Állam- és jogtudományi karok, államigazgatási főiskolák

2004.

Megoldás

Tudnivalók

A történelem tárgyból az írásbeli felvételi vizsgához 180 perc áll rendelkezésre, ezt az időt a jelölt saját belátása szerint osztja meg a részfeladatok között. Kérjük, nézze meg először figyelmesen a kijelölt feladatokat, hogy azután biztonságosan dönthessen az időbeosztásáról.
A történelem felvételi írásbeli vizsgája két részből áll. Az első részben rövidebb, ún. tesztkérdéseket talál, amelyek mindegyike több részkérdésre oszlik. Ezekre a kérdéseknél a feltüntetett módon, pl. a kipontozott részek kitöltésével, nevek, események, évszámok sorba állításával, illetve párba állításával az egymáshoz tartozás alapján, az összekevert évszámok, események helyes kronológiájának megállapításával, esetleg legfeljebb egy mondat terjedelmű meghatározással kell felelni. A második rész 3 olyan feladatot tartalmaz, amelyekre hosszabb, legfeljebb egy oldalnyi terjedelmű, a legfontosabb válaszelemeket tartalmazó, szabad, de tömör fogalmazással kell válaszolni.
A megoldás sorrendjét illetően azt javasoljuk, hogy előbb a tesztkérdések közül azokat válaszolja meg, amelyeket a legkönnyebbeknek tart, majd térjen át a fogalmazást igénylő ún. esszékérdések közül a könnyebben, gyorsabban megválaszolhatókra. Az ezután még hátralévő időt fordítsa a nehezebbnek tűnő tesztkérdések, illetve esszékérdések megoldására. A kérdéseket tehát nem kell a feladatlapon megadott sorrendben megoldani. A válaszokat gondos, jól olvasható kézírással készítse el! Tájékoztatásul közöljük, hogy valamennyi kérdés hibátlan megoldása esetén 100 pontot érhet el. E pontszámon belül a tesztkérdésekért nyerhető pontok száma maximálisan 70, és az esszékérdések 30 pontot eredményezhetnek, kérdésenként 10 pontot.

Dolgozatának elkészítésekor a sorrend megállapításában erre a körülményre is legyen figyelemmel!

Jó munkát kívánunk!

1. Jogalkotók

Nevezze meg a körülírt jogalkotó történeti személyiségeket!
a) A kiváltságos papi osztály helyzetének megerősítését szolgáló törvénygyűjtemény legendai törvényhozója Indiában:
b) A világ egyik legrégibb törvénygyűjteményének összeállítója a Kr.e. XVIII. századból:
c) A spártai törvények legendás megalkotója:
d) A földkérdést szabályozó törvény megalkotója a korai római köztársaságban (Kr.e. IV.sz.):
e) A római jog gyűjteményes összefoglalásának („kodifikálásának”) elkészíttetője Bizáncban:
5 pont (kérdésenként 1-1 pont)

2. Lázadások - felkelések

Mikor történtek [év] az alábbi események?
a) Hipparkhosz, az utolsó athéni türannosz meggyilkolása:
b) Tarquinius Superbus, az utolsó etruszk uralkodó elűzése Rómából:
c) A ión városok felkelésének kezdete [év, vagy évszázad mely része]:
d) Livius Drusus meggyilkolása után az itáliaiak lázadása Róma ellen:
e) A judeai felkelés kezdete a rómaiak ellen:
5 pont (kérdésenként 1-1 pont)

3. Fogalmak az ókorból

Mit jelentenek az alábbi fogalmak?

a) principatus:
b) dominatus:
c) türannisz:
d) monoteizmus:
e) hellenizmus:
5 pont (kérdésenként 1-1 pont)

4. Közép-európai egyetemek

a) Mit jelentett az egyetem (universitas) kifejezés?
b) Ki alapította a prágai egyetemet?
c) Mikor?
d) Hol alapított III. Kázmér egyetemet?
e) Mikor?
5 pont (kérdésenként 1-1pont)

5. Harctéri ellenfelek

Sorsdöntő csaták vezető résztvevői, helye és ideje. Egészítse ki a táblázatot a hiányzó nevekkel, adatokkal!!

ellenfél 1

ellenfél 2

csatatér

év

II. Murád

Ulászló (Hunyadi János)

……………….

………………….

…………….

Tilly

Fehérhegy

1620

……………..

XII. Károly

……………….

1700

5 pont (elemenként 1-1 pont)

6. A felvilágosodás eszméi

A felsorolt öt személyt párosítsa a megadott fogalmakkal, művekkel, gondolatokkal!
a) merkantilizmus:
b) A törvények szelleméről:
c) Két értekezés a polgári kormányzatról:
d) az ún. filozófiai elbeszélés legnagyobb mestere:
e) legtökéletesebb államforma a köztársaság:

Voltaire, Montesquieu, Colbert, Rousseau, Locke,

5 pont (páronként 1-1 pont)

7. Az abszolutizmus bukása Franciaországban

a) Kinek az uralkodása idején tört ki a Nagy Francia Forradalom:
b) Mikor [év, hó, nap] nyitotta meg a király az utolsó rendi gyűlést:
c) Hány rend alkotta a francia rendi gyűlést:
d) Mely erőd képezte a zsarnokság jelképét:
e) Mikor [év, hó, nap] foglalta ezt el Párizs népe:
5 pont (kérdésenként 1-1 pont)

8.A Habsburg államhatalom Magyarországon

Egészítse ki az alábbi szöveget a megadott szempontok szerint.

A magyarországi ügyek intézésére a XVI. században kormányszékeket állítottak fel. Az (ún. magyar) kancellária a)…………………………ben, a pénzügyeket igen csekély önállósággal intéző b…………………………Pozsonyban székelt. Újjászervezett kormányszék a c) …………………………, szintén Pozsonyban. (II. József helyezi át Budára.) Hatásköre az igazságszolgáltatás kivételével a belső igazgatás valamennyi ágára kiterjedt. … Az adók és újoncok megszavazása a magyar (és az erdélyi) d) …………………………jogköre volt. Súlyosan sértette az ország érdekeit, hogy területi egységét a török kiűzése után nem állították helyre. e) …………………………t nagyfejedelemségként szervezték újjá, külön kormányszékekkel, külön országgyűléssel.”
5 pont (elemenként 1-1 pont)

9.1848 eseményei Európában

a) Mikor [év, hó, nap] tört ki az első bécsi forradalom?
b) Kinek a menesztését vonta ez maga után?
c) Hogyan nevezték a forradalom első fegyveres szervezetét?
d) Mely városban ült össze a közös német parlament?
e) Kit választottak 1848-ban a Francia Köztársaság elnökévé?
5 pont (kérdésenként 1-1 pont)

10.Az 1848/1849-es szabadságharc magyar hadvezérei:

A megadott harci eseményeket párosítsa össze a felsorolt hadvezérekkel:
a) Pákozdi csata:
b) Branyiszkói-hágón való áttörés:
c) Kápolnai csata:
d) Temesvári csata:
e) A komáromi vár védelme:

Guyon Richárd, Klapka György, Bem József, Móga altábornagy, Dembinski Henrik.
5 pont (páronként 1-1 pont)

11.Hadba lépő államok az első világháborúban

Mikor léptek be az I. világháborúba az alábbi államok
a) Osztrák-Magyar Monarchia (hadüzenet Szerbiának) [év, hó, nap]:
b) Olaszország [év, hó]:
c) Bulgária [év, hó]:
d) Románia [év, hó]:
e
) Egyesült Államok [év, hó]:
5 pont (kérdésenként 1-1 pont)

12.Németország az I. világháború után

a) Mikor [év, hó, nap] kiáltották ki a német köztársaságot?
b) Kinek a vezetésével alakult meg az ideiglenes kormány?
c) Melyik városban ült össze az alkotmányozó nemzetgyűlés?
d) Melyik városban hajtották végre 1923-ban az ún. „sörpuccsot”?
e) Kit választottak 1925-ben Németország elnökévé?
5 pont (kérdésenként 1-1 pont)

13.Diktatúrák a két világháború közötti Európában

a) 1923-ban ki vezetett be a diktatúrát Spanyolországban?
b) Mikor [év] született meg a spanyol köztársasági alkotmány?
c) 1936-ban ki szervezte meg itt a kormány elleni katonai felkelést?
d) 1940-ben ki vezeti be Romániában a diktatúrát?
e) Ki volt az osztrák nácik vezére az Anschluss idején?
5 pont (kérdésenként 1-1 pont)

14. Magyar politikai szervezetek az 1944 és 1949 közötti időszakban

Írja be a pártok, szervezetek rövidítése mellé azok teljes és pontos nevét!
a) NPP:
b) MKP:
c) PDP:
d) MADISZ:
e) MDP:
5 pont (kérdésenként 1-1 pont)

ESSZÉKÉRDÉSEK

1. A reformáció a kora újkori Magyarországon

(Tekintse át a reformáció magyarországi terjedésének főbb jellegzetességeit, az egyes irányzatokat és ezek társadalmi, politikai, kulturális hatását!)
[Válasza csak egy oldal lehet!] (10 pont)

2. A francia abszolút monarchia

(Milyen társadalmi, gazdasági feltételek között jött létre Franciaországban az abszolút monarchia, jellemezze az egyes uralkodók uralkodását ezen szempontok szerint. Térjen ki különösen XIV. Lajos uralkodásának időszakára!)
[Válasza csak egy oldal lehet!] (10 pont)

3. Az I. világháborút lezáró békeszerződések

(Kiknek (országok, politikusok) volt meghatározó szerepük a párizs-környéki békékben, s mely államok vesztették el addigi nagyhatalmi szerepüket? A Németországgal kötött békeszerződés jellemzői. A Népszövetség. A trianoni békeszerződés. A párizs-környéki békékhez kapcsolódó kisebbségvédelemi szerződések).
[Válasza csak egy oldal lehet!] (10 pont)

 

A kérdés száma

A kérdés anyaga

Adható pont

Elért pont

TESZTKÉRDÉSEK

1.

Jogalkotók

5

 

2.

Lázadások - felkelések

5

 

3.

Fogalmak az ókorból

5

 

4.

Közép-európai egyetemek

5

 

5.

Harctéri ellenfelek

5

 

6.

A felvilágosodás eszméi

5

 

7.

Az abszolutizmus bukása

5

 

8.

A Habsburg államhatalom

5

 

9.

1848 eseményei Európában

5

 

10.

Magyar hadvezérek

5

 

11.

Hadba lépő államok

5

 

12.

Németország

5

 

13.

Diktatúrák

5

 

14.

Magyar politikai szervezetek

5

 

ESSZÉKÉRDÉSEK

1.

A reformáció

10

 

2.

A francia abszolút monarchia

10

 

3.

Az I. világháborút lezáró békeszerződések

10

 

ÖSSZESEN (100 pontos rendszer)

100

 

ÁTSZÁMÍTVA 30 pontos rendszerbe

30