Kisantant

Szövetségi szerzõdés Jugoszlávia és a Csehszlovák Köztársaság között
Belgrád, 1920. augusztus 14.

Szilárdan eltökélve, hogy mérhetetlen áldozatok árán létrejött és a Nemzetek Szövetségének Egyességokmányával megteremtett békét, valamint a Trianonban, 1920. június 4-én egyfelõl a Szövetséges és Társult Fõhatalmak, másfelõl Magyarország között kötött béke által létrehozott rendet fenntartják, a Csehszlovák Köztársaság elnöke és Õfelsége a Szerbek, Horvátok és Szlovének királya megállapodtak abban, hogy védelmi szerzõdést kötnek.
Evégbõl meghatalmazottaikat kinevezték, éspedig: ........................................................
akik jó és kellõ alakban talált meghatalmazásaik közlése után az alábbi cikkekben állapodtak meg:
1. cikk. Abban az esetben, ha a Magas Szerzõdõ felek egyikét Magyarország részérõl nem provokált támadás érné, a másik Fél kötelezi magát, hogy a jelen Szerzõdés 2. cikkében foglalt megállapodás által meghatározott módon a megtámadott fél védelmére kel.

2. cikk. A Csehszlovák Köztársaságnak és a Szerbek? Horvátok és Szlovének Királyságának illetékes szakszervei a jelen Szerzõdés végrehajtásához szükséges rendelkezéseket közös egyetértéssel fogják meghatározni.

3. cikk. Egyik Magas Szerzõdõ Fél sem köthet szövetséget harmadik hatalommal, anélkül, hogy errõl a másik Felet elõzetesen ne tájékoztatta volna.

4. cikk. A jelen Szerzõdés a megerõsítõ okiratok kicserélésének napjától számított két évig marad érvényben. E határidõ lejártával a jelen Szerzõdést bármelyik Szerzõdõ Fél felmondhatja. A felmondás idõpontját követõen a Szerzõdés mindazonáltal hat hónapig érvényben marad.

5. cikk. A jelen Szerzõdést a Nemzetek Szövetségével közölni kell. (Nemzetek Szövetségének Egyességokmánya.)

6. cikk. Ezt a Szerzõdést meg kell erõsíteni és a megerõsítõ okiratokat Belgrádban, mihelyt lehetséges, ki kell cserélni.
Ennek hiteléül alulírott meghatalmazottak ezt a Szerzõdést aláírták és pecsétjükkel ellátták.

Kelt Belgrádban, 1920. augusztus 14. napján, két példányban.


Védelmi szövetségi szerzõdés a Román Királyság és a Csehszlovák Köztársaság között
Bukarest, 1921. június 7.

Szilárdan eltökélve, hogy mérhetetlen áldozatok árán létrejött és a Nemzetek Szövetségének Egyességokmányával megteremtett békét, valamint a Trianonban, 1920. június 4-én egyfelõl a Szövetséges és Társult Fõhatalmak, másfelõl Magyarország között kötött béke által létrehozott rendet fenntartják, a Csehszlovák Köztársaság elnöke és Õfelsége Románia királya megállapodtak abban, hogy védelmi szerzõdést kötnek.
Evégbõl meghatalmazottaikat kinevezték, éspedig: ........................................................
akik jó és kellõ alakban talált meghatalmazásaik közlése után az alábbi cikkekben állapodtak meg:
1. cikk. Abban az esetben, ha a Magas Szerzõdõ felek egyikét Magyarország részérõl nem provokált támadás érné, a másik Fél kötelezi magát, hogy a jelen Szerzõdés 2. cikkében foglalt megállapodás által meghatározott módon a megtámadott fél védelmére kel.

2. cikk. A Csehszlovák Köztársaságnak és a Román Királyságának illetékes szakszervei a jelen Szerzõdés végrehajtásához szükséges rendelkezéseket közös egyetértéssel fogják meghatározni.

3. cikk. Egyik Magas Szerzõdõ Fél sem köthet szövetséget harmadik hatalommal, anélkül, hogy errõl a másik Felet elõzetesen ne tájékoztatta volna.

4. Avégbõl, hogy békés erõfeszítéseiket egymással összhangba hozzák, a két kormány kötelezi magát, hogy a Magyarországgal fennálló kapcsolataikat érintõ külpolitikai kérdésekben egyetértõen fog eljárni.

5. cikk. A jelen Szerzõdés a megerõsítõ okiratok kicserélésének napjától számított két évig marad érvényben. E határidõ lejártával a jelen Szerzõdést bármelyik Szerzõdõ Fél felmondhatja. A felmondás idõpontját követõen a Szerzõdés mindazonáltal hat hónapig érvényben marad.

6. cikk. A jelen Szerzõdést a Nemzetek Szövetségével közölni kell. (Nemzetek Szövetségének Egyességokmánya.)

7. cikk. Ezt a Szerzõdést meg kell erõsíteni és a megerõsítõ okiratokat Bukarestben, mihelyt lehetséges, ki kell cserélni.
Ennek hiteléül alulírott meghatalmazottak ezt a Szerzõdést aláírták és pecsétjükkel ellátták.

Kelt Bukarestben, 1921. április 23. napján, két példányban


Védelmi szövetségi szerzõdés Románia és a Szerbek, Horvátok és Szlovének Királyság között
Belgrád, 1921. június 7.

Szilárdan eltökélve, hogy mérhetetlen áldozatok árán létrejött és a Nemzetek Szövetségének Egyességokmányával megteremtett békét, valamint a Trianonban, 1920. június 4-én egyfelõl a Szövetséges és Társult Fõhatalmak, másfelõl Magyarország között, valamint a Neuilly sur Seine-ben, 1919. november 27-én egyfelõl a Szövetséges és Társult Fõhatalmak, másfelõl Bulgária között kötött béke által létrehozott rendet fenntartják, Õfelsége Románia királya és Õfelsége a Szerbek, Horvátok és Szlovének királya megállapodtak abban, hogy védelmi szerzõdést kötnek.
Evégbõl meghatalmazottaikat kinevezték, éspedig: ........................................................
akik jó és kellõ alakban talált meghatalmazásaik közlése után az alábbi cikkekben állapodtak meg:
1. cikk. Abban az esetben, ha a Magas Szerzõdõ felek egyikét Magyarország vagy Bulgária, vagy e két hatalom részérõl együttesen nem provokált támadás érné, azzal a célzattal, hogy a trianoni vagy a Neuilly sur Seine-i béke által megteremtett rendet megdöntsék, a másik Fél kötelezi magát, hogy a jelen Szerzõdés 2. cikkében foglalt megállapodás által meghatározott módon a megtámadott fél védelmére kel.

2. cikk. Romániának és a Szerbek, Horvátok és Szlovének Királyságának illetékes szakszervei a jelen Szerzõdés végrehajtásához szükséges rendelkezéseket közös egyetértéssel fogják meghatározni.

3. cikk. Egyik Magas Szerzõdõ Fél sem köthet szövetséget harmadik hatalommal, anélkül, hogy errõl a másik Felet elõzetesen ne tájékoztatta volna.

4. Avégbõl, hogy békés erõfeszítéseiket egymással összhangba hozzák, a két kormány kötelezi magát, hogy a Magyarországgal és Bulgáriával fennálló kapcsolataikat érintõ külpolitikai kérdésekben egyetértõen fog eljárni.

5. cikk. A jelen Szerzõdés a megerõsítõ okiratok kicserélésének napjától számított két évig marad érvényben. E határidõ lejártával a jelen Szerzõdést bármelyik Szerzõdõ Fél felmondhatja. A felmondás idõpontját követõen a Szerzõdés mindazonáltal hat hónapig érvényben marad.

6. cikk. A jelen Szerzõdést a Nemzetek Szövetségével közölni kell. (Nemzetek Szövetségének Egyességokmánya.)

7. cikk. Ezt a Szerzõdést meg kell erõsíteni és a megerõsítõ okiratokat a lehetõ legrövidebb idõn belül ki kell cserélni.
Ennek hiteléül alulírott meghatalmazottak ezt a Szerzõdést aláírták és pecsétjükkel ellátták.

Kelt Belgrádban, 1921. június 7. napján két példányban


Jugoszlávia és a Csehszlovák Köztársaság között létrejött szövetségi szerzõdés kiegészítése
Marianské Lázne, 1922. augusztus 31.

A Szerbek, Horvátok és Szlovének Királyságának és a Csehszlovák Köztársaságnak kormányai attól az óhajtól vezettetve, hogy közöttük 1920. augusztus 14-én kötött megállapodás érvényét meghosszabbítsák és azt új rendelkezésekkel egészítsék ki, amelynek célja:

a) a béke megszilárdítása és fenntartása,
b) a két állam közötti politikai és gazdasági kapcsolatok megerõsítése és szélesebb alapokra fektetése,
közös egyetértéssel a következõ elveket fogadják el.
Evégbõl meghatalmazottaikat kinevezték, éspedig ...........................................................................................
akik jó és kellõ alakban talált meghatalmazásaik kicserélése után az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk. A Szerbek, Horvátok és Szlovének Királysága és a Csehszlovák Köztársaság között 1920. augusztus 14-én kötött megállapodás a jelen Szerzõdés érvényességének idõtartamára meghosszabbíttatik.
2. cikk. A Magas Szerzõdõ Felek tudomásul veszik egyfelõl a Csehszlovák Köztársaságnak Romániával, Ausztriával, valamint Lengyelországgal kötött politikai és katonai szerzõdéseit és megállapodásait, másfelõl a Szerbek, Horvátok és Szlovének Királyságának Romániával és Olaszországgal kötött hasonló megállapodásait.
3. cikk. A Magas Szerzõdõ Felek arra fognak törekedni, hogy összes gazdasági, pénzügyi és szállítási kapcsolataikat szilárd alapokra helyezzék, s hogy e téren a legszorosabb együttmûködést biztosítsák; evégbõl megállapodásokat, különösképpen e céllal összhangban álló kereskedelmi szerzõdést fognak kötni.
4. cikk. A Magas Szerzõdõ Felek kötelezik magukat, hogy nemzetközi kapcsolataik terén egymásnak általánosságban minden politikai és diplomáciai támogatást meg fognak adni; arra az esetre, ha közös érdekeiket veszélyeztetve látnák, kötelezik magukat, hogy az azok megvédelmezéséhez szükséges intézkedéseket egyetértõen fogják megtenni.
5. cikk. A Szerbek, Horvátok és Szlovének Királyságának és a Csehszlovák Köztársaságnak illetékes hatóságai a jelen Szerzõdés végrehajtásához szükséges összes intézkedések megtétele céljából meg fognak állapodni egymással.
6. cikk. A jelen Szerzõdés a megerõsítõ okiratok kicserélésének napjától számított öt évig marad érvényben.
Ennek az öt évnek a lejártával a jelen Szerzõdést a Magas Szerzõdõ Felek mindegyike - a másik Félhez intézett hat hónapi elõzetes értesítéssel - felmondhatja.
7. cikk. A jelen Szerzõdést meg kell erõsíteni és a megerõsítõ okiratokat Belgrádban, mihelyt lehetséges, ki kell cserélni.
8. cikk. A jelen Szerzõdést a Nemzetek Szövetségével közölni kell. Ennek hiteléül alulírott meghatalmazottak ezt a szerzõdést aláírták és pecsétjeikkel ellátták.
Kelt Marianské Lázneban, 1922. augusztus 31. napján, két példányban.

Vissza a fõoldalra