Oroszország története a XIX. sz-ban

§         1801: I. Pál meggyilkolása → I. Sándor (1801-1825) trónra kerülése.

o       Piros sál – apa és gyermek viszonya (az orosz tört-ben)

o       Kezdeti reformok (pl. titkos tervezetek, minisztériumok létrehozása egyszemélyi felelőssel, a miniszterrel, egyetemek alapítása (Harkov, Kazany))

o       Szperanszkij évtizede. Remélni (sperare) alkotmánytervezet – 1812-ben váratlanul menesztik.

o       Napóleoni háb-k:

Ø      Austerlitz, Friedland → Tilsit

Ø      Kontinentális zárlat

Ø      Borogyinó, Moszkva

o       Lipcse, Párizs (Postakocsi-cár)

o       Arakcsejev –időszak: (1815-től)

Ø      bizonyos reformok (tervezet az orosz jobb.felszab-ra, „benszülött hatóságok” intézménye)

Ø      katonai telepek // arakcsejevi brutalitás:

·        mezei munkák parancsszóra

·        évente egy gyermek világra hozása

·        feleségeket a hatóságok jelölték ki

·        DE! vmelyest fellendült a mg.

o       Oro. Európa megmentője → Bécs:

Ø      Új ter-k: Lo. nagy része, Besszarábia, Finno.

Ø      Szent Szöv.

§         I. Sándor halála → Konsztantyin vagy Miklós?

§         1825. dec. 14.: Dekabrista felkelés Pétervárott Þ

o       kivégzések (Pugacsov óta nem fordult elő kivégzés, II. Katalin meg is tiltotta, arisztokratákat Rettegett Iván végeztetett ki utoljára.)

o       társ. elvárások, megváltozott Oro. // eltérő reakciók a felkelésre

o       1826: titkosrendőrség létrehozása

§         Botos Miklós” (1825-1855)

o       külpol. centrikus Oro.

o       belpol.: a rend változatlan fenntartása – felülről vezérelt változtatások // 1826: III. ügyosztály (pol. Rendőrség)

Ø      első vasútvonal (1837): Szentpétervár – Carszkoje Szelo

Ø      1843: valutareform (ezüst rubel): a II. Katalin óta forgalomban lévő, devalválódó pénzek cseréje.

Ø      Uvarov hármas alapelve (1832): ortodoxia, autokrácia, népiesség

o       Orosz-török háb. Þ független Go. // bomlófélben lévő Szent Szöv.

o       1830-31-es lengyel felkelés vérbe fojtása

o       1845: nyugatos-szlavofil vita kezdete // ir., pol. körök (pl. petrasevisták)

o       1849: Mo-i intervenció

o       1853-1855: krími háb.

Ø      külpol. kudarc (angol visszautasítás)

Ø      Cél: Cárgrád

Ø      technikai, szervezeti hiányosságok Û angol, fr. fölény

Ø      I. Miklós halála

Ø      Párizsi béke

§         II. Sándor (1855-1881) – reformok kényszere és sorozata

o       Állami Bank

o       1861: jobbágyfelszabadítás

Ø      Lo-ban nem Þ felkelés, de leverik, majd lengyel jobbágyfelszab. is

o       zemsztvo-reform

o       igazságügyi reform

o       oktatási reform

o       1874: hadügyi reform

o       de! erősödő terrorcselekmények (pl. a cár ellen) Þ a reformok lendülete alábbhagyott. (1874: narodnyikmozgalom kezdete.)

o       diplomáciai kapcsolatok átrendeződése:

Ø      1856: Szent Szöv. Æ // Oro. egy időre elszigetelődik

Ø      német egységmozg. // nyitás lehetősége

Ø      1873: 3 császár szöv-e, de! „Keleti kérdés” Þ eltávolodás a 3 császár szöv-től,

o       1876: Közp. narodnyik szerv, Zemlja i volja megalakulása

o       1877-78: Orosz-török háb.

Ø      okok, célok, - nemzeti felbuzdulás

Ø      Pleven, Sipka-szoros

Ø      San-Stefano, de! Berlini kongresszus: győztes háb. – vesztes béke.

o       1881: II. Sándor halála

§         III. Sándor (1881-1894)

o       Merényletek Þ nincs megbocsátás // a reformok is leálltak

o       Változatlanság és rend (a horgászat mint szimbólum)

o       modernizáció kezdetei – fr. tőke beáramlásának kezdete

o       1891: Transzszibériai vasút – 1896: megállapodás Kínával

o       de! új külpol irány:

Ø      3 császár egyezményének formális megújítása // O-M. M. Û Oro. Þ oro. eltávolodik (Olo. lép a helyébe a 3-as szöv-ben)

Ø      1893: fr-orosz közeledés (titkos szerződés)

§         II. Miklós (1894-1917)

o       Hodinka mező – rossz előjel

o       Witte gróf reformjai:

Ø      valauta aranyalapú

o       1904-1905: orosz-japán háb.

Ø      Oro. elmaradottsága ismét beigazolódik

Ø      Expanzív külpol. a belső gondok feledtetésére

o       1905-1907: első orosz forr.

Ø      Gapon pópa, „véres vasárnap”

Ø      Duma

Ø      alkotmány

Ø      legális pol. pártok létrejötte

Ø      szovjetek

o       1906: Sztolipin reformja: obscsina Æ (1910)

o       1907: Oro. a 3-as antant tagja

o       II. Miklós uralkodása alatt jelentős modernizáció:

Ø      ip. centrumok // ip. forr. nem fedi le az egész országot

Ø      agrárexport // állami kölcsönök Þ belső ellátási gondok

o       korrupció, trónörökös vérzékenysége

o       1914-1917: részvétel az I. vh-ban:

Ø      „gyors mozgósítás” – ip. forr. eredményei

Ø      de! Tanenberg, Mazuri-tavak

Ø      1915: Premysl → Gorlice

Ø      A hds. ellátásának problémái // uralkodó Raszputyin befolyása alatt

Ø      Bruszilov-offenzíva

o       1917. márc. 2. (15.) II. Miklós lemondása → Lvov hg. Ideiglenes Kormánya

Ø      teljesítetlen ígéretek

Ø      Miljukov-jegyzék

Ø      Kerenszkij-offenzíva

Ø      Kornyilov-puccs

o       Bolsevik hatalomátvétel

Ø      dekrétumok

Ø      Breszt-Litovszk

Ø      Cseka

Ø      Polg.háb. // intervenció // hadikommunizmus

o       Kronstadt → NEP // Rapallo

o       1922: Szu.

o       1924: Lenin halála → Sztálin a főtitkár

Ø      szocializmus egy országban

Ø      kollektivizálás

Ø      iparosítás // hadiip. megteremtése

Ø      GULAG

Ø      Kirov-gyilkosság → terror-hullám: koncepciós perek

Ø      Új alkotmány