Ókori Róma

1. Hasonlítsd össze Hellász és Itália földrajzi viszonyait! A történeti fejlõdést mennyire befolyásolták ezek a tényezõk?
 2. Kik voltak Itália lakói a Kr.e. X. sz. körül? Mikor települtek Itáliába, és milyen viszonyok között éltek?
 3. Ismertesd az Aeneas történetét? Ki a szerzõje? Melyik korábbi fejlett civilizációra vezeti vissza a rómaiak történetét a szerzõ?
 4. Mi volt a latinok õsi szállásterülete? Mikor alapították Rómát, ki volt az elsõ királyuk, és milyen intézkedéseket hozott?
 5. Mettõl meddig tartott az etruszk uralom Rómában? Milyen pol.-i, gazd.-i, társ.-i és városképi változáson ment át Róma ebben az idõszakban?
 6. Mikor, miért és hogyan szûnt meg az etruszkok uralma Rómában? Ki volt az utolsó király?
 7. Milyen változást eredményezett a politikai intézményrendszerben a függetlenség megszerzése?
 8. Mutasd be a köztársaság magistratusait! Kik voltak a lictorok, s mi volt a feladatuk?
 9. Milyen okok vezettek a plebejusok és a patríciusok közötti küzdelemhez? Milyen szakaszokra bontható e küzdelem?
10. Ismertesd a plebejusok és patriciusok közti küzdelem eseménymenetét! Hány szakaszra osztható, s mi az egyes szakaszok jellemzõje?
11. Mikor és kik hozták létre a XII táblás törvényeket? Mit tartalmaz? Milyen jogi normák jellemezték a korabeli társadalmat?
12. Kikkel szemben folytatott Róma hódító háborúkat a Kr.e. IV - III. sz. között? Mikor zajlottak ezek, és milyen eredménnyel értek véget? Milyen eseményre utal a caudiumi iga kifejezés? Mit takar a Divide et impera! kijelentés mint politikai módszer? Mikor, hol és milyen céllal épült az elsõ római út?
13. Kiktõl szenvedték el a rómaiak az egyik legsúlyosabb vereségüket a Kr.e. IV. sz-ban? Mikor történt ez? Hogyan függ össze ezzel a vereséggel a Vae victis - elv?
14. Mely területet nevezték a korban Magna Graecia-nak? Miért? Melyik nép játszott még meghatározó szerepet ebben a térségben a rómaiakon kívül?
15. Mikor és miért került konfliktusba Róma és Karthágó? Mikor és kik alapították Karthágót? Mi jellemezte gazd.-i, pol.-i és katonai viszonyait?
16. Ismertesd a pun háborúk eseménymenetét, illetve a háborúkat lezáró békék feltételeit? Az utolsó háborúban Róma miért támasztott olyan súlyos feltételeket Karthágóval szemben?
17. Mit jelent a provincia kifejezés? Melyik volt Róma 1., 2., 3. provinciája?
18. Milyen következményekkel járt az, hogy Róma városállamból impériummá (Imperium Romanum) nõtte ki magát?
19. Sorold fel a köztársaság válságának okait! Elemezd a kialakult gazd.-i, társ.-i, jogi és kulturális viszonyokat!
20. Kik és hogyan igyekeztek megoldani a köztársaság válságát? Mikor került sor az egyes kísérletekre? Mennyiben tér el egymástól a két Gracchus-testvér elképzelése? Milyen eredményekkel zárultak a kudarc ellenére ezek a reformok?
21. Kinek, mikor és hogyan sikerült megoldani a hadsereg válságát? Miért volt nagyon égetõ probléma a hadsereg válsága? Milyen politikai szerephez jutott a hadsereg? Miért? Hogyan lehetett ezzel az új szerepkörrel élni, illetve visszaélni?
22. Mi volt a szövetséges háború elõzménye, oka? Mikor zajlott, s milyen átalakulást hozott Róma jogrendszerében?
23. Melyik két párt versengett a hatalomért, s ezen harc közepette hogyan teremtõdött meg Sulla diktatúrája? Milyen intézkedéseket hozott Sulla Kr.e. 83-79 között? Mi volt ezen reformok célja? Hosszú távon sikeresnek mondhatók-e Sulla intézkedései? Miért?
24. A rabszolgaság mely foka alakult ki a korabeli Rómában? Mennyiben különbözött, s mennyiben egyezett a különbözõ területen dolgozó rabszolgák helyzete? Kik voltak a gladiátorok?
25. Mikor és hol törtek ki rabszolgafelkelések, és milyen eredménnyel zárultak? Mennyiben tér el a Spartacus vezette felkelés a korábbiaktól?
26. Mi volt Spartacus felkelõinek célja? Mennyiben voltak ezek sikeresek? Mikor és kiknek sikerült felszámolni a felkelést? Hogyan alakult át a rabszolgák helyzete az Imperiumban? Hogyan pótolták a kiesõ rabszolgamunkaerõt?
27. Mivel vívta ki Pompeius és Crassus az elismertségét? Hogyan jött létre és kikbõl állt az 1. triumvirátus? Mit jelent a kifejezés? Mi volt a triumvirátus célja? Hogyan sikerült ezeket megvalósítani?
28. Az 1. triumvirátus létrejötte elõtt Caesar hogyan szerzett magának hírnevet? Melyik provincia helytartója lett consulsága leteltével, s milyen eredményeket ért itt el?
29. Mikor és hogyan szerezte meg a kizárólagos hatalmat Kr.e. 49-44 között? Sorold fel a Caesar által hozott intézkedéseket! Hogyan sikerült egységesítenie a birodalmat? Jellegét tekintve milyen uralmi formát hozott létre?
30. Sikerei ellenére mi okozta bukását? Mikor, kik és hogyan fosztották meg hatalmától? Kik és hogyan vetélkedtek a hatalomért Caesar halálát követõen? Kikbõl, mikor és miért alakult meg a 2. triumvirátus? Kik és hogyan sajátították ki a hatalmat Kr.e. 42-re?
31. Hogyan osztották fel egymás közt a birodalmat a gyõztesek? Rivalizálásuk mikor és hogyan ért véget? Hogyan, milyen intézkedésekkel szilárdította meg hatalmát Octavianus? Milyen címeket, tisztségeket ruháztak Octavianusra? Mikor nyerte el az Augustus nevet, és mit fejeztek ki ezzel az új névvel?
32. Mi a principátus lényege, s mennyiben különbözik a caesari berendezkedéstõl? Idõtállónak tekinthetõ-e ez a politikai berendezkedés? Határozd meg a Pax Romana fogalmát! Mikor hódította meg Pannoniát Augustus?
33. Milyen történelmi szituációban keletkeztek az alábbi szólások? Mit jelentenek, illetve mit fejeznek ki? 34. Kövesd nyomon a térképeden a római történelem eseményeit! Fordíts különösen nagy gondot az alábbi helyszínekre!
      Róma, Etruria, Latium, Alba Longa, Campania, Tarentum, Szürakuszai, Allia folyó, Rubicon, Capua, Ausculum, Beneventum, Karthágó, Messana, Carthago Nova, Cannae, Zama, Ticinus folyó, Trasimenus-tó, Corsica, Sardinia, Numidia, Pontus, Pergamon, Brundisium, Pharszalosz, Zela, Philippi, Alexandria, Actium, Pannonia,35. Hol zajlott a rómaiak mindennapi élete?  Hol és hogyan szórakoztak, töltötték el szabad idejüket? Sorold fel és mutasd be röviden Róma városának legfontosabb épületeit az ókorban?
36. Magyarázd meg mit jelent a principátus berendezkedése! Mennyi ideig állt fenn?
37. Milyen események történtek a Julius Claudius dinasztia uralkodása alatt? Miért nem beszélhetünk a szó szoros értelmében vett császári dinasztiákról? Ki volt a legjelentõsebb tagja és milyen kül- és belpolitikai változások fûzõdnek nevéhez? Mi volt a közös Caligulában és Néróban? Milyen szerepet játszottak a Julius-Claudiusok életében a praetorianusok, a fiscus és a romanizálódás?
38. Hogyan szerzi meg, és szilárdítja meg hatalmát Vespasianus császár? Ki volt Titus? Mely dinasztiát alapította Vespasianus, s kivel és hogyan halt ki e dinasztia?
39. Miért nevezzük az Antoninusokat jó császároknak? Mikor és mely területek ellen folytatott háborút Traianus? Értékeld ezeket eredményességük alapján! Hadrianust mely okok késztették a limes megépítésére? Miért nevezik Hadrianust gyakran a császárság második megalapítójának? Kikkel szemben és hol kényszerült megvédni a birodalmat Marcus Aurelius? Hogyan kapcsolódik ? Pannónia történetéhez? Kinek az uralkodása alatt érte el az Imperium Romanum a legnagyobb kiterjedését? Ki volt az utolsó Antoninus-uralkodó?
40. A Severusoknak mi volt a fõ támaszuk a hatalmuk megerõsítésében? Septimius Severus kiknek adott kiváltságokat? Mit eredményeznek ezek az intézkedések? Ki, mikor és miért adományozott a birodalom minden szabad lakosának római polgárjogot? Miért döntött így, és miért vezetett ez a római jog devalválódásához?
41. A katonacsászárok közül ki szilárdítja meg egy rövid idõre a Római Birodalom helyzetét? Mi a kapcsolata Dacia provinciával? Ki, mikor és miért tette Daciát provinciává? Hogyan építtette át Aurelianus Rómát? Hol és mikor gyõzték le a perzsák a rómaiakat? (Melyik dinasztia uralkodott ekkor Perzsiában?) Hogyan nevezzük a római történelemben a 235-284 közötti idõszakot?
42. Mi jellemezte a principátus korának gazdasági életét (mezõgazdaság, ipar, kereskedelem)? Milyen változások mennek végbe a Kr.u. II.-III. században? Hogyan alakul a provinciák helyzete a birodalmi gazdaságban? Kik a colonusok, illetve a servus casatus-ok? Mi jellemezte az adott idõszak adópolitikáját?
43. Hogyan változik a római vallás története a rómaiak õsi hitvilágától a hellenizált római vallásig? Sorold fel a jelentõsebb római isteneket görög megfelelõikkel együtt! Kik voltak a Vesta-szüzek, s mi volt a feladatuk? A II.-III. századtól miért fordulnak a rómaiak más kultuszok, vallások felé? Melyek ezek a kultuszok, vallások?
44. Magyarázd meg ki hozta létre és mit jelent a dominatus rendszer! Milyen okai voltak az új uralkodási forma létrejöttének? Milyen gazd., pol., közigazgatási, katonai és vallási változtatásokat, reformokat vezetett be ez a császár? Eredményesek voltak-e ezek az intézkedések? Miért?
45. Miért jöttek létre szekták a zsidó valláson belül? Melyek voltak a legfontosabbak ezek közül a szekták közül? Mi jellemzõ rájuk? Mikor volt az 1. és 2. zsidó háború? Miért robbantak ki, és hogyan értek véget ezek a háborúk? Mit jelentenek a messiás és a monoteizmus szavak?
46. Ki volt Názáreti Jézus és mit tudsz életérõl? Milyen szerepet játszottak ebben az idõszakban Heródes és Pilátus? Hogyan nevezzük Jézus tanítványait? Kik voltak õk és mivel foglalkoztak? Melyek voltak Jézus legfontosabb tanításai? Magyarázd meg, mit takarnak ezek a tanítások!
47. Mi a kereszténység szent könyve? Mi alapján készült el? Milyen részekbõl áll, és mit tartalmaznak ezek a részek?
48. Kik a keresztények? Mi az õskeresztény egyház? Kiknek a nevéhez fûzõdik ennek a létrehozása?
49. Ki volt Pál apostol? Mit jelent a pálfordulás és a páli fordulat fogalma? Milyen szerepet töltött be Pál apostol a kereszténység fejlõdésében?  Mit jelent az, hogy a megváltás sem társadalmi rétegek, sem népek között nem ismer határt?
50. Hogy néz ki a korai keresztény egyház felépítése. Milyen szerepe volt az episzkoposznak, a presbiternek, a meropolitának? Mi a zsinat?
51. Mi a keresztényüldözés? Mely császárok nevéhez köthetõ, mi volt ezzel a céljuk? Mi indokolta a keresztények ellen hozott intézkedéseket? A 250-ben hozott rendelet mit tartalmazott?
52. Mit jelent a constantinusi fordulat? Milyen változások történnek a kereszténység történetében Constantinus császár alatt? Mikor hívták össze, s mi történt a niceai zsinaton, mi a jelentõsége? Kinek, és mely intézkedéseivel vált a kereszténység a birodalom kizárólagos államvallásává?
53. Mit értünk népvándorlás alatt a Kr.u. III V. században? Mely népek és hol indítottak támadást ez id? alatt a Római Birodalom illetve a Nyugat- és Kelet-római Birodalom ellen?  Hogyan hatott ez a keleti és nyugati területekre? Kik voltak a hunok és mi kapcsolódik nevükhöz?
54. Hol telepednek le a barbár népek a birodalom területén belül? Ez milyen változásokat eredményez? Honnan ered a vandál szavunk?
55. Mikor szakad ketté a Római Birodalom? Milyen okok késztették Theodosius császárt a birodalom kettéosztására?
Mi okozza a Nyugat-római Birodalom végleges bukását? Kiknek a nevéhez fûzõdik?
56. Milyen gazdasági változások mentek végbe a dominatus rendszere alatt? Hogyan érintette ez a birodalom nyugati és keleti felét? Ki és hogyan próbált meg változtatni romló helyzeten? A reformok miért lehettek hatékonyabbak a keleti területeken? Hogyan viszonyult egymáshoz az Imperium nyugati és keleti fele a barbár támadások idõszakában? Miért?
57. A társadalom különbözõ rétegeiben milyen változást hoz a birodalom válsága? Mit jelent a colonus szó Diocletianus majd Constantinus uralkodása alatt? Hogyan határozható meg a barbarizálódás és a patrocinium kifejezés?
58. Milyen római provinciák voltak találhatók a történelmi Magyarország területén? Ki hódította meg õket? Mely császárok élete kapcsolódik szorosan történetükhöz, és hogyan? Mettõl meddig álltak fenn? Mi volt a jelentõségük a birodalom gazdasági és katonai életében?  Melyek voltak a legjelentõsebb városaik, mi ezeknek a mai neve? Közigazgatásilag hogyan osztották fel Pannoniát? Kik vetettek véget a rómaiak 400 éves uralmának?
59. Milyen események kapcsolódnak az alábbi évszámokhoz?
      375, 378, 410, 451, 453, 455, 476,
60. Kik voltak, s milyen szerepet játszottak a Nyugat-római Birodalom hanyatlásának korában?
       Stilicho, Aetius, Valens, Alarich, I. Leo, Odoaker,

61. Kövesd nyomon a térképen a római császárság történetének eseményeit! Különösen figyelj az alábbi helyekre!
Britannia, Judea, Mauretania, Gallia, Hispánia, Pannonia, Noricum, Moesia, Dacia, Catalaunum, Rajna torkolatvidéke, Rhone völgye, Mediolanum, Ravenna, Hadrianopolis,  Nicea, Büzantion, Constantinopolis, Boszporusz, Antiochia, Jordán, Holt-tenger, Kumran-magaslat, Damascus, Alexandria, Spalato, Edessza,