A SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium

TANULÓI HÁZIRENDJE

Iskolánkat 1955-ben szervezték, 1958 óta a SZTE gyakorló gimnáziuma. Tanulóink az iskola fennállása alatt komoly hírnevet szereztek nem csupán városunkban, hanem országos viszonylatban is. Mindannyiunk kötelessége a kivívott hírnév megõrzése, ezért a nevelõtestület a gimnázium tanulóitól fegyelmezett magatartást és képességei szerinti legjobb munkát vár el. Igen fontosnak tartjuk, hogy a diákok rendszeres és igényes munkával teljesítsék tanulmányi feladataikat, önmûveléssel gazdagítsák ismereteiket. Elvárjuk, hogy minden tanítványunk felismerje, hogy bármifajta megkülönböztetés - legyen az vallási, faji, nemzeti vagy politikai szempontú - méltatlan a humanizmus és a demokrácia eszméihez.

Az iskolai hálózat használatára vonatkozó szabályzatot külön melléklet tartalmazza.

I. A tanulók kötelességei

1./ A tanuló elsõ számú kötelessége, hogy képessége, tudása szerint végezze iskolai munkáját, a tanulást.

2./ Tanulóink a legnagyobb gonddal vigyázzanak az iskola felszerelésére, a falak, ajtók, ablakok és a padok épségére, tisztaságára! Az esetleges kárt okozója téríti meg. Az osztályok (tanulócsoportok) az okozott kárért együttesen is felelõsek.

3./ A tanítási idõ alatt, valamint az iskolai rendezvényeken tilos a dohányzás, a szeszesital és a kábítószer fogyasztása! Ez a tilalom érvényes az iskola minden helyiségében és minden napszakban, valamint az iskolán kívüli közös rendezvények tartamára is.

Ez a tilalom a tanulmányi kirándulásokra is érvényes.

4./ A tanulók az iskolai rendezvényeken az igazgató vagy az osztályfõnök utasításának megfelelõ öltözékben jelenjenek meg! Az ünnepi öltözék: lányoknak sötét szoknya, fehér blúz; fiúknak sötét nadrág, fehér ing, illetve öltöny nyakkendõvel.

Az iskola munkahely; a diákok megjelenése ennek megfelelõ legyen, tiszta, rendes, a divat szélsõségeit, a feltûnést kerülõ!

5./ A tanulók az iskola minden dolgozóját és a tanárjelölteket a napszaknak megfelelõen köszöntsék!

6./ Az iskolai tûzriadó tervét - osztályfõnöke ismertetése alapján - ismerje meg, és szükség esetén tanári irányítással ennek megfelelõen cselekedjen!

II. A tanulók jogai

1./ Minden tanulónak joga , hogy színvonalas általános mûveltséget szerezzen, és kötelessége , hogy ebben a tevékenységben társait ne zavarja.

2./ A tanulóknak joguk van diákönkormányzat létrehozására és az arra vonatkozó jogok gyakorlására.

3./ A 11. és 12. osztályos tanulónak joga van elõrehozott vizsgát tenni az adott tanév anyagából, ha a késõbbiekben részletezett feltételeket teljesíti.

4./ a./ Joga van sikeres felsõfokú C típusú nyelvvizsga esetén leadni az adott idegen nyelvet, és ha a lehetõségek megengedik, egy másik nyelvet megfelelõ feltételek mellett felvenni.

b./ Középfokú C típusú nyelvvizsga esetén a 12. osztályos tanulók kaphatnak óra alóli felmentést szülõi kérésre. (Melléklet: 1. sz.)

A felmentett tanuló a díszteremben tartózkodik.

5./ Joga van 11. osztálytól kezdve fakultációt felvenni illetve leadni. Ennek rendje részletesen szabályozott. (Melléklet: 2.sz.)

6./ Joga van az iskola által meghirdetett szakkörök, sportkörök, tömegsport, irodalmi színpad, illetve önköltséges tanfolyamok és iskolán kívüli sport és kulturális egyesületek munkájában részt venni.

7./ Joga van megyei, területi és országos tanulmányi versenyeken a szaktanár egyetértõ javaslatával részt venni.

A 9. osztályos tanulók jelentkezése ez alól kivétel.

8./ Joga van a kijavított és leosztályozott dolgozatát megtekinteni és az értékelés szempontjait megismerni.

9./ Az iskola számítógépes tantermeit joga van tanítási órán kívül használni, amelynek rendje részletesen szabályozott. (Mell.: 3.sz.)

10./ Joga van az iskolai klub használatára, rendezvényeinek látogatására. (Mell.: 4.sz.)

11./ A 100/1997. Kormányrendelet alapján - elõször 2002-ben - közép-, ill. emeltszintû érettségi vizsgát választhat.

12./ A tanulónak joga van panasszal élni az osztályfõnöknél, ill. az igazgatóságnál, ha úgy érzi, hogy jogainak gyakorlásában akadályozzák.

13./ Az iskolarádió és az iskolai újság mûködését külön szabályozzuk. (Mell.: 5.sz.)

III. Az iskolai munkarend

1./ Iskolánkban az elsõ óra 7.30-kor kezdõdik. Az elkésett tanulóktól a tanári kapuügyelet elkéri az ellenõrzõt. Az órák között 10 perces szünet van, kivételt képez a 4. és 5. óra közötti szünet, amely 20 perces. A tanítási napot kezdõ, illetve befejezõ órák összevontan is tarthatók, de idõtartamuk akkor is kétszer 45 perc.

A tanórák közötti szünetek a felfrissülést szolgálják. A tanárok ezt a jogot kötelesek tiszteletben tartani. A diákok kulturált magatartása alapfeltétele annak, hogy ne zavarjanak ebben másokat. A folyosókat és a lépcsõket a közlekedés számára szabadon kell hagyni. Lépcsõn, földön, ablakpárkányon, radiátoron ülni tilos!

Az iskolarádió az igazgatósággal egyeztetett idõpontban, megengedett hangerõvel mûködhet.

A büfé elõtti területet becsengetéskor azonnal el kell hagyni!

Ha az elsõ tanítási óra uszodai óra, akkor a beérkezõ tanuló a díszteremben tartózkodik.

2./ A tanóra eredményességét minden tanuló fegyelmezett aktivitással segítse! Az óra rendjét zavarókat a tanár figyelmezteti. Ismétlõdés esetén szaktanári figyelmeztetést ad, melyet a haladási naplóba és az ellenõrzõbe is bevezet. Súlyosabb esetben az osztályfõnökhöz vagy az igazgatóhoz kíséri az óra végén.

3./ Becsengetés elõtt minden tanuló a következõ óra helyére menjen, s csengetéskor pedig a tanterembe vonuljon! Az óra befejezésekor hagyja el a termet! A hetes gondoskodik a tanterem rendjérõl, minden óra után letörli a táblát, és leoltja a villanyt. Testnevelésórákra csak az udvaron át való közlekedést engedjük meg.

4./ Az osztályba belépõ tanárt a diákok felállással köszöntik, és a hetes jelentését állva hallgatják.

5./ Naponta egynél több - az osztály egészét vagy önálló csoportját érintõ, a haladási naplóba elõre beírt - nagydolgozat, témazáró, illetve témazáró jellegû dolgozat nem íratható, s egy hétre nem juthat 3-nál több. Ez a korlátozás nem vonatkozik a tanórákat csak részben kitöltõ - maximum 2-3 óra anyagát felölelõ - röpdolgozatra.

6./ Az ellenõrzõ könyvet kötelesek a tanulók mindennap maguknál tartani, a kapott osztályzatokat beírni és azokat az egyéb tanári bejegyzésekkel együtt a szülõkkel aláíratni.

7./ A tanuló a tanári szobában nem, a tanári szoba elõterében rövid ideig tartózkodhat.

8./ Az egyes órákról felmentett tanulók az igazgatóság által kijelölt helyen tartózkodhatnak. A testnevelés alól felmentett tanulóknak a testnevelésórán kell tartózkodniuk.

9./ Az iskolába csak a tanuláshoz szükséges felszerelést szabad behozni. Rádió, magnó, walkman, CD-lejátszó, kártya használata tilos! Órán rágógumit rágni tilos!

10./ Minden osztálynak külön zárható ruhatárolója van. A tanulók kötelesek a ruhatároló rendjérõl gondoskodni, azt zárva tartani, tanítási szünetek elõtt pedig kiürítve nyitva hagyni.

11./ Iskolánkban folyosói diákügyelet mûködik, melynek rendjét külön szabályozzuk.(Mell.: 6.sz.) Az ügyelet 7.20-kor kezdõdik, és 14.05-kor fejezõdik be. Az ügyeletes nem hagyhatja el helyét!

12./ Hiányzások

Az elõre nem látható események (betegség, közlekedési nehézségek stb.) kivételével a tanuló csak elõzetes engedéllyel maradhat távol az iskolai foglalkozásokról. Három napnál nem hosszabb távolmaradásra az osztályfõnök, hosszabbra az igazgató adhat engedélyt. Sportolók, ill. mûvészeti csoportok tagjainak távolmaradását minden esetben - az osztályfõnök javaslatára - az igazgató engedélyezi. Az elõzetes engedély nélküli mulasztást igazolni a hiányzást követõ osztályfõnöki órán, illetve egy héten belül kell az osztályfõnöknél. 1 napnál nem hosszabb mulasztás esetén - évenként legfeljebb 3 alkalommal - szülõi, egyébként orvosi igazolás szükséges. Az orvosi igazolást a szülõ köteles aláírásával ellátni. Szakrendelésre tanulóink lehetõleg tanítási idõn kívül menjenek! Tanítási idõ alatt az iskola épületét elhagyni nem szabad. Ha ez mégis szükségessé válik, akkor ehhez elõzetes szülõi kérésre - kivételes esetekben enélkül - az igazgatóhelyettesi irodából kilépõt kell kérni! (Mell.: 7.sz.)

A napközben történt hiányzások igazolása csak a kilépõvel együtt érvényes. Az igazolatlan mulasztás, az iskolából tanítási idõ alatti engedély nélküli távozás egyben fegyelmi vétség is.

- 3 igazolatlan óra osztályfõnöki figyelmeztetés;
- 5 igazolatlan óra osztályfõnöki intés;
- 7 igazolatlan óra osztályfõnöki megrovás;
- 9 igazolatlan óra igazgatói intés;
- további igazolatlan óra (29 óráig) egyéni elbírálás szerinti fegyelmi következményekkel jár.
13./ A tanár az órára késve érkezõket beengedi, a naplóba a késés tényét bejegyzi. A késést az osztályfõnöknél igazolni kell! Két igazolatlan késés 1 igazolatlan óra következménnyel jár.

14./ Országos versenyek I. fordulójában a verseny napja, a II. fordulóban plusz egy szabadnap jár.

A döntõbe jutott tanulók részére az igazgató engedélyez a szaktanár javaslatára szabad napokat. Egyéb versenyeknél igazgatói utasítás szerint.

15./ Évi 250 óránál több hiányzás esetén a tanuló nem osztályozható. Tanulmányait csak sikeres osztályozóvizsgák esetén folytathatja. Ha a tanuló tantárgyi mulasztása meghaladja a tantárgyból a naplóba beírt óraszám 30 %-át - félévkor vagy év végén - az adott tantárgyból osztályozó vizsgát köteles tenni. Ezekrõl az osztályfõnök, ill. a szaktanár tanköteles tanuló esetén a szülõt, nem tanköteles esetén a tanulót írásban értesíti.

30 igazolatlan óra esetén megszûnik a tanulói jogviszony.

Tanköteles tanulónál már az elsõ igazolatlan óra esetén az iskola értesíti a szülõt. 30 igazolatlan óra esetén a tanköteles tanulmányait csak az osztály megismétlése esetén folytathatja.

A tanulói jogok érvényesüléséért és az iskolai munkarend betartatásáért az intézmény igazgatója a felelõs.

IV. Iskolai jutalmazás, dicséret fokozatai

A tanulói közösségeket vagy az egyes tanulókat magatartásukban, tanulmányi vagy egyéb irányú munkájukban elért jó eredményeikért jutalmazzuk.

Az iskolai jutalmazás fokozatai:

a./ szaktanári dicséret;
b./ osztályfõnöki dicséret;
c./ igazgatói dicséret;
d./ nevelõtestületi dicséret.
A kiemelkedõ (országos illetve nemzetközi szintû versenyeken elért) eredményt azzal tesszük maradandóvá, hogy teljesítõjének fényképét az eredmény megjelölésével kifüggesztjük a "dicsõségfalra".

A 12. osztályosok közül a legjobbakat a Ságvári Gimnáziumért Emlékéremmel jutalmazzuk.

V. Az iskolai büntetés fokozatai

Az a tanuló, aki a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelességeit szándékosan vagy gondatlanul megszegi, fegyelmezõ intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesül. A tanulóval szemben a következõ fegyelmezõ intézkedések hozhatók:

a./ szaktanári figyelmeztetés (naplóba bejegyezve);
b./ osztályfõnöki figyelmeztetés;
c./ osztályfõnöki intés;
d./ osztályfõnöki megrovás.
Azokkal a tanulókkal szemben, akik ismételten megszegik a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelességeiket, vagy tettükkel - órai vagy órán kívüli viselkedésükkel -szándékosan zavarják meg a tanulóközösségek, az iskola munkáját, esetleg az iskolán kívüli viselkedésükkel okoznak kárt az intézmény hírének, fegyelmi eljárást kezdeményezünk.

A fegyelmi büntetések fokozatai a következõk:

a./ az igazgató jogköre:

Kiegészülnek ezek - indokolt esetben - az SZMSZ-ben foglalt átirányítás, eltanácsolás lehetõségével.

b./ a nevelõtestület jogköre:

Ismételt fegyelmezetlenség esetén magasabb büntetési fokozatot kell alkalmazni. A büntetést és a jutalmazást írásba kell foglalni, a naplóba be kell jegyezni, és az ellenõrzõ útján a szülõk tudomására kell hozni.

Az igazgatói szintû dicséretet, illetve elmarasztalást az igazgató indoklással, körözvény útján és a Ságvári gimnázium honlapján is a diákok tudomására hozza.

VI. A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése

Magatartás:

példás magatartású az a tanuló, aki:

magatartású az a tanuló, aki: változó magatartású az a tanuló, aki: rossz magatartású az a tanuló, aki: Szorgalom:

példás szorgalmú az a tanuló, aki:

szorgalmú az a tanuló, aki: változó szorgalmú az a tanuló, akinek: hanyag szorgalmú az a tanuló, aki: VII. Egyéb tudnivalók

1./ Az iskola irodáját a tanulók hivatalos ügyben kizárólag a 4. szünetben - a folyosói diákügyelet segítségével - a tanítás végén kereshetik fel.

2./ Az irodában az adminisztrátorral intézendõ:

iskolalátogatási igazolás, diákigazolvány érvényesítése, pótlása, egyéb igazolások és hitelesítések.

3./ A gazdasági ügyintézõnél intézendõ;

felszerelésben esett kár bejelentése, díjfizetések, stb.

4./ Az iskolában plakátot, hirdetményt csak az igazgató vagy igazgatóhelyettes engedélyével (aláírásával és pecséttel) szabad kifüggeszteni a a tanulói hirdetõ táblákra.

5./ Tanulóink az iskola helyiségeit tanítási idõ után csak igazgatói engedéllyel és tanári felügyelettel vehetik igénybe.

6./ A tanulók az iskolarádióban elhangzó igazgatói körözvényt figyelmesen hallgassák végig! A körözvény szövegét 2 napig megtekinthetik az igazgatói hirdetõtáblán.

7./ Elõrehozott vizsgát az a 12. osztályos tanuló tehet, akinek általános tanulmányi eredménye eléri a 4,5 átlagot és a választott tantárgyból végig jeles vagy jó eredményt ért el, és nem kíván érettségizni a választott tárgyból. Csak a jó, illetve jeles vizsga mentesíti a tanulót a tanítási órák látogatása alól.

8./ Az iskolai munkát érintõ minden kérelmet az osztályfõnöknek kell elõször írásban leadni.

9./ A kerékpárokat, segédmotorokat az iskola udvarán található tárolóban kell lezárva hagyni.


Szeged, 1998. március 18.