TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001

 


Intézményünk 2013. június 20-án sikeres pályázatot nyújtott be a TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 „XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció)” projekt 3. alprojekt „Nevelés-oktatás fejlesztése, komplex pilot programok” keretében az „Iskolák kutató-fejlesztő tevékenysége nevelési-oktatási programok fejlesztésében” címmel.
A Szerződő Felek a szerződés határozott időre, 2013. szeptember 1- 2014. augusztus 31. közötti időtartamra kötik. A határozott idő lejártát követően a Megbízott az Ajánlatkérésnek megfelelően 2015. augusztus 31-éig köteles a Megbízó megkeresésére a szerződéssel kapcsolatban adatot szolgáltatni, a lefolytatott kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó elégedettségi felmérésben részt venni.


Kutatás-fejesztési feladatok

1) Az ökoiskola nevelési oktatási program elemeinek fejlesztése

Nevelési-oktatási program, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet 6. §-a által meghatározott elemeinek fejlesztése a vállalt szakmai programnak megfelelően (2. sz. melléklet).


2) Az ökoiskola nevelési oktatási programelemek iskolai kipróbálása

A Részletes feladatleírásban foglaltaknak megfelelően a nevelési-oktatási program moduljainak kipróbálása az iskola pedagógiai munkájának részeként a 2013-2014-es tanév folyamán. Akciókutatás és hatásvizsgálat keretében végzett adatgyűjtés a modulok kipróbálásának tapasztalatiról.


3) A kipróbált nevelési oktatási programelemek korrigálása és az ökoiskola teljes nevelési-oktatás program véleményezése a tapasztalatok alapján.

A Részletes feladatleírásban foglaltaknak megfelelően 1) pontban meghatározott elemek korrekciója a 2) pontban meghatározott kipróbálás és az Ajánlatkérő által szolgáltatott egyéb kutatási adatok figyelembevételével. A nevelési-oktatási program további a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet 6. §-a által meghatározott, az Ajánlatkérő által fejlesztett elemeinek véleményezése.

 

Tartalmi leírás és követelményspecifikáció

A projekt célja az ökoiskolai nevelési-oktatási program, kutatásra alapozott fejlesztése a kiválasztott innovatív általános- és középiskolákkal együttműködve. A programban olyan tanórai és tanórán kívüli fenntarthatóságra nevelési modulok kidolgozására kerül sor, amelyek komplex pedagógiai módszerekkel dolgoznak fel témaköröket, a tanulók aktív tapasztalatszerzésére építenek és felhasználják a hálózati tanulásban rejlő lehetőségeket. A modulok kipróbálása tanórán és tanórán kívül is történhet, pl. szakkörökön, témaheteken, témanapokon, zöld jeles napokon, erdei iskolai programokon. A fejlesztésbe bevont szereplők egymással és más, fejlesztésbe szintén bevont iskolákkal szorosan együttműködve segítik egymás munkáját. Az Ajánlatkérő, mint háttérintézmény, folyamatosan nyomon követi és támogatja a fejlesztésbe bevont iskolákat és kutatási eredményeinek megosztásával, továbbképzésekkel, műhelyek szervezésével járul hozzá a fejlesztés és az innováció sikeréhez.

A kutatási-fejlesztési tevékenység céljai

• Az előzetesen feltárt nemzetközi és hazai kutatási eredményekre támaszkodva az Ajánlatkérővel közösen meghatározni az ökoiskola lényegét, illetve az eredményeket úgy érvényesíteni, hogy a programfejlesztést megfelelő irányelvként támogathassák.
• Közösen fejleszteni az ökoiskola nevelési-oktatási programját, illetve az eredményeket úgy érvényesíteni, hogy a programfejlesztést a leghatékonyabban, az iskolák valós működését támogatva valósíthassák meg.
• A célok érdekében az Ajánlatkérővel közösen fejleszteni egy olyan ökoiskolai programot, amely alkalmas arra, hogy iskolai gyakorlattá váljon.
• A kutató-fejlesztő munka során kipróbálni a közösen fejlesztett programot.
• A fejlesztett program hatékonyságának rögzíthetősége érdekében az előzetesen meghatározott bemeneti és kimeneti méréseket elvégezni.
• A program kipróbálása során a tapasztalatokat, rögzíteni annak érdekében, hogy a tapasztalatok az eredményes implementációt támogassák.

A szerződés keretében felsorolt feladatok maradéktalan elvégzéséért Megbízó a Megbízottnak összesen 5 223 750 Ft, azaz ötmillió-kétszázhuszonháromezer-hétszázötven Ft díjat fizet, amely tartalmazza az Áfát is.


Az ajánlattételi felhívásban megfogalmazott feladatok ellátásának biztosítása érdekében a következő feladatkörökben tevékenykedő szakembereket szükséges biztosítani:
• programszervező 1 fő : Takács Éva
• szakmai koordinátor 1 fő : Özvegy Judit
• modulíró és kipróbáló pedagógus 2 fő : Haramiáné Kovács Mária, Kiss Ildikó