A trianoni béke szerepe Magyarország törénetének alakulásában:

A békeszerzõdést megelõzõ tárgyalások során meghúzott demarkációs vonalak, felhasznált térképek:

A trianoni békeszerzõdés

74. cikk
Magyarország már most kijelenti, hogy elismeri és elfogadja Ausztria, Bulgária, Görögország, Lengyelország, Románia, a Szerb-Horvát-Szlovén Állam és a Csehszlovál állam határait úgy, amint ezeket a határokat a Szövetséges és Társult Fõhatalmak megállapítják. ...

102. cikk:
A jelenszerzõdés életbe lépését követõ három hónapon belül Maghyarország katonai erõit az alább megszabott mértékig le kell szerelni.

103. cikk:
Az általános hadkötelezettséget Magyarországon meg kell szüntetni. A magyar hadsereget a jövõben csak önkéntes belépés alapján lehet felállítani és kiegészíteni.

104.cikk:
A magyar hadsereg katonai erõinek összessége nem haladhatja meg a 35 ezer fõt, beleértve a tiszteket és a pótkeretek csapatait is. A magyar hadsereget kizárólag a rendnek Magyarország területén való fenntartására és határrendõr-szolgálatra szabad alkalmazni ...

106. cikk.
Mozgósítást elrendelõ vagy mozgósításra vonatkozó minden intézkedés tilos ...

161. cikk:
A Szövetséges és Társult Kormányok kijelentik és Magyarország elismeri, hogy Magyarország és szövetségesei, mint e veszteségek és károk okozói, felelõsek mindazokért a veszteségekért és károkért, amelyeket a Szövetséges és Társult Kormányok, valamint polgáraik az Ausztria-Magyarország és szövetségesei támadása folytán reájuk kényszerített háború következményeképpen elszenvedtek.

162. cikk
A Szövetséges és Társult Kormányok elismerik, hogy Magyarország jövedelemforrásai, tekintettel e jövedelemforrásoknak a jelen Szerzõdés egyéb rendelkezéseibõl folyó állandó jellegû csökkenésére, nem elegendõek arra, hogy e veszteségek és károk teljes jóvátételét biztosítsák.
A Szövetséges és Társult Kormányok mégis megkövetelik, és Magyarország kötelezi magát, hogy az alább megszabott módozatok szerint jóváteszi mindazokat a károkat, amelyeket a Szövetséges és Társult Hatalmak polgári lakosságában és javaiban szárazföldi, tengeri és légitámadás okozott az alatt az idõ alatt, amíg a Szövetséges és Társult Hatalmak bármelyike háborút viselt Magyarországgal, valamint általában az idecsatolt I.Függelékben meghatározott károkat. ...

166. cikk
Magyarország beleegyezik abba is, hogy gazdasági erõforrásai közvetlenül felhasználtassanak jóvátételre úgy, mint ezt a kereskedelmi hajózásra, a természetbeni újjáépítésre és a nyersanyagokra vonatkozólag a III., IV. és V. Függelékek részletezik; természetesen azt az értéket, amelyet az átruházott javak és ezeknek a javaknak a Függelék szerint megvalósult felhasználása, az ott meghatározott megállapítás szerint képviselnek, Magyarország javára kell írni és azt az elõzõ cikkekben megszabott tartozásból le kell vonni.
(A 166. cikkben említett III.Függelék értelmében Magyarország a Szerzõdés életbeléptetésétõl számított két hónapon belül köteles minden magyar tulajdonban lévõ kereskedelmi és halászhajó kiszolgáltatására. A IV. Függelék értelmében Magyarország köteles a Szövetséges és Társult Hatalmak által elõterjesztett kimutatások alapján ugyanannyi állatot, gépet, vasúti anyagot, felszerelést, esztergapadot és a kereskedelmi forgalomban szereplõ hasonló árucikket kiszolgáltatni, mint amennyit Magyarország lefoglalt, felhasznált elpusztított, vagy amelyek közvetlenül a hadmûveletek következtében semmisültek meg. Továbbá Magyarország köteles az elpusztított területek újjáépítésére szükséges anyagok: kõ, tégla, tûzálló tégla, fedõcserép, épületfa, ablaküveg, acél, mész, cement, gépek, fûtõkészülékek, bútorok és egyéb árucikkek gyártására és szállítására. Az V. Függelék értelmében Magyarország opciót biztosít a szövetségeseknek épületfa és fatermékek, valamint vas és vasöntvények a szerzõdés életbe lépésétõl számított öt éven át való szállítására, opciót biztosít továbbá a Szerb-Horvát-Szlovén Állam javára öt éven át a pécsi szénbányából származó vontatószén szállítására.)

201. cikk
Magyarország továbbá kötelezi magát, hogy bármelyik Szövetséges és Társult Állam kereskedelmének rovására az említett Államok akármelyikével vagy bármely más külföldi országgal szemben még közvetett módon, így pl. a vámigazgatási és elvámolási eljárás, a vizsgálati vagy vegyvizsgálati módszerek, a vámfizetésre vonatkozó rendelkezések, a tarifaszerû osztályozás és a vámtarifa értelmezése vagy végül az egyedárusági szabályok alkalmazása útján sem. ...

260. cikk
A Szövetsége és Társult Hatalmak kötelékébe tartozó légi jármûvek Magyarország területén teljesen szabadon repülhetnek és leszállhatnak, és általában véve ugyanazokat a kedvezményeket élvezik, mint a magyar légi jármûvek. ...

268. cikk
Magyarország kötelezi magát, hogy a nemzetközi átmenõ forgalomra legalkalmasabb utakon, nevezetesen vasúton, hajózható vízi utakon vagy csatornákon szabad átmenetet engedélyez területén keresztül bármelyik szomszédos vagy nemszomszédos Szövetséges és Társult Hatalom területérõl származó vagy oda irányított személyek, áruk, hajók, vasúti kocsik és a posta számára.

Trianon adatok tükrében

Területi és népességi változások

Terület Terület km-ben Népesség Népsûrûség km-ként
Csehszlovákiához
%-ban
63004
22,3
3567575
19,5
56,6
Romániához
%-ban
102181
36,2
5236305
28,7
51,2
Szerb-H.-Szl. K-hoz
%-ban
21031
7,4
1519013
8,3
72,2
Ausztriához
%-ban
4026
1,4
292588
1,6
72,7
Fiume
%-ban
21
0,0
49806
0,3
2371,7
Szomszédokhoz került összesen
%-ban
190263
67,3
10665287
58,4
56,1
A trianoni Magyarország
%-ban
92607
32,7
7599246
41,6
82,1
Magyarország összesen 1920. jún. 4. elõtt 282870 18264533 64,6

Népességváltozások és anyanyelv (ezer fõ)

Terület Magyar Német Szlovák Román Rutén Horvát Szerb Egyéb
Csehszlovákia
%-ban
1072
10,8
265
13,9
1703
87,5
21
0,7
442
95,2
3
1,4
0,4
0,1
63
15,6
Románia
%-ban
1664
16,7
557
29,3
32
1,6
2819
95,6
10
2,3
2
1,0
56
12,1
96
23,9
Szerb-H-Szl. K.
%-ban
459
4,6
308
16,1
46
2,4
80
2,7
11
2,3
92
47,1
378
82,0
145
36,2
Ausztria
%-ban
26
0,3
216
11,4
1
0,0
0,02
0,0
0,05
0,0
45
23,1
0,01
0,0
4
1,0
Fiume
%-ban
6
0,1
2
0,1
0,2
0,0
0,1
0,0
0,01
0,0
13
6,6
0,4
0,1
27
6,8
Szomszédokhoz került összesen
%-ban
3227
32,5
1348
70,8
1782
91,5
2920
99,0
463
99,8
155
79,2
435
94,3
335
83,5
Trianoni Magyarország
%-ban
6718
67,5
555
29,2
164
8,5
28
1,0
1
0,2
40
20,8
26
5,7
66
16,5
Mo. összesen 1920. jún. 4. elõtt 9945 1903 1946 2948 464 195 461 401

A békeszerzõdés utáni etnikai helyzet:

A trianoni békekötés helyszíne:

Valójában a Nagy Trianon palotában kötötték

A békét elutasító tüntetõk Budapesten 1920. június 4-én.

Vissza a fõoldalra