

2. 5 Egyéb tevékenységek
 A Diákönkormányzat programokat szervezhet az iskola diákjai számára, amennyiben azok az iskolai munkát nem zavarják vagy akadályozzák. Ezen rendezvények céljaira a Diákönkormányzat igénybe veheti az iskola eszközeit, termeit stb.
 A Diákönkormányzat minden évben megszervezheti a Ságvári Napok eseményeit, programjait (legalább egy tanítás nélküli munkanap), ill. évi négy buli, melyeknek bevétele a Diákönkormányzatot illeti. Ezen rendezvények lebonyolításával a Diákönkormányzat megbízhat olyan tanulókat is, akik nem választott tagok (lásd: 1.2. A Vezetőségi Tanács).
 A Diákönkormányzat ezenkívül bármilyen programot megszervezhet, amelyet az iskola diákjai igényelnek és amelyet a Közgyűlés megszavaz, akarata ellenére azonban a Diákönkormányzat semmilyen rendezvény, iskolai ünnepség stb. megszervezésére sem kötelezhető. A rendezvények esetleges bevétele a Diákönkormányzatot illeti.
 A Diákönkormányzat kezdeményezheti, szorgalmazhatja közhasznú iskolai munkák megszervezését.
 A Diákönkormányzat kiírhat különféle pályázatokat, versenyeket (tanulmányi-tudományos, sport, képzőművészeti stb.), segítheti az iskola diákjainak felkészülését tanulmányi versenyekre, sporteseményekre (szakkörök, képzőtáborok szervezése, nehezen hozzáférhető szakkönyvek megszerzése stb.).
 

3. Pénzügyek

3. 1. Pénzügyi források
 Az iskola fenntartója köteles a Diákönkormányzat számára a törvényben előírt normatív támogatást biztosítani. Amennyiben ez nem történik meg, a Diákönkormányzatnak törekednie kell a kérdésben az iskola fenntartójával megegyezni. Ha az előírt támogatáshoz a Diákönkormányzat ezen az úton sem tud hozzájutni, akkor követelését jogi úton érvényesítheti. A Diákönkormányzat számára bevételi forrást jelent továbbá az általa megszervezett rendezvények haszna. Ezenkívül a Diákönkormányzat minden lehetséges és törvénybe nem ütköző módon gyarapíthatja vagyonát.
 A Diákönkormányzatnak jogában áll az iskola berendezéseit, termeit térítés nélkül igénybe venni, amennyiben ez az iskolai oktatást nem zavarja.

3. 2. Az erőforrások kezelése
 A Diákönkormányzat pénzét az OTP bankban a 11735005-20488567 számú számlán tartja. A pénz felhasználásáról az elvégzendő feladatokat mérlegelve a Közgyűlés dönt. A döntések végrehajtását, a számla kezelését az Elnök, a Gazdasági Felelős és a Felügyelő Tanár csak együttesen végezhetik, de önálló pénzügyi döntéseket nem hozhatnak még hárman együtt sem. A számláról levett és a Diákönkormányzat saját pénztárába a felhasználásig átkerült pénzt a Gazdasági Felelős kezeli az Elnök felügyelete mellett. A Gazdasági Felelős a Diákönkormányzat pénzügyi helyzetének mindenkori állásáról a Közgyűlést minden egyes ülésen köteles tájékoztatni.
A Diákönkormányzat - amennyire lehetőségei engedik - támogatást nyújthat az iskola tanulóinak bizonyos méltányolást érdemlő esetekben (szociális rászorultság, külföldi versenyen való részvétel, tanulmányút stb.). Az esetek mérlegelése és a döntéshozatal a Közgyűlés feladata.
 A fogyóeszközök fedezésére a Diákönkormányzat havonta 2000 Ft-ot különít el, amelynek felhasználásáról a Vezetőségi Tanács dönt.
 

4. Nyilvánosság

4. 1. Nyilvánosság
 A Közgyűlés ülései bárki számára nyilvánosak, a Vezetőségi Tanács ülései nem. A Diákönkormányzat működéséről az iskola bármely tanulójának joga van tájékoztatást kérni a Vezetőségi Tanácstól. Semmiféle információ nem tartható vissza vagy hallgatható el.

4. 2. Tájékoztatás
A Közgyűlések jegyzőkönyveit a Diákönkormányzat az üléseket követően nyomtatott formában (iskolaújság, faliújság, plakát, elektronikus média, stb.) nyilvánosságra hozza. Egyéb információiról az osztályképviselőkön keresztül, faliújságon, az iskolaújságban vagy az iskolarádióban illetve az iskola honlapján keresztül (http://www.gyakg.u-szeged.hu/hirmondo/dok) valamint a Diákönkormányzati Körlevélben tájékoztathatja a diákokat. A Diákönkormányzati képviselők továbbá tagjai egy zárt levelezési listának (kepviselo@gyakg.u-szeged.hu), melyre csak a Közgyűlés képviselői írhatnak. A Diákönkormányzat mindenki számára elérhető a dok@gyakg.u-szeged.hu E-mail címen.
 Az Iskolarádió és az Iskolaújság a Diákönkormányzathoz tartozó szervezetek. Létrehozásukról, működtetésükről, támogatásukról valamint szerkesztősége tanulói vezetőjének (felelős szerkesztőinek) és munkatársainak megválasztása illetve visszahívása a Közgyűlés hatásköre.
 

5. A szervezeti és működési szabályzat

5. 1. A nem szabályozott kérdések
 A szervezeti és működési szabályzatban le nem fektetett esetekben a már bevett gyakorlatot, esetleg más célszerűnek látszó és a többség számára elfogadható megoldást kell követni.
 

5. 2. A szabályzat érvényessége
 A jelen szabályzat mindaddig érvényes, amíg azt kétharmados közgyűlési határozat nem módosítja, vagy meg nem változtatja.
 
 
 

Kelt: Szegeden, 2000. február 22-én
 
 


A SÁGVÁRI GIMNÁZIUM HAGYOMÁNYOS, MINDEN ÉVBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ RENDEZVÉNYEISzeptember - október:

                        - Gólyapróba, Gólyabál


November utolsó hete:

    - Ságvári-Napok (benne: TÖTIDEEÖSÁRA) és az azt követő buli


Február vége:

                        - Szalagavató bál


Március vége:

    - Farsangi buli


Június vége:

                        - Év végi buli