Kronológia

1919.jan. 25. a Károlyi-párt kettészakadása, a pártból kilépõk Lovászy Márton vezetésével megkezdik a Polgárszövetség megalakítását
február 18. Bethlen István vezetésével megalakul a Nemzeti Egyesülés Pártja
február 22. a MOVE feloszlatása
április 12. Bethlen István vezetésével Antibolsevista Comité alakul Bécsben
május 5. Károlyi Gyula elnökletével ellenforradalmi kormány alakul Szegeden
május 28. az aradi kormány Szegedre teszi át a székhelyét
május 30. a szegedi kormány átalakul
június 5. Horthy elfogadja a hadügyi tárcát a szegedi kormányban
június 14. a hadügyminisztérium Szegeden engedélyezte a tiszti századok megalakulását, az 1. Prónay százada lesz
július 12. Szegeden megalakul P. Ábrahám Dezsõ kormánya, Horthy nem tagja a kormánynak, s mint fõvezér szervezi a "nemzeti hadsereget"
július vége Böhm Vilmos tárgyalásai a bécsi antantmegbízottakkal, a Vörös Hadsereg összeomlása
augusztus 1. a Forradalmi Kormányzótanács lemond, megalakul a Peidl-kormány
augusztus 4. a román hadsereg bevonul Budapestre; a "nemzeti hadsereg" elsõ alakulatai átlépik a déli demarkációs vonalat, s a Dunántúlra vonulnak
augusztus 6. a Fehér Ház nevû ellenforradalmi csoport puccsszerûen lemondatja a Peidl-kormányt
augusztus 7. Habsburg József fõherceg bejelenti az államfõi hatalom átvételét, s Friedrich Istvánt bízza meg kormányalakítással
augusztus 9. Horthy Miklós bejelenti, hogy hadseregének parancsnoksága fõvezérséggé alakul, s a szegedi kormány hadügyminisztériumának kötelékébõl kiválik
augusztus 19. a szegedi ellenforradalmi kormány lemond
augusztus 23. Habsburg József az antant nyomására lemond a kormányzói tisztségérõl
augusztus 24. a Magyarországi Szociáldemokrata Párt újjáalakulása
szeptember 7. az antant elismeri a nemzeti hadsereget
szeptember 22. az antant utasítja a románokat a Dunántúl kiürítésére
október 12. Vázsonyi Vilmos vezetésével megalakul a Nemzeti Demokrata Párt
október 23. Clerk Budapestre érkezik, s megkezdi tárgyalásait Horthyval és a pártok képviselõivel
október 25. a Keresztény Nemzeti Párt, Keresztényszociális Gazdasági Párt és más pártcsoportok egyesülésével megalakul a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja, a KNEP
november14-16. a román hadsereg alakulatai kivonulnak Budapestrõl és a Duna-Tisza közérõl, helyüket Horthy csapatai foglalják el
november 17. a Friedrich-kormány kiadja választójogi rendeletét
november 24. Huszár Károly elnökletével koaliciós kormány alakul, melyet az antant is elismer
november 29. Sokorópátkai-Rubinek- és a Nagyatádi-féle agrárpártok Országos Kisgazda és Földmíves Párt (Kisgazdapárt) néven egyesülnek
december vége Korvin Ottó, László Jenõ és a Lenin-fiúk halálra ítélése és kivégzése
1920. január 5. a magyar békedelegáció elutazik Párizsba
január 15. az MSZDP kilép a kormányból és elhatározza a választások bojkottálását
január 25-26. nemzetgyûlési választások
január 31. Horthy hadparancsa a nemzetgyûlési és államfõválasztásról
február 16. összeül a nemzetgyûlés
február 17. az Ostenburg-különítmény emberei megygilkolják Somogyi Bélát és Bacsó Bélát
március 1. a nemzetgyûlés Horthy Miklóst Magyarország kormányzójává választja
március 15. Simonyi-Semadam Sándor elnökletével keresztény nemzeti egyesülés párti és kisgazdapárti kormány alakul
március 30. a román csapatok kivonulnak a Tiszántúlról
június 4. a magyar kormány képviselõi aláírják a trianoni békeszerzõdést
június 26. a Simonyi-Semadam-kormány lemondása
július 19. a Teleki-kormány megalakulása
szeptember 26. az egyetemi felvételi rendszer szabályozásával foglalkozó 1920. évi XXV.tc. (numerus clausus) kihirdetése
november 13. a nemzetgyûlés tudomásul veszi a trianoni békeszerzõdés aláírását
november-december szélsõjobboldali terrorcselekmények és a Teleki-kormány ellenintézkedései; a budapesti különítmények feloszlatása
december 7. a földreformmal foglalkozó 1920. évi XXXVI.tc. kihirdetése
1921. február 10. Rassay Károly vezetésével megalakul a Független Kisgazda, Földmûves és Polgári Párt,
március 26-április 5. IV. Károly elsõ visszatérési kísérlete
április 6. az állami és társadalmi rend hatékonyabb védelmével foglalkozó 1921. évi III.tc. kihirdetése
április 14. a Bethlen-kormány megalakulása
július 31. a trianoni békeszerzõdés becikkelyezése (1921. évi XXXIII.tc.)
augusztus 22. a magyar hadsereg bevonul az ún. pécs-baranyai háromszögbe
augusztus 21-október 3. a nyugat-magyarországi "felkelés"
október 20-24. IV. Károly második visszatérési kísérlete
november 6. a Habsburg-ház trónfosztását kimondó 1921. évi XLVII. tc. kihirdetése
december 14-16. népszavazás Sopronban és környékén

Vissza a fõoldalra