A JATE tanárjelötjei iskolai tanítási gyakorlatukat az egyetem gyakorló iskoláiban (általános iskola ‚ gimnázium), valamint az egyetem szegedi bázisiskoláiban végzik.
 

I. Szervezési kérdések

 1. Tanítási gyakorlatot minden tanárszakos nappali és levelezõ tagozatos hallgató végezhet, aki a szakmai, pedagógiai, valamint a tanítandó szakjának megfelelõ szakmódszertani követelményeknek eleget tett és jelentkezési kérelmét az elõzõ tanév végén, legkésõbb május 15-ig beadta a Tanulmányi Osztályra.
 2. Azok a hallgatók, akik jelentkezési kérelmet nem adnak be, a tanítási gyakorlatot csak egy év múlva teljesíthetik.
 3. A tanításra jelentkezett tanárjelölteket az oktatási rektorhelyettes  által megbízott felelõs osztja be gyakorlatra a bevezetésben említett gyakorlóiskolák vagy a szegedi bázisiskolák valamelyikébe. A hallgatók esetleges kéréseiket feltüntethetik a jelentkezési lapon.
 4. Azok a hallgatók, akik jelentkezésüket beadták, de valamilyen oknál fogva nem tudnak tanítási gyakorlaton részt venni, szeptember elsejéig kötelesek bejelenteni távolmaradásukat a tanítási gyakorlatot szervezõ tanárnak. (Szilágyi Zsuzsa, Ságvári Gimnázium)
 5. Bármely, a tanítási gyakorlatot érintõ kérelmet a karok Tanulmányi Bizottságai illetékesek elbírálni. Rendkívül indokolt kérelem esetén engedélyezhetik a az iskolai gyakorlat késõbbi kezdését, esetleg más iskolába való beosztást is. Az erre vonatkozó kérelmeket - csatolva az iskola fogadó nyilatkozatát, amely a külsõ szakvezetõ személyét is kijelöli - legkésõbb június 20-ig kell benyújtani.
 6. Az általános tudnivalókat az oktatási rektorhelyettes által megbízott felelõ(ök) ismerteti(k) a tanárjelöltekkel  április hó folyamán.
 7. A tanárjelöltek beosztása megtekinthetõ a JATE két gyakorlóiskolájának hirdetõtábláján szept. 1-tõl.
 8. A tanítási gyakorlat az I. félévben december 1-ig, a II. félévben május 1-ig tart.
 9. Az egyéni tanulmányi rend kedvezményei az iskolai gyakorlatok végzésére nem terjednek ki.
 10. A levelezõ hallgatók tanítási gyakorlatukat januárban teljesíthetik.
 11. Félévenként egy szaktárgyból kell tanítási gyakorlatot végezni, heti 10 órát töltve a kijelölt iskolában.
 12. A tanítási órák száma félévenként minimum 12-15 óra (levelezõknél 10 óra), a hospitálás pedig minimum 50 óra.
 13. A 12-15 órányi tanítást egy (indokolt esetben kettõ) osztályban vagy tanulócsoportban folyamatosan kell végezni.
 14. Indokolt esetben az iskolák igazgatói 1 hétre felmentést adhatnak az iskolai teendõk alól, ennél hosszabb idõre csak dékáni engedéllyel lehet távol maradni. Két hetet meghaladó hiányzás esetén az iskolai gyakorlatot meg kell ismételni.
 15. A tanárjelöltek óráit más jelöltek, a szakvezetõk, az adott iskola vezetõi, a szakmódszertanos, valamint a szaktanszékek oktatói látogathatják.
 16. Azok a kiegészítõ képzésben résztvevõ (fõiskolai diplomával rendelkezõ) hallgatók, akik tanárként dolgoznak, kérhetik felmentésüket a tanítási gyakorlat alól.

II. A tanárjelöltek feladatai

A. Általános tudnivalók

 1. Az iskolai tanítási gyakorlat három részbõl áll:
 2. Minden tanárjelölt köteles megjelenni az áprilisi tájékoztatón.
 3. A tanárjelölteknek az egyetemi tanévkezdés elsõ napján kell jelentkezni a szakvezetõknél.
 4. Az iskolába munkakezdés elõtt, idõben kell megérkezni, becsengetés után tanítási órára bemenni nem lehet.
 5. 4. A tanárjelölt megjelenése, öltözete, viselkedése illeszkedjék az iskolai normákhoz.

B. Hospitálás

 1. A félévenkénti 50 óra hospitálást lehetõleg úgy kell szervezni, hogy több mint felét a tanítás megkezdése elõtt teljesítse a jelölt.
 2. Minden szakvezetõ órája látogatható az órát tartó tanár elõzetes beleegyezésével.
 3. A tanárjelölteknek heti 1 órában hospitálniuk kell a II. félévre kijelölt szakvezetõnél is.
 4. Azok az egy szakos tanárjelöltek, akik a II. félévre nyertek beosztást, legalább heti egy órában kötelesek hospitálni az elsõ félévben leendõ szakvezetõjüknél.
 5. Az óralátogatásokon - követve az óra logikai és módszertani menetét - jegyzetelni kell. Az egyes órákról készült feljegyzéseket az órát tartó tanár írja alá, félév végén pedig a szakvezetõ aláírásával igazolja a hospitálási kötelezettségek teljesítését.

 C, Tanítási gyakorlat

 1.  A tanárjelölt a tanítási gyakorlatát megelõzõen egy héttel munkatervet ad le a szakvezetõjének.
 2. A tanárjelölt egyeztetett idõpontban óraelõkészítõ és óraelemzõ megbeszéléseken vesz részt.
 3. Az óratervezetet legalább egy nappal a tanítás elõtt be kell mutatni a vezetõ tanárnak. A tanárjelölt órát csak a szakvezetõ által jóváhagyott tervezet vagy vázlat alapján tarthat.
 4. A zárótanítási óratervezetet 5 példányban kell elkészíteni és abból két nappal a tanítás elõtt 2 példányt kell leadni a szakvezetõnek, 1 példányt a szakmódszertan tanárának, 1 példányt pedig a szakdolgozat témavezetõ tanárának. A tanítási gyakorlatot nem a gyakorló iskolákban végzõknek a zárótanítási tervezetüket a Ságvári Gimnáziumban kell leadni.
 5. A tanárjelölt önállóan végzi az órán oktató-nevelõ munkáját. Az önállóság vonatkozik a különbõzõ szemléltetõ eszközök használatára és kezelésére is.
 6. A tanárjelölt egy alkalommal szakvezetõje és diáktársai nélkül, önállóan tarthat órát.

D, Tanórán kivüli munka (lásd részletezve a mellékletben!)

 1. A tanárjelöltek az iskolai élet mind teljesebb megismerése céljából tanórán kivüli tevékenységet is végeznek a szakvezetõ javaslata és saját választásuk alapján.
 2. A félévenként teljesítendõ 3-4 féle tevékenységet a munkatervben is jelezni kell.

 E, A tanítási gyakorlat értékelése

 1.  Az iskolai gyakorlatot az egyetem által megbízott szakvezetõk gyakorlati jeggyel minõsítik. Azon hallgatók osztályzatára, akik a tanulmányi bizottságok külön engedélye alapján gyakorolnak, az iskola írásos javaslatot tesz. Indexüket az oktatási rektorhelyettes  által megbízott felelõs írja alá .
 2. A tanárjelölt vagy leendõ munkahelye végzéskor ill. az azt követõ évben referenciát (ajánlólevelet) kérhet a szakvezetõjétõl.

A hároméves nyelvtanári szakot végzõk tanítási gyakorlatának eltérõ vonásai

 1. Az elsõ félévben 20-25 óra hospitálás, 6-8 óra tanítás
 2. A II. félévben 20-25 óra hospitálás, 12-15 óra tanítás.
 3. Mindkét félévben részt kell venni tanórán kívüli munkában is (2-3 forma).
 4. Az elsõ félévben kiválóan megfelelt , megfelelt , nem felelt meg minõsítés kerül az indexbe, a második félév gyakorlati jeggyel zárul.

 1. sz. melléklet
 
Tanítási órán kívüli választható tevékenységek tanárjelöltek részére

 I. Osztályfõnöki munka

  1. Osztályfõnöki óra látogatása
  2. Osztályfõnöki óra tartása (egy-két óra)
  3. Osztályfõnöki adminisztráció
  4. Szülõi értekezleten való részvétel

   
  II. Szaktárgyakhoz kapcsolódó munka

  1. Szakkörök, tanfolyamok látogatása
  2. Szakkörök, tanfolyamok tartása (egy-két óra)
  3. Munkaközösségek által szervezett versenyeken, pályázatokon való részvétel, pályamunkák elbírálása
  4. Szertárrendezõ, szertárfejlesztõ munka
  5. Korrepetálás
  6. Tehetséges tanulókkal való foglalkozás

   
  III. Nevelõmunka, diákönkormányzat

  1. Folyosófelügyelet
  2. Iskolai ünnepélyeken való részvétel
  3. Iskolai ünnepélyek megszervezésének segítése
  4. Diák-klub munkájának támogatása (színjátszókör, egyéb rendezvények)
  5. Diákújság munkájának támogatása
  6. Cserekapcsolatok szervezésének, lebonyolításának segítése (fõleg nyelvszakosok esetében)
  7.  Sportrendezvények, sportversenyek (iskolán belüli, iskolák közötti) szervezésének, lebonyolításának segítése

   IV. Egyéb, az iskola illetve a szakvezetõ által kijelölt feladat


Utolsó módosítás: 2002. szeptember 10.