MATEMATIKA

A matematika rugalmas, fegyelmezett gondolkodásra, a felfedeztetés, az ötletes megoldások keresésére nevel. Így a követelményrendszernek a szükséges ismeretek, a gyakran használt eljárások felsorolásán túl tartalmaznia kell a gondolkodásra nevelés követelményeit is. Ezt szolgálja a "Gondolkodási módszerek alapozása", majd a késõbbiekben a "Gondolkodási módszerek" fejezet. A gondolkodási folyamatokban szerepe van a heurisztikának, a konstruktív gondolkodásnak, az analógiák használatának. A matematikának a gyakorlatban, a természet- és társadalomtudományokban való alkalmazhatóságát is látniuk kell a tanulóknak. Erre is történik utalás a követelményrendszerben. A matematika története igen sok érdekességgel és tanulsággal szolgál. Ezek szerepeltetése is jól motiválhatja a tanulókat.

A szöveges feladatok értelmezése, megoldása, egyszerû, rövid matematikai szövegek tanulmányozása hozzájárul az önálló tanulás kialakításához. A kellõen megértett fogalmak, az alapvetõ matematikai ismeretek megtanulása fejleszti az emlékezetet, az akaraterõt, erõsíti a munkában, a tanulásban való kitartást.

A matematikai megismerési módszerek elsajátítása lehetõséget ad a valóság és a matematika elemi kapcsolatainak felfedezéséhez.

A matematikatanítás nem hagyhatja figyelmen kívül, hogy

egyes tantárgyak bizonyos szinten viszonylag korán kívánnak alkalmazni alapvetõ matematikai ismereteket;

az azonos életkorú tanulók absztrakciós képessége igen eltérõ;

a matematikai fogalmak, összefüggések érlelése és a gondolkodásmód kialakítása önmagában is a spirális felépítést indokolja.

Így a követelményrendszerben a 4., a 6., a 8. és a 10. évfolyam végén bizonyos ismeretek s az általuk kialakítandó készségek újra megjelennek, természetesen mindenütt az életkornak megfelelõ szinten. Ezért a matematika fõfejezetei mind a négy szinten szerepelnek.

ÁLTALáNOS FEJLESZTéSI KöVETELMéNYEK

       1-6. évfolyam        7-10. évfolyam               

1. Az elsajátított matematikai fogalmak alkalmazása.
Fejlõdõ matematikai szemlélet
a) Gyakorlati tevékenységre épülõ, az   A) A bõvülõ számfogalom alkalmazása.    
életkornak megfelelõ számfogalom                           
használata.                                      
b) Biztos mûveletfogalom és számolási   B) A bevezetett új mûveletek        
készség az alapmûveletek körében.     alkalmazása. 
A zsebszámológép felhasználása a mûveleteknél. c) Változó mennyiségek közötti C) Fejlõdõ függvényszemlélet. Függvények kapcsolatok. és függvénygrafikonok alkalmazása. d) Tevékenységre épülõ, egyszerû D) Geometriai transzformációk geometriai transzformációk használata. segítségével dinamikus geometriai szemlélet. e) Geometriai modellek segítségével E) A sík- és térgeometriai fogalmak fejlõdõ sík- és térgeometriai szemlélet. használata. f) A matematikai logika elemeinek (a F) A "ha...., akkor", az "akkor és csak "vagy", az "és", a "nem", késõbb a akkor" használata egyszerû, tanult "minden", a "van olyan") alkalmazása. esetben. g) A matematika elemi fogalmainak a G) A matematika fogalmainak, mindennapi életben való használata
(pl. összefüggéseinek alkalmazása a arány, százalék, grafikon). gyakorlatban és más tantárgyakban (pl. kamatszámítás, vektorok).
2. Gyakorlottság a matematikai problémák megoldásában,
jártasság a logikus gondolkodásban
a) Fejlõdõ matematikai szövegértõ     A) Matematikai szövegek, szöveges     
képesség.                 feladatok értelmezése, elemzése.      
b) Szöveg alapján nyitott mondatok     B) Többféle megoldás lehetõsége.
Fejlõdõ felírása. Ezeknek (módszeres) diszkussziós képesség. próbálkozással, majd algebrai úton történõ megoldása. c) Egyszerû gyakorlati mérések és C) A szemléletesen kialakult geometriai szerkesztések. mértékek (kerület, terület, felszín, térfogat) használata a gyakorlatban. d) A biztosan bekövetkezõ, a lehetséges, D) Egyszerû esetekben a valószínûség a lehetetlen események megkülönböztetése. szemléletes fogalmának alkalmazása.
3. Az elsajátított megismerési módszerek és gondolkodási mûveletek alkalmazása
a) Az ismeretszerzés induktív módjának   A) Az induktív módszer további       
alkalmazása.                alkalmazása. Deduktív következtetések,   
                      néhány lépéses bizonyítások.        
b) A mindennapi életbõl s a        B) Sejtések, szabályszerûségek       
matematikából vett egyszerû állítások   megfogalmazása.              
igaz vagy hamis voltának eldöntése.                          
c) Megadott vagy választott szempont    C) Halmazszemlélet, elemi         
szerinti csoportosítás, osztályozás.    halmazmûveletek a matematika különbözõ   
Néhány elem sorbarendezése, bizonyos    területein. Részhalmazképzés.       
feltételeknek eleget tevõ elemek                           
kiválasztása.                                     
d) Adatok gyûjtése, lejegyzése,      D) Adatsokaság elemzése, jellemzése,    
grafikonok készítése, értelmezése,     ábrázolása.                
szabályszerûségek észrevétele.                            
e) A modellalkotás elemeinek alkalmazása  E) Szemléltetõ ábrák és modellek      
(pl. szöveges feladatokhoz ábrakészítés,  alkalmazása az algebrában,         
fagráf használata).            kombinatorikában.             
f) Néhány lépéses elemi algoritmusok    F) Néhány lépéses algoritmusok készítése. 
alkalmazása.                                     

4. Helyes tanulási szokások
a) Kellõ pontosságú becslések számítások  A) Becslés, kerekítés, az eredmény     
és mérések elõtt.             reális voltának eldöntése.         
b) Számítások, mérések,          B) Az ellenõrzés különbözõ módjainak    
feladatmegoldások helyességének      alkalmazása.                
ellenõrzése.                                     
c) Az anyanyelv és a szaknyelv adott    C) A szaknyelv s a fokozatosan bõvülõ   
szinten elvárható, megfelelõ pontosságú  jelölésrendszer helyes alkalmazása.    
használata.                                      
d) A megértett és megtanult fogalmak és  D) A definíciók és tételek         
eljárások eszközként való használata.   megkülönböztetése, feladatokban való   
                      alkalmazása.                
e) Terv- és vázlatkészítés feladatokhoz,  E) A megértett összefüggések szabatos   
a megoldás leírása.            leírása, a lényeg kiemelése.        
f) Tankönyvek és feladatgyûjtemények,   F) Matematikai szöveg olvasása       
statisztikai zsebkönyv használata.     kislexikonokból és enciklopédiákból is.  
g) Fejlõdõ vitakészség (érvelés,      G) A kommunikációs készség         
cáfolás).                 továbbfejlõdése az érvelésekben.      
h) Tapasztalatok gyûjtése a matematika   H) A matematika történeti fejlõdése;    
érdekességeirõl.              magyar matematikusok.           

A GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK ALAPOZÁSA
A valóság és a matematika  A megfigyelõképesség, a                  
elemi kapcsolatainak     tudatos, tartós figyelem.                 
kiépítése változatos     Megfigyelések, gondolatok                 
matematikai tevékenységek  kifejezése                        
során: összehasonlítás,   (tevékenységgel,                     
szétválogatás, rendezés,   megmutatással, szóban,                  
mérés, konstruálás,     írásban, jelekkel). 4c                  
modellezés.                                      
Rendezés egy és két     Kapcsolatok felismerése,                 
szempont szerint,      lejegyzése, a mérés                    
mennyiségi tulajdonságok   lényegének megértése. 2c                 
tudatosítására.                                    
               Változatos matematikai                  
               tevékenységek során a                   
               különféle megoldások                   
               megbeszélése. 4g                     
Matematikai problémák     Egyszerû szöveg                     
ábrázolása. Elemek      értelmezése, lejegyzése,                 
besorolása egymással     megoldási terv készítése.                 
különféle kapcsolatban    2a; 4e                          
álló halmazokba, közös                                 
tulajdonságok megkeresése.                               
Tulajdonságok        Kapcsolatok felismerése,                 
megfogalmazása (tagadással  adatok lejegyzése,                    
is).             megoldási terv készítése.                 
               1f; 2b                          
Halmazok jellemzése                                  
állításokkal. Nyitott                                 
mondatok igazsághalmazának                               
megkeresése véges                                   
alaphalmazon.                                     
Egyszerû kombinatorikai     Megadott vagy választott                
feladatok; néhány elem        szempontok szerinti                
sorba állítása,              csoportosítás,                
kiválasztás (táblázatba,      sorbarendezés. 3c; 3e                
diagramba rendezéssel).                                

SZÁMTAN, ALGEBRA, SOROZATOK, FÜGGVÉNYEK
A természetes szám mint a  Számlálás (egyesével,    Biztos számfogalom a tízes  
halmazok számossága és    kettesével, ötösével,    számrendszerben, a      
mint mérõszám. A tízes    tízesével, ötvenesével,   tízezres számkörben. A    
számrendszer tudatos     százasával), mérés alkalmi  számok írása, olvasása    
használata, alaki érték,   és szabványos egységekkel  készségszinten. A négy   
helyi érték. A számok    és többszöröseikkel,     alapmûvelet készségszintû  
nagyságviszonyai. A     megbízható becslõképesség.  használata. Számolás     
negatív szám és törtszám   1a; 2c; 4a Biztonságos    szóban a százas       
fogalmának szemléleti    tájékozódás a tízes     számkörben, analóg      
alapozása.          számrendszerben és      eljárások az ezres és    
               helyiértékrendszerben a   tízezres számkörben.     
               tízezres számkörön belül.  Szorzás és osztás 10-zel,  
               1a Törtszámok leolvasása   100-zal.           
               mérési eredményként,                   
               megjelenítése adott vagy                 
               választott egységek                    
               esetén: becslés, negatív                 
               számok megjelenítése                   
               különféle modellekkel. 1a;                
               4a                            

Mûveletek a természetes   Kijelölt mûvelet       Számolás írásban a      
számok körében (szóban és  megjelenítése kirakással,  tízezres számkörben.     
írásban), alapmûveletek   rajzzal; a várható      (Írásbeli szorzás egy- és  
értelmezése (manipulatív   eredmény becslése, a     kétjegyûvel, osztás     
tevékenységgel; két-két   számítások helyességének   egyjegyûvel.) Számítások  
mûvelet kapcsolata      ellenõrzése. 1b; 4a,b A   ellenõrzése.         
alapján, szöveges      mûveletvégzés mechanizmusa                
feladatokkal).        készségszinten. 1b; 4d A                 
               becslés, kerekítés,                    
               önellenõrzés különbözõ                  
               módjai. 4a                        
Matematikai         Az adatok értelmezéséhez   Egyszerû, legfeljebb két   
szövegértelmezés és     szükséges alapfogalmak    mûvelettel leírható     
szövegkészítés. Szöveges   (több, kevesebb,       szöveges feladatok      
feladathoz, rajzhoz     ugyanannyi) biztos      megoldása önállóan,     
megfelelõ mûvelet      használata, megfelelõ    következtetéssel vagy    
felírása, értelmezése.    mûvelettel történõ      valamilyen modell      
               kifejezése önállóan. 2a; 4b segítségével.        
Sorozatok képzése és     Feladatmegoldás egyszerûbb                
folytatása,         esetekben önállóan (a                   
függvénytáblázatok      szabály alkalmazásával),                 
kitöltése, szabályjátékok.  nehezebb esetekben tanítói                
               segítséggel. 1c; 3a                    

GEOMETRIA, MÉRÉS
Alakzatok elõállítása    Próbálgatás, tapasztalatok                
másolással és adott     gyûjtése és értelmezése                  
feltételek szerint.     alakzatok elõállításával.                 
Egyszerû geometriai     1e                            
alakzatok                                       
(négyszög, téglalap,     Ráismerés, megnevezés. 4c  Az egyszerû geometriai    
négyzet, háromszög, kör)                 alakzatok felismerése.    
tulajdonságainak                                    
megfigyelése.                                     
A négyzet, téglalap, kocka  A téglalap, téglatest                   
és a téglatest        tulajdonságainak önálló                  
legfontosabb tulajdonságai. felsorolása, megmutatása                 
               konkrét esetekben. 1e                   
Tapasztalatok gyûjtése    Tengelyesen tükrös                    
egybevágó és hasonló     alakzatok felismerése. 1d                 
alakzatokról, térbeli és                                
síkbeli tükrözésrõl,                                  
nagyításról és                                     
kicsinyítésrõl a                                    
négyzethálón.                                     
Becslések, mérések      Mérõeszközök és       Szabvány mértékegységek és  
választott és szabványos   mértékegységek ismerete és  átváltásuk gyakorlati    
egységekkel: hosszúság,   önálló használata      mérésekhez kapcsolódva.   
terület, tömeg,       gyakorlati mérések során.  Konkrét esetekben a     
ûrtartalom, idõ. A      2c Mérések elõtt becslés.  téglalap és négyzet     
téglalap kerületének és   Egyszerû esetekben önálló  kerületének mérése és    
területének mérése.     kiszámítás. 4a        számítása.          

VALÓSZÍNÛSÉG, STATISZTIKA
Valószínûségi játékok    Tapasztalatszerzés,                    
alapján a véletlen esetek  szemléleti alapozás                    
gyakoriságának        konkrét valószínûségi                   
megállapítása, a       játékok alapján. 2d                    
lehetõségek ábrázolása.                                
Statisztikai adatok     Konkrét (statisztikai)                  
gyûjtése, rendezése,     feladatokhoz kapcsolt                   
ábrázolása, táblázatok és  tapasztalatszerzés. 1g; 3d                
grafikonok olvasása,                                  
felhasználása számolási                                
eljárások gyakorlására.                                

GONDOLKODáSI MóDSZEREK
Változatos matematikai    Kapcsolatok felismerése,                 
tevékenységek:        lejegyzése és a matematika                
összehasonlítás, rendezés,  tanulási módjának                     
mérés, konstruálás,     kialakítása. 4e                      
modellezés; fogalmak,                                 
összefüggések                                     
megjelenítése.                                     
Az összehasonlításhoz,    Egyszerû állítások                    
viszonyításhoz szükséges   igazságának eldöntése;                  
kifejezések - egyenlõ,    tagadása. A nyelv logikai                 
kisebb, nagyobb, több,    elemeinek helyes                     
kevesebb, legalább,     használata matematikai és                 
legfeljebb, nem, és, vagy,  nem matematikai tartalmú                 
minden, van olyan, egyik   állítások értelmezésében,                 
sem, nem minden -      megfogalmazásában. 1f; 3b                 
értelmezése, használata.                                
Matematikai         Szöveg elemzése,                     
szövegértelmezés és     értelmezése, lefordítása a                
szövegkészítés a tanuló   matematika nyelvére. 4d,f                 
életkorának és        Adatok szétválasztása,                  
ismereteinek megfelelõ,   lejegyzése, a megoldáshoz                 
változatos szövegû      vezetõ utak áttekintése,                 
feladatokban.        az eredmény meghatározása,                
               ellenõrzése, összevetése a                
               valósággal. 2a; 4b                    
Halmazok eszköz jellegû   Konkrét dolgok (számok,                  
alkalmazása.         geometriai alakzatok,                   
               könyvek, más tantárgyakban                
               szereplõ fogalmak) adott                 
               szempontok szerinti                    
               rendezése, rendszerezése.                 
               Egyszerû halmazdiagramok                 
               készítése. 3c                       
Részhalmazok kiválasztása,  Szemléletfejlesztés                    
elemek sorbarendezése    ismert, áttekinthetõ,                   
különbözõ témakörökhöz    konkrét halmazokkal,                   
kapcsolódva (néhány adott  különféle módszerek -                   
szó vagy könyv ábécérendbe  fadiagram, útdiagram,                   
rendezése - kiválasztás   táblázatok -                       
A-val kezdõdõvel és     alkalmazásával, a                     
sorrendezés).        lehetõségek rendszerezett                 
               felsorolásával. 3f                    

SZáMTAN, ALGEBRA
Természetes szám, egész   A tanult számokkal      A tízes számrendszer     
szám, ellentett, abszolút  kapcsolatos fogalmak     biztos ismerete: a tanult  
érték, tört, arány,     értelmezése a szemléletre  számok írása, olvasása,   
reciprok. Egyszerûsítés,  támaszkodva. 1a       ábrázolása, nagyság     
bõvítés, tizedes tört.                  szerinti rendezése.     
Alaki érték, helyi érték.                               
A számrendszer.                                    
A négy alapmûvelet      A gyakorlati élet és a    Írásbeli osztás kétjegyû   
fogalmának, a szóbeli,    többi mûveltségterület    osztó esetén. A négy     
írásbeli mûveleti      igényeihez is alkalmazkodó  alapmûvelet és a mûveleti  
eljárásoknak megerõsítése  számolási készség      sorrend ismerete és     
a természetes számok     kialakítása, a helyes    alkalmazása a nem negatív  
körében és kiterjesztése   mûveleti eljárások      számok halmazán (a     
racionális számkörre.    alkalmazása. 1b A mûveleti  tizedes törtek és a     
Szorzás, osztás 10      tulajdonságok felismerése,  közönséges törtek körében  
hatványaival. Kerekítés,  alkalmazása konkrét     is).             
becslés. Mûveleti      számításokban. 4d                     
tulajdonságok vizsgálata.  Kerekítési, becslési                   
A zárójelek használata, a  készség fejlesztése. 4a (A                
mûveleti sorrend.      zsebszámológép célszerû                  
               használata.)                       
Arányossági         Egyenes és fordított     Egyenes arányosság esetén  
következtetések. (Egyenes  arányosság felismerése    az ismeretlen mennyiség   
és fordított arányosság.)  gyakorlati jellegû      kiszámítása (az áru     
A százalék fogalma.     feladatokban. 1g Törtrész,  mennyisége és az ára     
               illetve törtrészbõl az    közötti összefüggés).    
               egész kiszámítása. 1g,f                  
Elemi számelméleti      Önálló problémameglátó    2-vel, 5-tel, 10-zel való  
ismeretek (prím szám,    képesség fejlesztése     oszthatóság.         
összetett szám)       oszthatósági feladatok                  
elõkészítése változatos   segítségével, a fogalmak                 
feladatokkal (2-vel,     tapasztalati megalapozása.                
5-tel, 10-zel osztható    4h                            
számok halmazainak                                   
szemléltetése, osztó,                                 
többszörös, két szám                                  
legnagyobb közös                                    
osztójának, legkisebb                                 
közösének kiszámítása).                                
 Elsõfokú egyenletek,    Elsõfokú egyenletek,     Egész együtthatós,     
egyenlõtlenségek. Egyszerû  egyenlõtlenségek megoldása  két-három lépésben      
szöveges feladatok.     tervszerû próbálgatással,  megoldható elsõfokú     
               következtetéssel,      egyenletek.         
               "lebontogatással", a két                 
               oldal egyenlõ                       
               változtatásával. A                    
               mérlegelv elõkészítése. A                 
               megoldás ellenõrzése. 2b;                 
               4b                            

ÖSSZEFüGGéSEK, FüGGVéNYEK, SOROZATOK
Számegyenes, derékszögû       Helymeghatározás. 3d A derékszögû         
koordináta-rendszer.                   koordináta-rendszer     
                             ismerete, ebben konkrét   
                             pontok ábrázolása, illetve  
                             leolvasása.         
Változó mennyiségek     Adatpárok, mérési                     
közötti kapcsolatok     eredmények táblázatba                   
felismerése, lejegyzése,   rendezése, grafikon                    
ábrázolása. Egyszerû     készítése, olvasása,                   
függvények értelmezése,   értelmezése. (Koordináció                 
vizsgálata grafikon     a természettudományos                   
segítségével ().      tárgyakkal és a                      
               gyakorlattal, esetleg                   
               könyvtári foglalkozás                   
               bekapcsolásával.) 1c                   
Sorozatok képzése és     Sorozat folytatása adott                 
folytatása (konkrét     szabály szerint; néhány                  
számtani, illetve mértani  elemével adott sorozathoz                 
sorozatok).         lehetséges szabályok                   
               keresése. 3a                       

GEOMETRIA, MéRéS
A hosszúság, tömeg,     A mindennapi élethez     Szabvány mértékegységek és  
ûrtartalom, idõ, szög    kapcsolódó becslések,    átváltásuk.         
mértékegységei.       számítások elvégzése. 4a                 
Alakzatok síkban, térben:  Egyszerûbb geometriai    Egyszerû geometriai     
pont, egyenes, szakasz;   alakzatok és         alakzatok felismerése    
párhuzamosság,        tulajdonságaik        konkrét feladatokban.    
merõlegesség; szög,     felismerése, használata.   Háromszögek, négyszögek   
szögfajták; háromszög,    4d Adott alakzatok,     kerületének kiszámítása.   
négyszög és speciális    modellek építése kapcsán a                
fajtái; kör és a körrel   legalapvetõbb fogalmak                  
kapcsolatos fogalmak.    felismerése. 1e                      
Távolság. Sokszögek                                  
kerülete. Testek építése.                               
 Terület, felszín,      E fogalom szemléletes    A terület és térfogat    
térfogat szemléletes     kialakulása. 2c       szabványos mértékegységei  
fogalma, mérése és                    és átváltásuk. A négyzet   
mértékegységei.                      és téglalap területe. A   
                             kocka és téglatest      
                             felszíne és térfogata.    
A körzõ és a vonalzó     A geometriai         Párhuzamos és merôleges   
használata.         problémameglátó és      egyenesek elôállítása,    
               -megoldó képesség      szakaszfelezés,       
               elemeinek kialakítása. 2c  szögmásolás, szögfelezés.  
Egyszerû geometriai     Szimmetriák megfigyelése                 
transzformációk (tengelyes  környezetünkben.                     
tükrözés), szimmetrikus   Transzformációk,                     
alakzatok.          parkettázás, modellezés. 1d                

VALóSZíNûSéG, STATISZTIKA
Valószínûségi kísérletek   Események megfigyelése:                  
(kockadobás, pénzfeldobás,  biztos, lehetséges,                    
urnából húzás).       lehetetlen események                   
               kiválasztása. 2d                     
Tapasztalatszerzés adatok  Adatok rendszerezése,    Az átlag kiszámítása     
gyûjtésével grafikonok    elemzése, értelmezése,    néhány elem esetén.     
olvasásában.         ábrázolása; a                      
               statisztikai zsebkönyv                  
               használata. 2a; 3d; 4f                  

GONDOLKODáSI MóDSZEREK
A matematikai bizonyítás   Szabályszerûségek                     
elõkészítése: sejtések,   észrevételezése konkrét                  
kísérletezés, módszeres   esetekben, ellenpéldák a                 
próbálkozás, cáfolás.    cáfolásban. 3B; 4G                    
Néhány nevezetes       Egy-egy matematikus                    
megoldatlan probléma.    (Bolyai J.) életmûvének                 
Matematikatörténeti     megismerése lexikonok és                 
érdekességek. (A       egyéb dokumentumok                    
tananyagban elõforduló    segítségével. 4F,H                    
nagy matematikusok, a                                 
magyarországi matematika                                
legnagyobb mûvelõi.)                                  
Az "és", "vagy", "ha...,   A nyelv logikai elemeinek                 
akkor", "nem", "van     használata. Képesség                   
olyan", "minden"       egyszerû állítások                    
kifejezések jelentése.    igazságának eldöntésére. 1F                
Fogalmak, állítások                                  
logikai kapcsolata.                                  
A szaknyelv - életkornak   Egyszerû szöveges                     
megfelelõ - használata,   feladatok értelmezése,                  
matematikai szövegek     megoldási terv készítése,                 
elemzése megfelelõ      a feladat megoldása és                  
matematikai forrásmunkák   szöveg alapján történõ                  
segítségével.        ellenõrzése. 2A; 4B                    
Konkrét példák halmazokra.  Tulajdonságaikkal megadott                
Részhalmaz, kiegészítõ    konkrét halmazok elemeinek                
halmaz, unió, metszet,    megadása, szemléltetése, a                
különbség.          matematika különbözõ                   
               területein a felsorolt                  
               halmazmûveletek                      
               alkalmazása. 3C                      
Változatos kombinatorikai  Tapasztalatszerzés az                   
feladatok megoldása     összes eset rendszerezett                 
különféle módszerekkel.   felsorolásában, konkrét                  
Sorbarendezés, kiválasztás  feladatokban (fadiagram-,                
4-5 elem esetén.       útdiagram-,                        
               táblázatkészítés). 3E                   

SZáMTAN, ALGEBRA
A racionális szám fogalma.  Az eredmény becslése, a   Alapmûveletek végzése a   
Kerekítések, közelítõ    számítások megtervezése.   racionális számkörben    
értékek. Mûveletfogalom.   Biztos készség az      (közönséges és tizedes    
               alapmûveletekben. A     törtekkel).         
               zsebszámológépek                     
               használata gyakorlati                   
               számításokban. 1B;4A                   
A pozitív egész kitevõjû   A pozitív egész kitevõjû   10 pozitív egész kitevõjû  
hatványozás. A       hatvány alkalmazása     hatványai, 10-nél nagyobb  
négyzetgyök fogalma.     konkrét számok        számok normálalakja.     
               prímtényezõs                       
               felbontásában. Számok                  
               négyzetgyökének                      
               meghatározása                       
               zsebszámológéppel. 1A,B                  
 Aránypár, arányos osztás. A mindennapi életben     Egyenes és fordított     
               felmerülõ arányossági,    arányosság felismerése és  
               százalék- és         alkalmazása egyszerû,    
               kamatszámítási feladatok.  konkrét feladatokban.    
               A következtetési képesség  Egyszerû százalék- és    
               fejlesztése. 1G; 2B     kamatszámítási feladatok.  
Prímtényezõs felbontás    A matematika iránti     Osztó, többszörös. Két    
(hatvány alakban). Relatív  érdeklõdés felkeltése az   szám legnagyobb közös    
prímek. Egyszerû       elemi számelmélet      osztójának, legkisebb    
oszthatósági szabályok    legalapvetõbb fogalmaival  közös többszörösének     
(4-gyel, 25-tel, 100-zal,  és eljárásaival,       kiszámítása.         
3-mal; 9-cel).        matematikatörténeti                    
               vonatkozásokkal. 3F; 4H                 
 Egyenlet, egyenlõtlenség,  Az egyenletek,        Elsõfokú egyismeretlenes   
alaphalmaz,         egyenlõtlenségek       egyenletek megoldása. Igen  
megoldáshalmaz.       megoldásában a mérlegelv   egyszerû szöveges      
Egyenletek,         tudatos alkalmazása.     feladatok.          
egyenlõtlenségek       Szöveges feladatok                    
átalakításai. Egyszerû    egyenlettel, illetve                   
szöveges feladatok      következtetéssel való                   
(keverési, mozgási      megoldása. A megoldás                  
feladatok).         létezése. Ellenõrzés. 2B;                 
               4A,B                           
Algebrai egész kifejezések  Gyakorlottság algebrai                  
helyettesítési értéke,    kifejezések                        
átalakítása.         összevonásában, többtagú                 
               kifejezés számmal való                  
               szorzásában. 4D                      

ÖSSZEFüGGéSEK, FüGGVéNYEK, SOROZATOK
Ábrázolás derékszögû     Készség szinten tudjon    Derékszögû          
koordináta-rendszerben.   pontot ábrázolni, illetve  koordináta-rendszer.     
               pont koordinátáit                     
               leolvasni. 3D                       
Változó mennyiségek     Táblázat és grafikon      függvény és ábrázolása  
közötti kapcsolatok.     készítése a felsorolt    (konkrét a és b esetén).   
Függvények és ábrázolásuk  konkrét függvényekhez.                  
a derékszögû         Elsõfokú egyismeretlenes                 
koordináta-rendszerben   egyenlet, egyenlõtlenség                 
               grafikus megoldása. 1C                  
 Sorozatok vizsgálata    Sorozat "folytatása" adott                
(egyszerû számtani és    szabály szerint. Néhány                 
mértani sorozatok).     tagjával adott egyszerû                  
               sorozathoz szabályok                   
               keresése. 3A-B                      

GEOMETRIA
A használatos        A gyakorlati élethez, a   Hosszúság, tömeg,      
mértékegységek.       természettudományi és    ûrtartalom, idõ mérése és  
               szakmai tárgyakhoz      szabványos mértékegységei.  
               kapcsolódó mérések      Szögmérés fokban.      
               végzése, mértékegységek                  
               átváltása. 1G;2C                     
Szabályos sokszögek.     Geometriai alakzatok     Speciális négyszögek.    
Egyenes hasáb, henger,    felismerése,         Szakaszfelezõ merõleges,   
gúla, kúp, gömb. Adott    tulajdonságaik vizsgálata.  szögfelezõ mint adott    
feltételnek eleget tevõ   A tanult testek hálójának  tulajdonságú ponthalmaz.   
ponthalmazok keresése    felvázolása. 1E                      
síkban.                                        
A kerület-, terület-,    Képesség a tanult      Háromszögek és négyszögek  
felszín- és         kerület-, terület-,     területe. Az egyenes    
térfogatszámítással     felszín- és         hasáb felszíne és      
kapcsolatos         térfogat-számítási      térfogata. A terület és a  
ismeretrendszer bõvítése.  képletek alkalmazására. A  térfogat szabványos     
A kör kerületének és     megfelelõ mértékegységek   mértékegységei.       
területének képlete. A    átváltása. 2C                       
henger felszíne és                                   
térfogata.                                       
Szerkesztési feladatok    Gyakorlottság a körzõ és   Háromszög szerkesztése az  
(60deg.-os, 90deg.-os,    vonalzó használatában,    alapesetekben.        
45deg.-os szög        egyszerû szerkesztési                   
szerkesztése).        feladatokban.                       
               Vázlatkészítés, a                     
               szerkesztés leírása. 4E                  
Pont körüli elforgatás,   Egybevágósági         Tengelyes és középpontos  
eltolás a síkban.      transzformációk       tükrözés (pont, illetve   
Tengelyes és középpontos   tulajdonságainak       egyszerû alakzat       
szimmetria. Középpontos   felismerése. Konkrét    tükörképének         
hasonlóság.         transzformációkhoz      megszerkesztése).      
               kapcsolódóan a                      
               transzformációk                      
               végrehajtása. A                     
               szimmetriák felismerése és                
               tulajdonságainak                     
               alkalmazása háromszögek és                
               négyszögek vizsgálatában.                 
               Középpontosan hasonló                   
               sokszögek szerkesztése. 1D                
Szögpárok.          A szögpárok és a       A háromszög és a négyszög  
               szögösszeg alkalmazása    belsõ szögeinek összege.   
               egyszerû feladatokban. 3A                 
Vektorok. Vektorok     Vektorok összegének és                  
összeadása, kivonása.    különbségének                       
               megszerkesztése konkrét,                 
               gyakorlati jellegû                    
               feladatokban. 1G                     
Pitagorasz tétele.      Az alakzatok egyes hiányzó  A Pitagorasz-tétel      
Változatos számításos    adatainak meghatározása a  ismerete (bizonyítás     
feladatok a geometria    tanult összefüggések     nélkül).           
különbözõ témaköreiben.   alapján. 4D                        

VALóSZíNûSéG, STATISZTIKA
Valószínûségi kísérletek.  Tapasztalatszerzés                    
Gyakoriság, relatív     események megfigyelésében,                
gyakoriság (kockadobás,   a relatív gyakoriság                   
pénzfeldobás).        meghatározásában, az                   
               esemény valószínûségének                 
               becslésében. 2D                      
Adatok gyûjtése,       Adatok elemzése,       Grafikonok olvasása.     
rendszerezése, adatsokaság  értelmezése. Grafikonok                 
szemléltetése (a       készítése. 1G; 4F                     
könyvtárban is).                                    

GONDOLKODáSI MóDSZEREK
Mi a definíció? Mi a     Értelmezõ szótár,                     
bizonyítás? Áttekintés   szaklexikon használata. 4F                
arról, hogy mivel                                   
foglalkozik a matematika.                               
 "Akkor és csak akkor";   Összefüggések, sejtések                  
tétel és megfordítása;    tudatos megfogalmazása.                  
jellegzetes         Példák jellegzetes                    
gondolatmenetek a      gondolatmenetekre: a                   
matematikában.        lehetetlen eset kizárása;                 
               a skatulyaelv alkalmazása;                
               egyszerû                         
               esetszétválasztások. 2B;                 
               3A-B                           
Az életkornak megfelelõ   Törekvés a megértett     Egyszerû konkrét szöveges  
matematikai szöveg értõ   fogalmak, összefüggések   feladatok megértése, a    
elemzése.          szabatos megfogalmazására.  feltételek és a kérdés    
               4C,D,F            szétválasztása.       
Változatos kombinatorikai    Gyakorlottság az összes Konkrét tárgyak, dolgok,   
feladatok. Fadiagram,         eset rendszerezett fogalmak szétválasztása   
útdiagram, táblázat           felsorolásában, adott tulajdonság alapján.  
készítése; az ún.           áttekintésében. 3E Ennek szemléltetése     
"szorzási szabály".                    halmazábrán. Néhány elem   
                             összes lehetséges      
                             sorrendjének elõállítása.  

SZáMTAN, ALGEBRA
Példák irracionális     A számok és az egyenes    A zsebszámológép biztos   
számokra; a valós számok   pontjai közötti       használata a matematikai   
szemléletes fogalma,     megfelelés. 1A        feladatok megoldásában és  
kapcsolatuk a számegyenes                 a gyakorlati életben     
pontjaival.                        szükséges számolásokban.   
A hatványozás azonosságai;       Az egész kitevõjû A számok normálalakjának   
a hatványozás         hatványozás fogalmának és biztos ismerete.       
kiterjesztése 0 és negatív         a hatványozás                
egész kitevõre; számolás         azonosságainak                
normálalakkal.              alkalmazása. 1B                
Konkrét példák kamat- és   A gyakorlati életben     Egyszerû kamatszámítási   
kamatoskamat kiszámítására  fellépõ kamatszámítás. 1G  feladatok megoldása.     
(betétek, kölcsönök).                                 
 Elsõfokú kétismeretlenes  Az elsõfokú egyenletek,   Elsõfokú egyismeretlenes   
egyenletrendszerek.     egyenlõtlenségek,      egyenletek,         
Másodfokú egyenletek.    másodfokú egyenletek,    egyenlõtlenségek biztos   
               kétismeretlenes       megoldása; egyszerûbb    
               egyenletrendszerek      szöveges feladatok      
               átalakítási szabályainak   megoldása egyenlettel.    
               ismerete, alkalmazása.                  
               Gyakorlottság szöveges                  
               feladatok egyenlettel,                  
               egyenletrendszerrel                    
               történõ megoldásában. 2A;                 
               3F                            
 Azonosságok; egyszerû    Zárójelek felbontása                   
algebrai törtkifejezések   összeadást, kivonást és                  
átalakítása.         szorzást tartalmazó                    
               algebrai kifejezésekben.                 
               Egyszerû esetekben                    
               szorzattá alakítás                    
               kiemeléssel. Fizikai,                   
               kémiai képletekben                    
               elõforduló egyes változók                 
               kifejezése. 2B; 3E; 4D                  

ÖSSZEFüGGéSEK, FüGGVéNYEK, SOROZATOK
A függvénnyel kapcsolatos  A másodfokú függvény     ismerete.         
fogalom- és         ábrázolása és jellemzése.                 
ismeretrendszer. Másodfokú  1C                            
függvények.                                      
y = ax + b egyenlettel   Az y = ax+b alakú      Konkrét a és b értékkel   
megadott egyenes. Egyszerû  egyenletben az a és a b   felírt y=ax+b egyenletû   
egy- és kétismeretlenes   számok jelentése, ennek   egyenes ábrázolása.     
algebrai állítások      alkalmazása. Két egyenes                 
igazsághalmaza a       metszéspontjának                     
koordináta-síkon ( ).   meghatározása; egyenesek                 
Kétismeretlenes elsõfokú   párhuzamossága. 2B; 3E                  
egyenletrendszer grafikus                               
megoldása.                                       
Szögfüggvények (sin; cos;  A hegyesszögek                      
tg; ctg).          szögfüggvényeinek                     
               alkalmazása egyszerû                   
               esetekben,                        
               zsebszámológéppel is. 1C                 

GEOMETRIA
A forgásszögek fogalma, a                               
hozzárendelt mérték.                                  
Thalész-tétel; a kör     Több feltételnek eleget                  
érintõjének         tevõ pontok keresése. 3A                 
megszerkesztése. A                                   
háromszögbe és a háromszög                               
köré írt kör.                                     
A gúla, a kúp, a gömb    Gyakorlati jellegû      A terület és térfogat    
felszínének és       feladatok térfogat- és    mértékegységeinek biztos   
térfogatának a képlete.   felszínszámításra. 1G; 4C  ismerete.          
Az euklideszi        Háromszögekkel és                     
szerkesztések.        négyszögekkel kapcsolatos                 
               szerkesztési feladatok.                  
               3F; 4E                          
A geometriai         Egybevágóság és       A hasonlóság fogalmának   
transzformáció fogalma; az  hasonlóság alkalmazása. 1D gyakorlati alkalmazásai   
egybevágóság fogalmának                  (egyszerû tervrajzok     
mélyítése;                        olvasása).          
forgásszimmetria. A                                  
háromszögek hasonlóságának                               
alapesetei. Hasonló                                  
síkidomok területének                                 
aránya.                                        
Vektorok számmal való    Vektorok számszorosának                  
szorzása. Vektorfelbontás  megszerkesztése;                     
síkban.           alkalmazása.1B;1 G                    
A szögfüggvények       Geometriai és fizikai                   
alkalmazása a derékszögû   alkalmazások. 1E; 1G                   
háromszögben.                                     

VALóSZíNûSéG, STATISZTIKA
A valószínûség szemléletes  A valószínûség becslése és                
fogalma.           kiszámítása konkrét,                   
               egyszerû esetekben.                    
               Sejtések megfogalmazása.                 
               2D;3B