Hogy is nevezzelek?

Ezen a lapon az uralkodói ragadványnevek és a történelmi személyek elnevezései közül gyûjtöttünk ki néhányat. A lista állandóan gyarapodik, s ebben Te is aktív szerepet vállalhatsz, ha saját gyûjtéseid megírod. Cím: tortenelem@sulinet.hu  Kérjük, hogy add meg az általad gyûjtött adat pontos lelõhelyét is!

Uralkodói ragadványnevek:

NÉV URALKODÁSI IDÕ A ragadványnév  eredete
Bölcs Jaroszláv kijevi nagyfejedelem (1019-1054)
Alekszandr Nyevszkij / I. Szent Sándor vlagyimiri nagyfejedelem (1252-1263) A Néva melletti ütközetben legyõzte a svédeket 1240-ben.
Dmitrij Donszkoj moszkvai fejedelem A Don menti Kulikovonál, 1380-ban legyõzte a tatárokat.
Iván Kalita moszkvai fejedelem A tatárok megbízásából õ szedte az oroszok adóját, melybõl jutott a Moszkvai fejedelemség felvirágoztatására is. Kalita jelentése: Pénzeszsák)
Büszke Simeon orosz cár (1340-1353)
II. Szelíd Iván orosz cár (1353-1359)
IV. Rettegett/Rettenetes/Félelmetes Iván orosz cár (1547-1584) Uralkodása második felében terrorisztikus eszközökkel kormányzott.
I. Kegyetlen Boleszláv cseh fejedelem (929-972)
II. Nagy (Premysl) Ottokár cseh király (1253-1278)
I.Bátor Boleszláv lengyel nagyfejedelem (992-1025)1025-tõl király Befejezte a lengyel területek egyesítését, átmenetileg Morvaországot és Csehországot is csatolta. Sikerrel szállt szembe a német római császári hódító törekvésekkel. Önálló lengyel érsekséget alapított.
III. Ferdeszájú Boleszláv lengyel király (1102-1138)
I Kis (Lokietek) Ulászló lengyel király (1305-1333) Alacsony termete miatt kapta ezt a ragadványnevet.
III. Nagy Kázmér lengyel király (1333-1370) Megerõsítette a királyi hatalmat, a gazdaság nagymérvû fejlõdése jelentõs mértékben megnövelte az ország erejét. Parasztkirálynak is csúfolták, mert a parasztságot igyekezett megvédeni a nemesség túlkapásaitól. 1364-ben egyetemet alapított Krakkóban. Az európai diplomáciában jelentõs szerepet játszott.
II. Erõs Ágost lengyel király (1697-1733)
VI. Bölcs Leó bizánci császár (886-912) Kora egyik legképzettebb, legmûveltebb uralkodója. A korszak népeire vonatkozó információkat a helyes uralkodás érdekében összegyûjtötte a Taktika c. mûben.
Julianus Apostata római császár (360-363) Görög területeken keresztény szellemben nevelkedett, de filozófiai, retorikai tanulmányai a pogány filozófia rajongójává tették. Az õsi erkölcsöket, a hagyományos vallást pártfogolta, s bár hivatalosan szabad vallásgyakorlat volt általános a Római birodalomban uralkodása alatt, de a pogányságnak kedvezett. Apostata jelentése: hitehagyott.
Bíborbanszületett Konstantin bizánci császár (913-959) A Bíbor teremben született, innen származik a neve.
II.Bolgárölõ Bazileiosz bizánci császár (976-1025) 1014-ben megsemmisítõ vereséget mért a bolgár seregekre, 14000 bolgár hadifoglyot megvakíttatott, ezek hazatértekor a bolgár cár, Sámuel, a látványtól szörnyethalt.
I. Villám Bajazid török szultán (1389-1402)
II. Hódító/Gyõzelmes Mohamed török szultán (1451-1481) 1453-ban Konstantinápolyt elfoglalta, majd a Balkánon a magyar határig terjesztette ki a birodalom határait.
I. Vitéz/Vad/Rettenetes [Javuz] Szelim  török szultán (1512-1520) Brutális katonatermészete miatt kapta ezt a nevet.
I. Nagy/Törvényhozó [Kanuni] Szulejmán török szultán (1520-1566) Az õ uralkodása alatt élte a Török birodalom a fénykorát. A történeti hagyomány õt tekinti a legnagyobb török uralkodónak (még ha ez a történeti tényeknek nem is felel meg teljes egészében). Nagymérvû törvényhozási tevékenysége (helyi szokásjog kodifikációja stb.) jelentõs mértékben hozzájárult az új típusú államrend kialakulásához.
II. Részeges Szelim török szultán (1566-1574) Hírhedt volt iszákosságáról (ami iszlám területen nem mindennapi).
Martell (Kalapács) Károly frank maiordomus (720-741) Pörölyként zúzta szét a frank hagyomány szerint Poitiersnél az arab hadakat. ("Mint a kalapács széttöri a vasat és a különbözõ fémeket, úgy zúzta össze ellenségeit.)
I. Jámbor/Áhitatos Lajos frank uralkodó (814-840)
I. Kopasz Károly nyugati frank király (840-877)
II. Hebegõ Lajos nyugati frank király (877-879)
IX. Szent Lajos francia király (1226-1270) Több keresztes hadjáratot indított a Szentföldre, dicsõségére az egyháznak, míg a többi európai uralkodó a pápaság-császárság harcával volt elfoglalva.
IV. Szép Fülöp francia király (1285-1314)
VII. Gyõztes Károly francia király (1422-1461, hivatalos koronázás: 1429) A 100 éves háborút megnyerõ francia király.
III. Csupaszlábú Magnus norvég király (1093-1113)
Nyúllábú Harald angol király (1037-1040)
I. Hitvalló Edward angol király (1042-1066) Jámbor jellemû, az egyházat bõkezû támogatásban részesítõ uralkodó, a Westminster alapítója.
I. Hódító Vilmos angol király (1066-1087) 1066-ban Hastings-nél a normann seregek élén legyõzte az angolszászokat, és megteremtette az új angol királyságot.
I. Oroszlánszívû Richárd angol király (1189-1199) Bátorsága, lovagi erényei miatt érdemelte ki a közvéleménytõl ezt a nevet.
I. Földnélküli János angol király (1199-1216) Uralkodása alatt elveszítette az angol királysághoz tartozó francia birtokokat.
I. Katolikus/Véreskezû Mária angol király (1553-1558) Az anglikán egyház erõteljes üldözése (inkvizíció felhasználása) miatt nevezték így szemben I.Erzsébet toleráns valláspolitikájával.
V. Katolikus Ferdinánd  spanyol király (1479-1516) Hitbuzgalma folytán nyerte el ezt a nevet.
Hajós/Tengerész Henrik portugál herceg (1394-1460) Portugália délnyugati csücskében a kor legfejlettebb tengerészeti iskoláját hozta létre, nagyban hozzájárulva a felfedezések sikeréhez.
II. Civakodó Henrik bajor herceg (955-985)
I. Nagy Ottó német-római császár (936-973. 962-tõl császár) Központi hatalom megszilárdítása és a Német-római Császárság (962-1804) megszervezése fûzõdik a nevéhez.
I.Barbarossa Frigyes  német-római császár (1155-1190) Vörös (rõt) szakálla miatt kapta ezt a nevet.
II. Harcias Frigyes  Ausztria és Stájero. hercege (1230-1246) Belsõ és külsõ ellenségeivel szemben vívott számos csatája miatt kapta e nevet. Még a tatárok elõl menekülõ IV. Bélát is fogságba ejtette, szorult helyzetét kihasználta.
I. Szent László magyar király (1077-1095) A kunok elleni sikeres küzdelmei és az egyház támogatása folytán avatták szentté.
Könyves Kálmán magyar király (1095-1116) Testi fogyatékossága miatt papi pályára szánták, itt tett szert kora urtalkodóit messze meghaladó mûveltségre, modern szemléletre.
II. Vak Béla magyar király (1131-1141) Könyves Kálmán vakíttatta meg apjával (Álmos) együtt, képtelenné téve ezáltal õket az uralkodásra.
IV. Kun László magyar király (1272-1290) Kedvelte a kunok társaságát, politikai támaszt remélt tõlük a bárókkal szemben. Kun szeretõt tartott, az egyház emiatt ki is átkozta.
I. Nagy Lajos magyar király (1342-1382) Sikeres hódító hadjáratai, a Magyar Királyság területének kiterjesztése folytán szerzett név.
II. Dobzse Ulászló magyar király (1490-1516) "Az üstökét a fõurak a markukban tarthatták", mindenre azt válaszolta: Dobzse, azaz rendben van, jól van.
II. Rettenetes Gyula római pápa (1503-1513) Katonapápának is nevezték az Egyházi állam területének visszaszerzése és hatalmának megszilárdítása miatt.
(A dõlt betûvel szedett nevek csak az érdekesség, a történelim szerplõk "sokarcúsága" okán kerültek a listába.)
 


A legjellegzetesebb ragadványnevek az európai dinasztiák történetében (476 után)


Történelmi elnevezések

Név Elnevezés Magyarázat
Cornelius Scipio Africanus Africanus
Marie Antoinette A gyûlölt osztrák nõ
Attila Isten ostora
Aurelianus A földkerekség helyreállítója
Roger Bacon doctor mirabilis
Bakócz Tamás második király
Baross Gábor vasminiszter
Báthory Gábor (1608-1613) Az utolsó Báthory 
Báthori István Sánta Báthori István
IV. Béla (1235-1270) A második honalapító
Bem József  Osztrolenka véres csillaga
Bethlen Gábor "Az ország feje, elõttejárója és gondviselõje"
Otto von Bismarck a vaskancellár
Hristo Botev bolgár Petõfi
Bottyán János Vak Bottyán
Clemenceau Tigris
Csák Máté nyitrai fejedelem
Deák Ferenc a haza bölcse
a nemzet prókátora
Dumouriez a jemappesi gyõzõ
Esze Tamás a tarpai jobbágy
Fáy András A haza mindenese
I. Ferenc (1494-1547) A legkeresztényibb francia király
I. Ferenc (1792-1835) Ausztria örökös császára
Haynau a bresciai hiéna
Herodotos A történetírás atyja
Hunyadi János Ugrin Janko, Szibinyanin Jan, Oláh János
A királyi fenség fõkapitánya
V. István (1270-1272) Magyarország ifjabb királya
Jakob Fugger  Gazdag Jakab
Jeanne d' Arc orleansi szûz, 
Égi küldött
II. József (1780-1790) a kalapos király
az állam elsõ szolgája
Karácsony György  szilágysági Fekete ember
XII. Károly (1697-1718) Vasfejû
Kmety György csornai gyõzõ
I. Lajos Fülöp (1830-1848) bankárkirály
polgárkirály
a béke Napóleonja
Bonaparte Lajos (késõbbi III. Napóleon) lumpenherceg
Lotharingiai Károly a csendes herceg
a legnagyobb ellenfél
Marcus Aurelius a filozófus császár
Martinuzzi Frátar György György barát, 
a kiismerhetetlen cselszövõ
Miksa Emánuel Kék herceg
Mohamed Ali a fölvilágosult zsarnok
II. Napóleon (I. Napóleon fia) a sasfiók
Ráday Pál a fejedelem [II. Rákóczi Ferenc] "intimus secretarius"-a
M. Robespierre a megvesztegethetetlen
A. Saint-Just Robespierre szeme és szája
a terror arkangyala
Semmelweis Ignác az anyák megmentõje
Széchenyi István A legnagyobb magyar
Margaret Thatcher  " Vaslady " 
Thököly Imre kuruc király
Tisza Kálmán a generális
Joszip Broz Tito   " az imperializmus láncos kutyája "
Tomori Pál csuhás hadfi
Wesselényi Miklós a legelsõ magyar ifjú,
"árvízi hajós"
Zrínyi Miklós (a költõ és hadvezér) "Magyar Mars", 
"Magyar Hektor", 
"az idõ csodája"
A történelmi elnevezések elkészítésében segítséget nyújtott Somogyi Bea és Pados Eszter.