MûVéSZETEK

A Mûvészetek mûveltségi terület alapja a nemzeti és az egyetemes emberi kultúra, valamint a mindennapi életünk, a természet és a tervezett-alakított környezetünk esztétikai jelentésekkel is bíró tartománya. E tág kultúraértelmezésbõl következõen több területet tartalmaz, hogy lehetõséget teremtsen a gyermekek, serdülõk sajátos megismerési módjainak, tevékenységeinek érvényesüléséhez. E területek közösek azonban értékközvetítõ és értékõrzõ mivoltukban, továbbá abban, hogy az érintetteket aktív befogadásra, sõt alkotásra is késztetik. A mûvészeti kultúra fogalmába tehát a teremtésnek, létrehozásnak képességeit éppúgy beleértjük, mint a befogadás, a vele való élés képességét.

Következésképpen a gyermekek, serdülõk élményszerûen megtapasztalják, átélik, megérthetik az emberi kommunikáció azon sajátos formáit, melyek a mûvészetekben, a tárgy- és környezetkultúrában õrzõdnek meg és teremtõdnek újjá.

Közös tehát e terület anyagaiban, hogy a mûvészetben létezõ szabályszerûségek, sajátos közlésformák, kifejezésmódok közvetítésére építi fel a javasolt tevékenységeket, tartalmakat, s egyúttal a mûvészethez, a kultúrához vezetõ személyes utak bejárására bátorít.

Értéknek tartja az ember iránti kíváncsiságból fakadó bátor, találékony gondolkodást, új kérdések, értelmezések megfogalmazását, a kultúra iránti nyitott magatartást, az értékek élményeken és belátáson alapuló megbecsülését.

Az Irodalom célja elsõsorban az anyanyelvi nevelés és a mûértõ olvasás fejlesztése. (Követelményeit lásd az Anyanyelv és irodalom mûveltségi területnél.) Ez azonban nem zárja ki az irodalomhoz fûzõdõ alkotó viszonyt.

Az Ének-zene a szavak fölötti "hangzó nyelv" élményével és az aktív énekléssel hat az érzelmekre, az emberi lélekre. A zenei nevelés elsõsorban a zenei anyanyelv és a zene sajátos összetevõinek megismerését jelenti. A zenehallgatás a zenemû érzelmi hatásai miatt nélkülözhetetlen személyiségfejlesztõ eszköz.

A Tánc és dráma kreatív folyamata az együttes élmény révén segíti elõ az ember aktivitásának serkentését; ön- és emberismeretének gazdagodását; alkotó- és kapcsolatteremtõ képességének kibontakozását; összpontosított, megtervezett munkára szoktatását; testi, térbeli biztonságának javulását, idõ- és ritmusérzékének fejlõdését, mozgásának harmóniáját és beszédének tisztaságát.

A Vizuális kultúra a teljes látható és láthatóvá tett tárgy- és jelenségvilág (a természet, a mesterséges környezet és a képzelet világa) használata és alakítása. A vizuális nevelés feladata azoknak a képességeknek és készségeknek a fejlesztése és ismereteknek az átadása, amelyek a látható világ használatához, alakításához szükségesek.

A gyermekek információik és élményeik tekintélyes részét képi úton, sokrétû vizuális benyomások révén szerzik. A sokféle rendeltetésû látásélmény befogadására, célszerû hasznosítására és elrendezésére készít fel a Mozgóképkultúra és médiaismeret is.

E területek közös feladata, hogy a nemzeti mûveltséget és a világörökség részét képezõ egyetemes mûveltséget egyaránt közvetítse.

ÉNEK-ZENE

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK

       1-6. évfolyam        7-10. évfolyam               

I. Az éneklési készség fejlesztése

A zene megszerettetése, az élményekbôl fakadó aktív éneklési kedv felkeltése, az éneklési kultúra kialakítása, továbbfejlesztése.

a) A csoport egységes, szép, közös     A) Az egyéni és közös éneklési készség   
énekének kialakítása. Gyermek- és     további céltudatos fejlesztése.      
játékdalok, népszokásdalok, táncos     Természetes, szép hangzás kialakítása. A  
dallamok éneklése zeneileg hibátlan    zenei hangzásviszonyok, arzis-tézis    
elôadással, helyes légzéssel, értelmes  mozgások átélése. A tanulók életkori    
szövegkezeléssel, helyes artikulációval,  sajátosságainak figyelembevétele az    
a tiszta éneklésre való törekvéssel.    egyéni éneklés során.           
b) Szép, kifejezô éneklés az ismert    B) A népdalok jellemzô elôadásmódja    
zenei fogalmak alapján: tempó, dinamikai  szerint: oldottabb metrikájú parlando,   
jelzés, hangerô. Pontos dalkezdés,     szabadabb rubato és a feszes, giustos   
-zárás. Dalosjátékok mozgással, jó     lüktetéssel történô éneklés. Mûdalok    
ritmusban, a dalok hangulatának      megfelelô karakterû elôadása. Magyar    
megfelelô, élô elôadással. A zenei     népdalok, a hazai memzeti és etnikai   
hangsúlyok helyének megtartása a dalolás  kisebbségek, a szomszéd és más népek    
folyamatában.               dalai.                   
c) Dalok éneklése egyenletes lüktetés   C) Ismert népdalok, táncos dallamok    
mellett dallamritmus és könnyû osztinátó  mellé nehezebb osztinátók alkalmazása.   
kísérettel kottából és emlékezetbôl. 
Az alkalmazkodó ritmusú éneklés. d) Könnyû kétszólamú dalok, kánonok D) Egyszerû kétszólamúság megvalósítása éneklése a gyermekek hangmagasságának kifejezôen, tisztán, emlékezetbôl, megfelelôen.
A többszólamúság csoportosan és osztályközösségben. készségének megalapozása kánonok Kánonéneklés továbbfejlesztése.
A éneklésével.
Bicíniumok éneklésének többszólamú éneklés új lehetôségei a elôkészítése. Tartott hang mellett elemi vegyeskari hangzás kialakításával. elmozdulás.
II. A zenei hallás fejlesztése

A zenei hallás fejlesztésének célja a zenei emlékezet és a zenei képzelet fejlesztése.

 a) A hang tulajdonságainak        A) Hangkarakterek felismerése: -      
megfigyelése: tapasztalatok gyûjtése a   férfikari szólamok megfigyelése, -     
hangmagasságról, a hangszínrôl, az     hangszerek, zenekar hangzásának      
idôtartamról, a hangerôrôl. 
Dalokban megfigyelése. történô tudatosítás.
Hangszínhallás fejlesztése: hangszerek hangszíne, hangmagassága, zenekar felismerése. b) A belsô hallás folyamatos fejlesztése B) Dúr és moll színezet megfigyelése a a dalok felismerésével, dallamkártyán dallamokban. A belsô hallás történô megjelenítésével, a hangközök továbbfejlesztése a mûzene megfigyelésével. többszólamúságával, annak megfigyelésével. c) Zenei élmény szóbeli, vizuális, C) Összefüggések meglátása a zenei mozgásos megfogalmazása.
A zenei korok, történelmi események, a memória folyamatos fejlesztése a dalok képzômûvészet és irodalom között.
Zenei és témák gyakorlásával, majd mûfajok, egyszerû formák emlékezetbôl való éneklésével. jellegzetességeinek felismerése.

III. A zenei írás-olvasás készségei, a reprodukciós képesség fejlesztése

A zenei élményekbôl induló elvonatkoztatás a ritmikai és dallami elemek megismerését, felismerését és megszólaltatását szolgálja.

a) A tanult dallamhangok, dallami elemek  A) Az öt- és hétfokú dalok dó helyeinek  
felismerése. A begyakorolt dalokban    megkeresése (2 # és 2 b elôjegyzés     
ritmus és szolmizációs jelek        esetén). - A tanult és gyakorolt     
alkalmazása. - A pentatónia        hangközök felismerése kottából. - Írott  
dallamfordulatainak felismerése ismert   kottakép ritmusának felismerése,      
dalokban. - Ritmusmotívumok olvasása    megszólaltatása. - Ritmushangoztatás egy  
ritmusnévvel. Dalrészletek ritmizálása.  és több szólamban. - Egyszerû       
                      ritmuskánon páros ütemben.         
b) Ismert dallammotívumok, dallamsorok   B) Könnyû, rövid dallamok kottaolvasása  
utószolmizálása kézjelrôl.
Pentaton elôkészítés után közösen.
Az öt- és hangközök és fordulatok éneklése hétfokú dalok utószolmizálása kottából. kézjelrôl, kottáról. c) A megismert hangok éneklése dalokban, C) Ismert könnyû öt- és hétfokú motívumokban, írása a tanult dó dallamok, népdalrészlet írása megadott helyekkel. kezdôhanggal. d) Tájékozódás a vonalrendszerben, az D) Kottaolvasás gyakorlása 2 # és 2 b ABC-s hangok helyének megfigyelése elôjegyzésû, egyszerû ritmusú, kis G-kulcsban. hangkészletû dallamokkal.

IV. A zeneértô és -érzô képesség fejlesztése

A zenemûvekben különbözô hangulatok, egyszerû zenei formák, elôadói apparátus megfigyelése. A vokális zene, hangszeres zene megfigyelése különbözô feldolgozásokban.

a) A többször meghallgatott zenemûvek   A) A zenei korszakokhoz kapcsolódó zenei  
felismerése, megnevezése.
Egyszerû zenei formák, mûfajok megkülönböztetése.
A formák megfigyelése. zenei stílusokban a stíluskorszakokhoz tartozó zenei formák felismerése. b) Az emberi hang színeinek és a B) A meghallgatott zenemûvekben hangszerek hangszínének elôforduló hangszerek, hangszeres megkülönböztetése.
A zenei karakterek együttesek, zenekarok hangzásának különbségének, kifejezô erejének megfigyelése.
Összefüggések meglátása a megfigyelése. zenei korok, történelmi események, a képzômûvészet és irodalom fejlôdése között.

DALéNEKLéS

Gyermekdalok,        A dalok hangulatának     20-25 népdal, mûdal és    
gyermekjátékdalok,      megfelelõ éneklés. A     gyermekdal közös éneklése  
népdalok, népszokások,    tanult gyermekjátékok    és játéka. A Himnusz    
köztük a hazai nemzeti és  eljátszása. Ia-d Ismerjék  éneklése.          
etnikai kisebbségek dalai,  fel a dallamokat a                    
szomszéd népek dalai,    jellemzõ motívumok alapján.                
egyszerû kánonok, ünnepek                               
dalai.                                         

ZENEI ISMERETEK -- DALLAMI ELEMEK
A pentatónia         Ismert dallammotívumok    Tudjon dalrészleteket    
dallamhangjai, a fá, az   utószolmizálása (közös    olvasni és kottába írni   
alsó ti és a ti hangok   éneklés során). Zenei    tanítói irányítással.    
neve, kézjele. A megismert  kérdés-felelet, egyszerû                 
relációk éneklése dalokban  kánonokkal, kétszólamú                  
(motívumokban), kézjelrõl,  éneklés gyakorlása. Zenei                 
betûrõl, kottáról. A     írás-olvasás, a tanult                  
hangok neve, elhelyezése a  dalok motívumaival és a                  
vonalrendszeren a relatív  333 olvasógyakorlat                    
szolmizáció alapján.     anyagával. A megismert                  
               relációk felismerése a                  
               gyakorolt dalokban. Id;                  
               IIa-c; IIIa-d                       

ZENEI ISMERETEK -- RITMIKAI ELEMEK
Egyenletes lüktetés és    Ismerje fel a hangok     A tanult hangok      
dalritmus érzékelése,    hosszúságát hangzás után   hosszúságának felismerése  
hangoztatása. A hangok    és kottaképrõl. IIa     hangzás után és       
hosszúsága: negyed, fél,   Ritmusmotívumok olvasása   kottaképrõl. Tudjon     
egész, páros nyolcad,    ritmusnévvel, dalrészletek  leírni dalritmust tanítói  
pontozott negyed és fél   ritmizálása, ritmusának   irányítással.        
értékek jelölése, az     hangoztatása, leírása                   
értékeknek megfelelõ     tanítói irányítással. A                  
szünetek.          különbözõ ütemeknek                    
               megfelelõ hangsúlyok                   
               jelölése, a 2/4, 3/4,                   
               4/4-es ütemfajták                     
               felismerése.IIIa                     

ZENEHALLGATáS
Néhány perces        A zenei élmény szóbeli     Ismerje fel önállóan a  
zenemûrészletek       megfogalmazása, a      megismert vokális és     
meghallgatása, irányított  hangzásbeli különbségek   hangszeres zenei       
megfigyelése. Hangszerek   felismerése: gyermekhang,  hangszíneket.        
hangszínének hallás utáni  nõi és férfihang, a tanult                
felismerése (zongora,    hangszerek hangszíne.                   
hegedû). Eredeti népzenei  IIa,c Legyen képes                    
felvételek          felismerni és megnevezni a                
meg-hallgatása, különös   többször meghallgatott                  
tekintettel a szülõföld   zenemûveket,                       
népdalkincsének       zenemûrészleteket. IVa,b                 
megismerésére.                                     

IMPROVIZáCIó
Improvizációs gyakorlatok  A megismert         Legyen képes megjeníteni   
a gyermekek nevének és    ritmuselemekkel, fejlesztõ  saját nevének ritmusát és  
gyermekversek ritmusának   játékok (szaporítás,     dallamát.          
felhasználásával.      ritkítás, cserebere,                   
Kérdés-felelet a tanult   ritmuskíséret)                      
dallamhangokkal,       segítségével az                      
motívumokkal.        improvizációs készség                   
               fejlesztése. IIIa Azonos                 
               dallamhoz különféle                    
               befejezés rögtönzése,                   
               hiányzó dallamrészletek                  
               kitalálása. IIIc                     

ÉNEKLéS
Népdalok, népszokások    Tiszta éneklés, helyes    Tudjon további 20-25     
dalai. Jeles napok.     artikuláció, a dallam és a  népdalt, mûdalt szépen,   
Szózat. Régi magyar     szöveg kapcsolatára épülõ  kifejezõen énekelni     
dallamok: középkor, XVI.   megfelelõ elõadásmód. Ia A  egyénileg vagy társakkal   
sz.-i históriás énekek.   zenei hangsúlyok helyének  együtt. Szózat. Az     
Klasszikus szerzõk dalai,  megtartása a dalolás     alkalmazkodó ritmusú     
klasszikus zenemûvek     folyamatában. Ib       népdalok éneklése.      
könnyen énekelhetõ témái.  Alkalmazkodó ritmusú                   
Kánonok, egyszerû      éneklés a népdalokban. Ic                 
népdalfeldolgozások.     A többszólamú éneklési                  
Énekes improvizáció a    készség fejlesztése                    
tanult dallami elemekkel.  kánonokkal, könnyû                    
               kétszólamú dalokkal. Id                  
               Zenei memória fejlesztése                 
               ismert dalokkal,                     
               dallamokkal. Népdalok,                  
               mûdalok éneklése                     
               emlékezetbõl. Ic                     

RITMUS
Ritmushangoztatás egy és   Érzékelje a zene       Tizenhatodok, pontozott   
több szólamban a tanult   lüktetését. Legyen képes  ritmusok, szinkópa, triola  
ritmuselemekkel és      a tanult ritmuselemek és   megszólaltatása,       
ritmusképletekkel      képletek pontos       felismerése és jelölése.   
(tizenhatod értékû hang és  megszólaltatására, hallás                 
szünete, pontozott      után történõ lejegyzésére.                
ritmusok, szinkópa,     IIIa Ritmusmotívumok                   
triola) a tanult       olvasása ritmusnévvel. IIIa                
metrumokban. Váltakozó                                 
ütemek: 2/4, 4/4.                                  
Ritmusgyakorlatok,                                   
ritmusjátékok,                                     
ritmusrögtönzés.                                    

ZENEI OLVASáS-íRáS
Ritmus- és dallamolvasás   Ritmus- és dallamolvasás a  Öt- és hétfokú dallamok   
az új ritmuselemekkel és  tanult zenei elemekkel.   éneklése betûkottáról.    
dallamhangokkal (r' m').   IIIa Módosított hangok   Tudjon ismert dallamokat   
Dallamok éneklése      szolmizálása. IIIc      énekelni kottából      
kézjelrõl, betûkottáról,   Tájékozódás a        szolmizálva. Könnyû,    
hangjegyekrõl egy- és    vonalrendszerben,      ismert dallamok lejegyzése. 
könnyû kétszólamúságban.   violinkulcsban 1# és                   
Ismert könnyû dallamok    1b-ig. IIId Ismert                    
lejegyzése 1# és 1b     motívumok lejegyezése a                 
elõjegyzésig.        vonalrendszerben. IIIc                  
Módosítójelek értelmezése                               
(# b ), módosított hangok                               
szolmizálása, írása.                                  

ZENEI ISMERETEK, ZENEI HALLáS
Hétfokúság, hangnemek 1#   Hangközök éneklése      Ismerje fel a hangközöket  
1b-ig. Hangközök (1 4 5  szolmizálva. IIIb Dúr és   (1  8  4  5  2  3).   
8 2 3) éneklése      moll színezet        ABC-s hangok ismerete    
szolmizálva.         különbségének        violinkulcsban.       
Dallamszerkezeti ismeretek  megfigyeltetése. IIb A   Ismerje fel a        
a népdalok régi és új    kórus szólamainak      módosítójeleket,       
stílusában, népi éneklési  felismerése hangszínük    elõjegyzéseket.       
elõadásmódok. Mûdalokban:  szerint. IVb A klasszikus                
nyitás-zárás, motívum,    zenekar                          
periódus. Zenei formák:   hangszercsoportjainak                   
rondó, triósforma,      felismerése hangszínük                  
szonátaforma. Zenei     szerint. IVb Tájékozódás                 
mûfajok: szvit, versenymû,  a vonalrendszerben, az                  
szimfónia, opera. A     ABC-s hangok helyének                   
klasszikus zenekar      megfigyeltetése G-kulcsban                
hangszercsoportjai. ABC-s  g-g2-ig. IIId                       
hangok: g-g2-ig.                                    

ZENEHALLGATáS, ZENEIRODALOM
Magyar népdalok,       Klasszikus zenekar      Tanult népdalfeldolgozások  
népdalfeldolgozások, a    hangszereinek,        felismerése.  Legyen    
szülõföld népzenéje. Jeles  hangszercsoportjainak    képes felismerni néhány   
napok zenéje. A népi     megfigyelése. IVb A     meghallgatott barokk és   
zenekar. Bartók Béla,    meghallgatott zenemûvek   klasszikus zenei       
Kodály Zoltán, Bárdos    jellegzetes részleteinek   szemelvényt.         
Lajos népzenei ihletésû   megfigyelése. IVa Egyszerû                
mûvei. Elemi ismeretek    zenei formák (periódus,                  
barokk és klasszikus     rondó, triósforma)                    
zeneszerzõkrõl. A      megfigyeltetése. IVa                   
szimfonikus zenekar.                                  

ÉNEKLéS
Magyar népdalok, a hazai   Tiszta éneklés, az éneklõ  20-25 népdal, mûdal     
nemzeti és etnikai      közösség egységes      stílusos, kifejezõ      
kisebbségek dalai. Más    hangzásának formálása. IA  éneklése emlékezetbõl,    
népek dalai. Gregorián    Oldottabb metrikájú     egyénileg vagy        
énekek. Magyar verbunkos   parlando, szabadabb rubato  csoportosan. Egyszerû    
dallamok és zenemûvek.    és a feszes, giustos     kétszólamúság éneklése    
Romantikus dalok,      lüktetéssel történõ     csoportosan.         
zenemûvek énekelhetõ     éneklés. IB Dalok stílusos                
témái. Bartók Béla, Kodály  elõadása. Többszólamú                   
Zoltán, a XX. sz.-i     éneklés további                      
zeneszerzõk mûveinek     fejlesztése. Dalok,                    
énekes szemelvényei.     szemelvények emlékezetbõl                 
Énekes improvizáció     való éneklése. ID                     
egyszerû formai keretekben.                              

RITMUS
Ritmushangoztatás egy és   A tanult ritmuselemek,    Ismert dalok ritmusának   
több szólamban az ismert   ritmusképletek felismerése  felismerése, hangoztatása  
ritmuselemekkel és      és megszólaltatása. IIIA   emlékezetbõl.        
ritmusképletekkel, az    Szólaltasson meg nyolcad                 
ismert metrumokban.     lüktetésû ritmusokat. IIIA                
Nyolcad lüktetésû      Ritmushangoztatás egy és                 
ritmusok. Ritmusképletek   több szólamban. IIIA                   
ütembe rendezése.                                   

ZENEI OLVASáS--íRáS
Éneklés violinkulcsban az  Relatív szolmizációval    Tudjon ismert dalokat és   
ismert hangnemekben     történõ kottaolvasási    dallamokat énekelni     
kottából és emlékezetbõl.  készség fejlesztése     szolmizálva.         
Kottaolvasás 2# 2b-ig.    módosított hangokkal is, a                
Módosított hangok éneklése  tanult hangnemekben: 2# 2                 
szolmizálva.         b-ig. IIID                        

ZENEI ISMERETEK, ZENEI HALLáS
Hangközök éneklése      Hangközök tiszta éneklése.  Hangközök megnevezése    
szolmizálva (6 és 7).    IA Hangközök kotta utáni  oktávon belül.  A      
Hangnemek 2# 2b-ig. A    felismerése. IIIA      leggyakoribb tempó- és    
leggyakoribb tempó- és    Dallamok hangkészletének   dinamikai jelek.       
dinamikai jelek. Zenei    megfigyelése. IIA Ismerje                
szerkesztésmódok. A     fel a tanult hangszereket                 
népdalok hangkészletének,  alak és hangzás szerint.                 
hangsorának vizsgálata. A  IVB                            
magyar zenei mûfajok:                                 
rapszódia, verbunk. Zenei                               
formák és mûfajok a XIX.                                
és XX. sz. zenéjébõl.                                 

ZENEHALLGATáS, ZENEIRODALOM
Népzenei felvételek.     Zenemûvek felismerése    Tudjon felismerni többször  
Gregorián, reneszánsz és   témák, stílusjegyek,     hallott zenemûveket.     
barokk zenei szemelvények.  karakterek alapján. IIA   Tájékozódás a tanult zenei  
Klasszikus és romantikus   Ismerje a zenei mûfajokat,  stílusokban, zenetörténeti  
zenemûvek. Magyar nemzeti  korszakokat. IIC A belsõ  korszakokban.        
romantika: Liszt Ferenc,  hallás továbbfejlesztése a                
Erkel Ferenc. Bartók Béla  mûzene többszólamúságával.                
és Kodály Zoltán mûvei. A  IIB A legismertebb                    
XX. sz.-i zenei       zeneszerzõk tanult                    
irányzatok. A dzsessz. A   zenemûveinek, stílusának                 
zene szórakoztató funkciói  felismerése. IVA                     
a zeneirodalomban.                                   

ÉNEKLéS
Magyar népdalok,       Tiszta éneklés, kulturált,  Tudjon további 15-20     
népballadák, történelmi   egységes hangzás,      népdalt, mûdalt, kánont   
dalok, virágénekek, a    többszólamú éneklési     elõadni emlékezetbõl.    
hazai nemzeti és etnikai   készség csoport- és     Ismertebb zenemûvek     
kisebbségek dalai. Más    osztályszinten. IA; ID A  témáinak felismerése,    
népek dalai. Az európai   zenei stílusok és      éneklése.          
mûzene kialakulása:     karakterek iránti                     
középkori egyházi és     érdeklõdés és az értékes                 
világi dallamok. Magyar   zene iránti igény. IB                   
mûzenei szemelvények a                                 
középkortól a XIX. sz.-ig.                               
Énekelhetõ szemelvények                                
Bartók Béla, Kodály Zoltán                               
és tanítványaik vokális                                
zenéjébõl.                                       

RITMUS
Ritmusgyakorlatok egy és   Ismert dallamok ritmusának  Ismerje a tanult       
több szólamban, ismert   felismerése, hangoztatása.  ritmuselemeket,       
ritmuselemekkel és      Írott kottakép ritmusának  ritmusképleteket és     
képletekkel, a tanult    pontos megszólaltatása.   metrumokat.  Ismert     
metrumokban.         IIIA Ritmushangoztatás egy  népzenei, mûzenei      
Ritmusimprovizálás      és több szólamban.      szemelvények ritmusának   
ritmushangszerek       Mûalkotásokban        megszólaltatása.       
használatával. Ritmus a   megkomponált ritmus                    
zenében és más mûvészeti   felismerése, hangoztatása.                
ágakban.           IIIA.                           

ZENEI OLVASáS-íRáS
Dalok, dallamok, zenemûvek  Kottaolvasási készség    Ismert dalok, dallamok    
témáinak éneklése      erõsítése violinkulcsban.  éneklése. Tudjon ismert   
violinkulcsban kottáról. A  IIID A tanult        egyszerû dallamokat     
tanult hangnemek ismerete:  hangnemekben való      lejegyezni.         
3# 3b-ig. Ismert dallamok  íráskészség fejlesztése.                 
írása violinkulcsban a    IIIC Legyen tájékozott a                 
tanult hangnemekben.     vokális és hangszeres                   
Szólamok elrendezõdésének  kottákban. IIIB                      
ismerete a vokális mûvek                                
kottájában.                                      

ZENEI ISMERETEK, ZENEI HALLáS
Népdalok formai,       A magyar népzene régi és   Ismerje a népzenei      
szerkezeti elemzése.     új stílusának felismerése,  stílusokat és mûfajokat.   
Hangközök éneklése,     elemzése. IB                       
felismerése írott kottában.                              
Hangnemek ismerete 3#     Ismerje fel a hangközöket  A tanult dallami, ritmikai  
3b-ig. A magyar népzene   írott kottában. IIIA A   elemek, képletek,      
rétegei, mûfajai (siratók,  tanult zenei formák,     hangközök ismerete,     
katonadalok, betyárdalok,  mûfajok felismerése. IVA   kottából való felismerése.  
ivónóták, párosítók,                   A tanult hangnemek, zenei  
lakodalmas, balladák).                  formák és mûfajok ismerete. 
Összefoglalás: zenei                                  
formák, mûfajok a                                   
meghallgatott zeneirodalmi                               
példák alapján.                                    

ZENEHALLGATáS, ZENEIRODALOM
A magyarországi és az    Zenetörténeti korszakok   A legfontosabb        
európai kultúrák       jellegzetes, meghatározó   zenetörténeti korszakok   
népzenéje. Zenei korok és  stílusjegyeinek       ismerete, zenei stílusok   
stílusok, zenemûvek     megismerése, felismerése a  jellemzõinek felismerése   
ismeretének bõvítése. A   zenemûvek hallgatása     többször hallott       
zene szórakoztató funkciói  során. IVA A         zenemûvekben, részletekben. 
a zeneirodalomban.      zenehallgatás, az értékes                 
               zene iránti igény                     
               formálása. IIC Ismerje föl                
               a zene és a                       
               társmûvészetek                      
               kapcsolatát. IVB                     

TÁNC ÉS DRÁMA

ÁLTALáNOS FEJLESZTéSI KöVETELMéNYEK

       1-6. évfolyam        7-8. évfolyam               

1. Kifejezõképesség (mozgás-beszéd)

a) Játékos gyakorlatok során sajátítsák  A) Testi adottságaiknak, koruknak és    
el az alapvetõ táncos, bábos és drámai   személyiségüknek megfelelõen, különbözõ  
kifejezési formákat.            élethelyzetekhez alkalmazkodva, pontosan  
                      és tisztán fejezzék ki magukat.      
b) Alakuljon ki bennük játékbátorság,   B) Egyre könnyebben és           
szokjanak hozzá a csoporton belüli     felelõsségteljesebben viseljék a      
szerepléshez.               nyilvánosságot.              

2. Improvizáció
a) [[Otilde]]rizzék meg a kezdõ évek    A) Legyenek képesek különbözõ       
játékainak természetes rögtönzõ      technikákat tartalmazó összetett      
technikáját némajátékban és szöveges    improvizációkra mozgásban, táncban.    
játékokban.                                      

3. Elemzés
a) Tudják a mindennapi élet és különbözõ  A) Legyenek képesek a jelenségek,     
történetek szituációit közösen elemezni.  életfolyamatok, alkotások szerkezetének  
                      felismerésére, a szereplõk szándékainak,  
                      tetteinek és kapcsolatainak elemzésére.  

4. Hagyományõrzés
  a) Tanuljanak meg népi mondókákat,   A) Ismerkedjenek meg a nemzeti       
  gyermekjátékokat, népszokásokat,    (nemzetiségi, etnikai) kultúra és más   
        táncokat.         kultúrák alapvetõ mozdulat-, dallam- és  
                      szókincsével, szertartásaival és      
                      hiedelemvilágával.             

A HAGYOMÁNY JÁTÉKAI ÉS TÁNCAI

Népi gyermekjátékok.     Ritmusképzés, egyszerû    Legalább 10 játék ismerete  
Kiolvasó mondókák.      táncos mozgáselemek.     dallal, mondókával.     
Szerepjátszó         Koordinációs         Egyszerû kar- és       
gyermekjátékok. Altatók,   készségfejlesztés, helyes  lábmozgások (lépés,     
simogatók, vigasztalók,   testtartás. Rögtönzés,    dobbantás, taps). Mondókák  
nyelvtörõk, csúfolók,    egyensúly-, ritmus- és    ritmizálása egyenletes    
állatutánzók.        térérzékfejlesztés.     járás mellett, tapsolással  
               Egyszerû mozgáselemek    vagy egyéb módon.      
               összekapcsolása                      
               (járás+dobbantás,                     
               futás+fordulat). 1a A                   
               babázás, a papás-mamás, a                
               gyermeknevelés mozdulat-                 
               és szókincse. 2a                     

BÁBJÁTÉKOK
Egyszerû bábjátékok.     Improvizáció tárgyakkal.    Tárgyjáték-improvizáció,  
Tárgyjátékok. Sík-, bot-  Sík-, bot- és gyûszûbábok,  egyszerû bábok készítése,  
és gyûszûbábok. Maszkok és  egyszerû maszkok készítése  sík- és botbáb mozgatása.  
maszkos játékok.       és használata. 1b                     

DRÁMAJÁTÉKOK
Ritmikus mondókák.      Érzékelõ, ritmus- és     Részvétel a         
Papás-mamás szintû      fantáziagyakorlatok,     készségfejlesztõ       
improvizációk. Rövid    mozgással egybekötött    gyakorlatokban, a közös   
mesék közös         beszédgyakorlatok. A     dramatizálás játékaiban és  
dramatizálása. A szereplõ  koncentráció         az alapszintû elemzõ     
és a helyszín fogalma.    intenzitásának és      beszélgetésekben. Rövid   
               idejének növekedése. 1b A  mesék, versek önálló     
               szerkezet érzékelése, a   elmondása, a társ      
               kezdet és a vég       meghallgatása.        
               felismerése térbeli és                  
               idõbeli struktúrákban. 3a                 

ÜNNEPI SZERTARTÁSOK, RITUÁLIS JÁTÉKOK
A téli és tavaszi      A magyar páros tánc     Részvétel a népszokásokat  
ünnepkör játékai,      fogásmódjainak egyszerû   megismertetõ játékokban.   
lakodalmas játékok.     formái. Ünnepi        Egy-két köszöntõ ismerete.  
               köszöntõszövegek. 4a                   

A HAGYOMÁNY JÁTÉKAI ÉS TÁNCAI
Énekes-táncos játékok    Ritmusgyakorlatok:      Legalább 10 énekes-táncos  
(kiolvasók, párválasztók,  negyedes, nyolcados járás.  játék ismerete.       
párcserélõk,         Egyenletes járás közben   Egyenletes lüktetés,     
fogyó-gyarapodó,       különbözõ ritmusképletek   valamint egyszerû      
vonulós-kapuzós játékok).  tapsolása, ritmusképletek  ritmusképletek visszaadása  
               dobogása egyenletes     tapssal, illetve      
               zenére. A tanult       dobogással.         
               ritmusképletek                      
               felismerése. 1a                      
Régi stílusú táncok:     A tanult motívumok      Egy tánc alaplépéseinek   
ugrósok, karikázó,      utánzása, stílusos      szabad elõadása.       
eszközös táncok.  Új    elõadása. Ismert táncok                 
stílusú táncok: szatmári   felismerése. Improvizációs                
csárdás. Népek,       készség. 4a                        
nemzetiségek, etnikumok                                
táncaiból: délszláv kóló.                               

DRÁMAJÁTÉKOK
Készségfejlesztõ       Koncentráció és lazítás   Részvétel a játékokban, a  
gyakorlatok. Dramatikus   (pihenés).          gyakorlatokban és az     
improvizációk. Ismerendõ   Beszédgyakorlatok.      elemzõ beszélgetésekben. A  
fogalmak: mese,       Légzéskapacitás növelése.  rögtönzés szabályainak    
cselekmény, szándék,     Modorosságok javítása. A   betartása.          
feszültség, konfliktus,   pontos kifejezés igénye.                 
fordulópont. Különbözõ   Monológ-technika. A                    
technikák a szereplõk -- a  szimultán játék                      
hõs és a többiek --     kiküszöbölése. Könnyed                  
jellemzésére. Mítoszok,   szerepcserék. 2a Helyzetek                
eposzok részletei,      pontos, kollektív                     
anekdoták feldolgozása.   elemzése. 3a                       
Történelmi elbeszélések                                
feldolgozása. Életjátékok                               
a saját korosztály                                  
problémáira.                                      

ÜNNEPI SZERTARTÁSOK, RITUÁLIS JÁTÉKOK
Az esztendõ jeles      Egyszerû zenei eszközök,   A szokások idejének,     
napjainak szertartásai:   bábok és maszkok készítése  funkciójának ismerete.    
karácsony-betlehemezés,   és használata. 4a      Részvétel a szertartás    
regölés, vízkereszt,                   elõkészítésében,       
farsang, húsvét-pünkösd.                 bonyolításában.       
Táncos, zenés rítusok. A                               
történelmi tanulmányokhoz                               
kapcsolódó õsi,                                    
improvizatív jellegû                                  
táncok és szertartások.                                

BÁBJÁTÉK, MASZKOS JÁTÉK
Kicsiknek szóló állatmesék  Bábkészítés,          Részvétel a        
eljátszása. Bábos      dramatizálás, az iskolai   bábkészítésben és/vagy a   
improvizációk. Kesztyûs   közösség elõtti bemutató.  darab bemutatásában.     
bábok, óriásbábok, nagy   Bonyolultabb bábok                    
maszkok. Irodalmi mûvek   (kesztyûs bábok,                     
részletei. Zenére készült,  óriásbábok, nagy maszkok)                 
egyszerû bábos        készítése, mozgatása, a                  
koreográfiák.        maszkos játékok                      
               technikája. Kollektív                   
               koreográfiák készítése                  
               zenére. 1a; 1A                      

DRÁMAJÁTÉKOK
Mozgásimprovizációk és    A pontos kifejezés és a    Részvétel a        
gyakorlatok (némajátékok,  mindennapi testi-lelki    gyakorlatokban és az     
pantomimes gyakorlatok,   harmónia érdekében      elemzõ munkában.       
esések, pofonok, botlások,  tudatosan végzett                     
jellemábrázoló mozgások).  gyakorlatok. 1A A kifejezõ                
A kifejezõ közlés      játék érdekében végzett                  
elsajátítása.        tanulmányok. A másik                   
Jellemábrázolás hanggal és  ember kommunikációjának                  
metakommunikatív úton.    toleráns elemzése. Saját                 
Improvizáció: etûdök    és mások munkájának értõ                 
megalkotása, életjátékok,  elemzése. 3A                       
önállóan végzett közös                                 
dramatizálás. Új fogalmak:                               
cselekmény,                                      
ellencselekmény, tér, idõ,                               
üzenet, motívumok.                                   

TÁNC- ÉS MOZGÁSMÛVÉSZET
Történelmi táncok ismerete  Menüett, keringõ, polka   Legalább egy etûd.      
és gyakorlata. Reformkori  alaplépései. A palotás és                 
magyar fõúri táncok. XX.   a verbunkos. Charleston,                 
századi társastáncok. A   angol keringõ vagy swing.                 
XX. század tánc- és     Egyszerû táncelemek                    
mozgásmûvészete. Aerobic.  kombinációja. 2A                     
               Összefüggõ                        
               aerobicgyakorlat                     
               bemutatása (kb. 15 perc).                 

SZÍNI NEVELÉS
Élõ színházi elõadás     Színházlátogatás vagy    Részvétel az elõadáson, a  
megtekintése - lehetõség   iskolaszínház jellegû,    színházlátogatás       
szerint.           utazószínházi produkció   szabályainak betartásával.  
               megtekintése.                       

VIZUáLIS KULTúRA

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK

       1-6. évfolyam        7-10. évfolyam               

1. A vizuális nyelv alapjai
 a) Az alapvetô képi kifejezôeszközök,  A) A legfontosabb síkbeli és térbeli    
 ábrázolásmódok, kompozíciós eljárások  kifejezôeszközök (színek, formák,     
 megismerése és alkalmazása.
Jártasság a valamint az ábrázolási konvenciók), látvány, tárgy, kép, mûalkotás kompozíciós és szerkesztési eljárások megfigyelésében és ismertetésében. ismerete és alkalmazásának képességei.
A megfigyelés, leírás, elemzés, értelmezés, ítéletalkotás képességei a tárgyak, képek és mûalkotások elemzésében.
2. Kifejezés, képzômûvészet

A mindennapi látványok esztétikumának és a mûvészeti élményeknek a befogadása, átélése, a mûalkotások megítélése; a gondolatok és érzelmek vizuális kifejezése. Az esztétikai minôségekre nyitott magatartás.

Alkotás

a) Az élmény képi megfogalmazásának    A) Látványok, jelenségek, érzelmek,    
képessége.
Az alapvetô kifejezôeszközök elvont gondolatok térbeli és síkbeli használata. kifejezésének képessége, mûvészeti élmények (festmény, zene, tánc) megjelenítésének kísérletei a képi (grafikai, festészeti), plasztikai (és lehetôleg a fotó vagy a video) kifejezô- eszközeinek, komponálási módszereinek használatával.
Befogadás, megismerés
b) A látvány, a mûalkotás, a saját és a  B) Kiemelkedô mûalkotások, jelentôs    
társak alkotásainak leírása, átélése.
A mûvészek jellemzô kifejezôeszközeinek vizuális mûvészet (festészet, elemzése (az európai mûvészeten kívüli szobrászat, fotó, film, színház) mûfaji példákon is).
A mûvészetrôl, mûvekrôl tulajdonságainak megkülönböztetése. alkotott vélemény kifejtése.
Tájékozottság a mûvészettörténet nagy korszakaiban.
Technikák
c) Ismerkedés a kifejezési technikákkal,  C) Jártasság a kifejezés hagyományos és  
eljárásokkal (rajzolás, festés,      újszerû (fotó) technikáinak        
mintázás, bábozás, fotómontázs).      használatában.               

3. Vizuális kommunikáció

Vizuális jelenségek, információk megértése és a saját gondolatok közérthetô megjelenítése. Az információt megbecsülô, azt kritikusan szemlélô magatartás alapjai.

Alkotás

a) Jártasság az ábrázolásban, a képi    A) Képesség látvány, jelenség, gondolat  
közlések kigondolásában és         értelmezô, eligazító, magyarázó, közlô   
elkészítésében.              ábrázolására.
A legfontosabb ábrázolási eljárások és tervezési folyamatok önálló alkalmazása.
Befogadás, megismerés
b) Látvány, jelenség, ábrák, informáló   B) A mindennapi élet néhány tipikus    
jelek elemzése és jelentésének       vizuális közleményének (térkép,      
megértése.
A vizuális kommunikáció szabásminta) leírása, értelmezése, (újság, reklám, közlekedési jelek) megítélése. A vizuális kommunikáció fôbb jellegzetes mûfaji sajátosságainak mûfajainak (sajtó, televízió, megkülönböztetése. metakommunikáció), valamint történetébôl a jelentôs események (reneszánsz perspektíva, fotózás felfedezése, elektronikus médiumok) ismerete.
Technikák
c) Ábrák készítésének technikai      C) Tanulmányrajzok készítésének, ábrák   
jártasságai (szabadkézi rajz, grafikai,  szerkesztésének, grafikai és színbeli   
szerkesztési eljárások).          kivitelezésének, makettek         
                      konstruálásának mûveleti           
                      készségei.
Lehetôség szerint egy technikai médium (fotó vagy video) használatának elsajátítása.
4. Tárgy- és környezetkultúra

A mindennapi tárgyak, eszközök, épületek funkciójának és jelentésének megértése. A személyes igényeknek megfelelô tárgy vizuális megjelenítése. A hazai, az európai és az Európán kívüli tárgykultúra példáinak megismerésén keresztül mérlegelô és környezettudatos magatartás kialakítása.

Alkotás

a) A tárgykultúra modellezô anyagainak   A) Néhány további szerkezeti anyag     
(papír, fa, agyag, textil, fém)      felhasználása.
Egyszerû tárgyak, terek tapasztalatból származó ismerete. megtervezésének képessége.
Egyre
Néhány egyszerû tárgy (játék, tanszer) önállóbb konstruálóképesség. elkészítése minta után és önálló terv alapján.
Jártasság a tervezési folyamat (helyzetfelismerés, tervezés, kivitelezés, értékelés) alaplépéseinek betartásában.
Befogadás, megismerés
b) A közvetlen környezetben található   B) Képesség tárgyak, árucikkek, épületek  
tárgyak megfigyelése, megbeszélése,    elemzésére, értékelésére.
A tervezés megítélése a legfontosabb tervezési elveinek (használhatóság, gazdaságosság, alapelvek (a forma, a rendeltetés, a anyag, szerkezet, megmunkálás, méret jelentés, az anyag szempontjai) megválasztása) önálló alkalmazása.
A szerint.
Néhány régi, népi tárgy történeti korszakok néhány jellemzô megfigyelése Európán kívüli példákban is tárgyának ismerete, a korstílus (eszkimó kunyhó).
Különbözô kultúrák felismerése.
A környezetkultúra azonos tevékenységhez kapcsolódó (építészet, tárgykultúra) mûfaji tárgyainak összehasonlítási képessége tulajdonságainak megkülönböztetése. (kanál - evôpálcika).
Technikák
c) Jártasság az egyszerû, eszköz nélküli  C) Jártasság egy kézmûves technikában,   
és kéziszerszámmal végzett         valamint a szerelés, építés és       
anyagalakításban.             modellezés mûveleteiben.          

VIZUÁLIS NYELV

A vizuális nyelv       Az analógiák felismerése a  Különbözõ színek, formák,  
alapelemei: vonal, szín,   látványban és az       elrendezési módok      
folt (síkforma), tömeg    ábrázolásban. A vizuális   megkülönböztetése,      
(térforma). Az elemek    nyelv alapelemeinek,    megnevezése. A vizuális   
elrendezése képsíkon,    kompozíciós eljárásainak  nyelv alapelemeinek,    
illetve térben. Az elemek  a kifejezési szándéknak   egyszerû kompozíciós     
egymáshoz való viszonya   megfelelõ kiválasztása. 1a eljárásainak a kifejezési  
(azonosság, hasonlóság,                  szándékkal adekvát      
arányviszonyok,                      használata.         
kontrasztok, ismétlés,                                 
ritmus, szimmetria,                                  
kiemelés).                                       

KIFEJEZéS, KÉPZ[[Otilde]]MÛVÉSZET
Alkotás Személyes és közös  Élményközvetítõ motívumok  Személyes élmény      
élmények, emlékek,      változatos szerepeltetése  kifejezése a tanuló által  
elképzelt helyzetek képi   képen és plasztikában. 2a  választott megoldással.   
megjelenítése. Különbözõ                                
témák, történetek                                   
megjelenítése                                     
(illusztráció,                                     
képsorozat). Mûvészeti                                 
élmények (bábelõadás,                                 
mese, film, vers, zenemû,                               
festmény, szobor)                                   
feldolgozása síkban és                                 
térben (rajzolás, festés,                               
plasztikai megoldások).                                
Befogadás, megismerés A    Vegyen részt a        Egy saját választású    
gyermekek élmény- és     mûalkotások         mûalkotás leírása,      
érzelemvilágához közel    megbeszélésében. A      fontosabb jellemzõinek    
álló mûvészi alkotások    vizuális mûvészetek     értelmezése. Néhány     
(festmény, grafika,     legfontosabb ágainak,    megismert mûalkotás     
szobor, film). A       mûfajainak felismerése és  felismerése (reprodukción). 
mûalkotások technikájának  megnevezése. 2b                      
ismertetése.                                      
Technikák Rajzolás      Az életkornak megfelelõ   Jártasság a rajzolásban,  
grafittal, krétával.     szintû jártasság a      a vízfestésben és legalább  
Festés temperával,      rajzolásban, festésben,   egy másik, a tanuló által  
vízfestékkel. Kollázs.    mintázásban. 2c       kedvelt technikában.     
Mintázás (agyag, gyurma).                               

VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ
Alkotás Különbözõ,      Képesség tárgyak,      Egyszerûbb tárgyak     
meghatározott célú      jelenségek, folyamatok    rajzolása különbözõ     
vizuális közlések      legjellemzõbb vonásainak   nézetekbõl, megfigyelés   
létrehozása (jelek,     megragadására,        alapján. Egy mindennapos   
magyarázó rajz, alaprajz,  megjelenítésére. A síkbeli  használati tárgy       
térkép, folyamatábra,    és térbeli ábrázolás     lerajzolása jellemzõ     
családfa) megfelelõ     konvencionális jelzéseinek  nézetbõl, emlékezet     
technikai megoldásokkal.   biztonságos alkalmazása.   alapján.           
Egyszerû látvány       Megjelenítés megfigyelés                 
(növények, tárgyak)     alapján. 3a                        
rajzolása megfigyelés                                 
alapján, különbözõ                                  
nézetekbõl.                                      
Befogadás, megismerés     Minél több szempontú     A legfontosabb       
Látványok és ábrázolások   megfigyelés. Elemi szintû  információs jelek      
elemzése, jelentésük     látvány- és ábraolvasási   (közlekedési táblák)     
"olvasása", értelmezése   képesség. Lényegi      felismerése. Egyszerû    
(leírás, értelmezés,     összefüggések felismerése  ábrák (tankönyvek      
ok-okozati összefüggések).  a látványban. Ábrázolás   magyarázó ábrái)       
Ábrázolási konvenciók    leírása, közlési       olvasásának képessége.    
(jelzések, jelek,      tartalmának                        
jelképek). Olvasás a     megfogalmazása. 3b                    
gesztusokból (testbeszéd).                               
Technikák Rajzolás      Jártasság a rajzolás,    Adott színek kikeverése.  
rosttollal. Papírkivágás.  festés és egyszerû téri   Egyszerû modell készítése  
Papírhajtogatás.       modell készítésének     választott technikával,   
Modellkészítés papírból.   legegyszerûbb        segítséggel.         
Egyszerû nyomhagyások    eljárásaiban. 3c                     
nyomtatással, préseléssel.                               

TÁRGY- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA
Alkotás A tárgyalkotó     Figyelem a követendô     Egyszerû tárgyak (játék,  
folyamat           minta megértésében,     hangszer, edény)       
(helyzetfelismerés, ötlet,  fantázia a tervezésben,   kitalálása vagy minta    
elkészítés)         következetesség az      utáni elkészítése      
összefüggésének megérzése,  elkészítésben. 4a      anyagszerû formálással.   
megfelelô (játékos,                                  
meseszerû) témák                                    
feldolgozásával.                                    
Befogadás, megismerés A   Képesség a közismert     A forma, a funkció, az    
közvetlen környezet     tárgyak formája és      anyag és a méret közötti   
(otthon, iskola, utca) és  tartalma közötti kapcsolat  összefüggés megértése    
ünnepi szokások tárgyaiban  felismerésére és       néhány tárgy megfigyelésén  
a tartalom és forma     értelmezésére. 4b      keresztül.          
kapcsolatának megismerése.                               
Technikák Anyagalakítás    Jártasság az eszköz     Néhány modellezôanyag és  
(fonás, madzagszövés,    nélküli eljárásokban,    alakításának ismerete.    
papírhajtás, agyagmunkák,  egyszerû kéziszerszámok                  
gyöngyfûzés), konstruálás.  használatában. 4c                     

VIZUÁLIS NYELV
A textúra és a faktúra. A  Jártasság a vizuális     Néhány alkotás (festmény,  
vizuális nyelv        minõségek (szín, forma,   grafika, szobor, tárgy,   
alapelemeinek, a mûvészi   textúra), a kompozíciós   épület, plakát) szóbeli   
megjelenítés anyagainak   megoldások kifejezõ     összehasonlítása formai   
kifejezõ hatása. A      hatásának felismerésében;  jegyeik alapján.       
különbözõ típusú       ezek alkalmazására való                  
kompozíciók hatása      készség. 1a                        
(festményen, plakáton,                                 
filmen).                                        

KIFEJEZéS, KÉPZ[[Otilde]]MÛVÉSZET
Alkotás Élmények,       Személyes élmények,     Szomorú vagy vidám     
fantáziaképek síkbeli,    érzelmek kifejezésének    hangulatú látványélmény   
térbeli megjelenítése.    képessége. Fokozódó     megjelenítése festéssel.   
Események elõadása      tudatosság a                       
képsorozatokban, egyszerû  kifejezõeszközök                     
animációval. Mûvészeti    megválasztásában,                     
élmények (képzõmûvészet,   alkalmazásában. 2a                    
színház, tánc, zene,                                  
irodalom) feldolgozása                                 
képi, plasztikai                                    
kompozícióban.                                     
Befogadás, megismerés    Mûvekrõl alkotott vélemény  Ismerje a festészet, a   
Különbözõ mûvészeti ágak,  megfogalmazása. A      szobrászat és a grafika   
képzõmûvészeti mûfajok    képzõmûvészeti mûfajok    mûfaji sajátosságait. A   
(festészet, szobrászat,   jellemzõinek         látott mûalkotások közül   
grafika) fõbb jellemzõi,   megfogalmazása a       legalább három        
különbözõ kontinensekrõl   bemutatott mûalkotások    felismerése, megnevezése.  
és korokból vett       alapján. A bemutatott                   
jellegzetes példák      mûalkotások felismerése,                 
elemzése. A megfigyelt    megnevezése. Az                      
mûalkotások technikái    ismertetett mûvészeti                   
(freskó, mozaik,       technikák felismerése,                  
fametszet).         megkülönböztetése. 2b                   
Technikák Vázolás       Jártasság síkbeli és     Ismerje az alkotás     
ecsettel, filctollal,    térbeli alkotások      létrehozásának folyamatát.  
ceruzával. Képalkotás    létrehozásában. Jártasság  Ismerje a tanult       
vegyes technikával. A    néhány egyénileg       technikák lényegét. Legyen  
tervezett és az esetleges  választott technika     jártas a tanult technikák  
hatások az alkotásban.    használatában. Legyen    egyikében.          
Egyszerû levonatok      képes megítélni a                     
(monotípia, papírmetszet).  technikai kivitelezés                   
Térformálás, animáció    minõségét. 2c                       
(papírplasztika,                                    
textilplasztika,                                    
drótkompozíció, "talált                                
tárgyak").                                       

VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ
Alkotás Látványok ábrázoló  Jártasság a magyarázó    Saját elképzelésû tárgy   
tanulmányozása. Tárgyak   rajzok készítésében; a    értelmes megrajzolása    
felépítését, tagoltságát   forma- és          elöl-, fölül- és       
magyarázó rajzok, térbeli  színredukálásban, egyes   oldalnézetben. Építészeti  
modellek, tér- és      tulajdonságok        rajz készítése. Közérthetõ  
tömegviszonyokat értelmezõ  kiemelésében. 3a       információs tábla      
makettek készítése.                    készítése betû és kép    
Változást, fejlõdést,                   felhasználásával.      
folyamatot szemléltetõ                                 
ábrák készítése. Gondolati                               
tartalmak, információk                                 
képi sûrítése, forma- és                                
színredukálás.                                     
Befogadás, megismerés A    Az információközlés     Legyen képes eligazodni a  
közvetlen vizuális közlés  legfontosabb módjainak és  környezet fontos, elvont   
(gesztus, jelbeszéd). A   jellegzetességeinek     vizuális információiban. A  
rögzített közlés,      ismerete. Legyen jártas a  különbözõ tantárgyak     
információ (írás,      képi közlésformák      sajátos magyarázó      
mûalkotás, tárgy). A     elemzésében. 3b       rajzainak helyes       
sokszorosított információ                 értelmezése.         
(könyv, reprodukció,                                  
plakát, képes folyóirat,                                
film, video). A képi                                  
közlések szabályainak,                                 
konvencióinak                                     
tanulmányozása ábrákon,                                
közismert jelekben,                                  
szimbólumokban, betû- és                                
szövegképekben, egyszerû                                
mozgóképi egységekben.                                 
Technikák Foltképzés     Szerezzen jártasságot a   Adott felületen egyenletes  
ceruzával, rajztollal.    vonal- és foltképzésben.   tónus létrehozása grafikai  
Szöveg- és          Jártasság a pontos      eszközökkel, festéssel.   
kép-összeállítási,      szerkesztõrajz                      
elrendezési technikák    elkészítésében. 3c                    
(újságokból gyûjtött                                  
képekkel, betûkkel,                                  
fotókkal).                                       

TáRGY- éS KöRNYEZETKULTúRA
Alkotás Élmények, vágyak   Figyelmesség a        A témának megfelelô     
(történet, saját magának   helyzetfelismerésben,    szerkezet és forma      
készített tárgy)       variációkészség a      kiválasztása.        
megfogalmazásán,       tervezésben, kitartás és                 
megtervezésén,        pontosság a                        
tárgyiasításán keresztül a  megvalósításban. 4a                    
tervezési folyamat                                   
alapjainak megismerése.                                
Befogadás, megismerés A   Az életmód és a tárgy,    Legyenek tudatos       
tágabb környezet       berendezés stílusa,     szempontjai a fogyasztói   
rendeltetésének,       formája közötti viszony   döntésekhez.         
formájának megértése.    felismerésének képessége.                 
               4b                            
Technikák Kézmûves      Jártasság a kézmûvesség   Egy kézmûves technika    
technikák (nemezelés,    egy ágában. Térbeli     elsajátítása.        
batikolás). Modellezés.   modellezési képesség. 4c                 

VIZUÁLIS NYELV
A fény (a természetes és a  A fény színmódosító     Szabadon választott     
mesterséges megvilágítás,  szerepének, a fény-árnyék  mûalkotás önálló elemzése  
fényerõsség, fényminõség).  jelentõségének ismerete a  (a választás         
Színtani ismeretek. A    plasztikus forma       indoklásával). A       
"elõadásmód", az egyéni   érzékletes          leggyakoribb érzéki     
stílus, a korstílus formai  megjelenítésében. Ismerje  csalódások ismertetése.   
jegyei mûvészeti       a leggyakoribb érzéki    Ismertesse mûalkotások és  
alkotásokon, tárgyakon.   csalódásokat, értse a    tárgyak alapján egy     
               nézõpont jelentõségét a   korszak stílusjegyeit.   
               látvány megítélésében. A                 
               stílus fogalmának értése.                 
               Ismerje fel és értelmezze                 
               a stílusjegyeket. 1A                   

KIFEJEZéS, KÉPZ[[Otilde]]MÛVÉSZET
Alkotás Látványok,      Egyéniségének megfelelõ   Kompozíció készítése    
mûalkotások képi,      formai, technikai      meghatározott témakörben,  
plasztikai átírásai.     megoldások, alkotói     szabadon választott     
Hangulatok, érzelmek     módszerek kiválasztásának  technikával.         
kifejezése különbözõ témák  képessége. Az idõbeliség,                 
feldolgozása során (csend,  a mozgás megragadásának                  
álom). Történések      képessége. 2A                       
megjelenítése, mozgás                                 
kifejezése (konkrét és                                 
elvont formákkal,                                   
szekvenciákkal,                                    
sorozatokkal, montázzsal).                               
Befogadás, megismerés     Képesség mûalkotások     Tudja összefoglalni a    
Mûvészettörténeti      értelmezésére; a különbözõ  tanult mûvészeti       
ismeretek. Mûvészeti ágak,  kultúrákban, korokban    korszakok, mûvészeti ágak  
mûfajok, mûtípusok,     készült mûalkotások     legjellegzetesebb      
ábrázolási és kifejezési   hasonlóságainak és      vonásait, ismerjen egy-egy  
konvenciók kialakulása, a  különbségeinek        kiemelkedõ alkotást.     
mûvészet szerepe a      megragadása. 2B                      
különbözõ korokban és                                 
kultúrákban. A                                     
legkiemelkedõbb alkotások                               
és alkotók. Speciális                                 
mûvészi technikák.                                   
Technikák Rajzolás tollal,  A tanult technikák      Jártasság a gyakorolt    
náddal, szénnel.       ismerete. Egyénileg     eljárásokban.        
Sokszorosító technikák    választott technika                    
(nyomtatás, öntés, fotó).  készségszintû                       
Technikai kísérletek.    elsajátítása. A megfelelõ                 
               technika kiválasztásának                 
               képessége. 2C                       

VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ
Alkotás Téri helyzeteket,   Jártasság nem vizuális    Tudjon készíteni      
összefüggéseket, mûködést  eredetû ismeretek      magyarázó rajzot       
magyarázó rajzok, modellek  láthatóvá tételében.     egyszerûbb mechanikus    
készítése látvány után és  Szerezzen jártasságot a   szerkezet (harapófogó,    
képzeletbõl. Összetettebb  vizuális hatáselemek     metszõolló) mûködésérõl.   
formák felépítésének,    tudatos alkalmazásában.   Mennyiségi viszonyokat    
szerkezetének értelmezése  Legyen képes a szöveges és  szemléltetõ ábra       
(tengellyel, metszõsíkkal,  képi közlés         készítése. Piktogram     
származtatással). Szöveg   összekapcsolására,      tervezése.          
és kép összekapcsolása    együttes alkalmazásara. 3A                
különbözõ karakterû                                  
közlésekben.                                      
Befogadás, megismerés    A legfontosabb        A leggyakoribb       
Térábrázolási konvenciók   térábrázolási konvenciók   térábrázolási módok     
különbözõ korokban,     ismerete. Ismerje a     ismerete. Tudja értelmezni  
kultúrákban. A        tömegkommunikáció      a tankönyvek magyarázó    
tömegkommunikáció      legfontosabb formáit.    ábráit. A          
legfontosabb formái     Legyen képes felismerni a  tömegkommunikáció      
(könyv, sajtótermékek,    rendeltetés és közlésmód   legfontosabb formáinak,   
plakát, film, video, tévé,  összefüggéseit. 3B      jellegzetességeinek     
rádió). Kiadványok,                    ismerete.          
mûsorok kategorizálása                                 
különbözõ szempontok                                  
alapján (tudományos                                  
ismeretterjesztõ,                                   
dokumentum, fikció,                                  
mûvészi). A tartalom, a                                
közlési szándék és a külsõ                               
megjelenés összefüggése                                
könyveken, újságokon,                                 
plakátokon.                                      
Technikák Vegyes technikák  Jártasság a közlési     Jártasság tussal,      
(festés, rajzolás, fotó,   szándékhoz leginkább illõ  rosttollal való munkában.  
fénymásolás együttes     és legcélszerûbb technikák  Rövid felirat készítése.   
alkalmazása). Szövegírás   kiválasztásában. 3C                    
technikái (tussal,                                   
letraszettel, stencillel,                               
kivágott betûkkel).                                  

TÁRGY- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA
Alkotás Összetett rendszer  Adatok, források       Az objektum és a környezet  
(lakóház) alapvetô      összegyûjtésének,      kapcsolatának ismerete egy  
elemeinek és         rendszerezésének, terv,   példán keresztül       
összefüggéseinek ismerete.  modell készítésének,     (házmodellezés).       
               formába öntésének                     
               képessége. 4A                       
Befogadás, megismerés Az   A korabeli életstílus és   A mûvészettörténet nagy   
elképzelt környezet     az épületek, valamint a   stíluskorszakainak és    
(múltbeli tárgyak,      berendezés formavilága    formajegyeinek ismerete   
épületek) rendeltetésének  közötti kapcsolat      egy-egy épület, tárgy    
és üzenetének megértése.   meglátása. 4B        példáján keresztül.     
Technikák Modellezés,    Konstruálóképesség      Többféle anyagalakítási, -  
konstruálás fából, fémbôl,  egyszerû szerkezeti                    
textilbôl, gipszbôl.     anyagokból. 4C                      
szerelési eljárás ismerete.                              

VIZUÁLIS NYELV
A vizuális nyelv       Ismerje a vizuális nyelv,  A vizuális, a verbális és  
sajátosságai         a verbális és a zenei    a zenei kifejezés      
(összefüggései a kifejezés  kifejezés hasonló és     hasonlóságainak szóbeli   
más formáival - verbális,  sajátos vonásait. Értse a  ismertetése.         
zenei). A kontextus.     képi hatáselemek,                     
               "motívumok" jelentésének                 
               viszonylagosságát. 1A                   

KIFEJEZéS, KÉPZ[[Otilde]]MÛVÉSZET
Alkotás Lelkiállapot,    A megismert kifejezésmódok  Kifejezési kísérletek    
életérzés, elvont      kreatív, önálló       személyes beállítódás    
gondolatok kifejezésének   felhasználása. A belsõ    szerinti témában,      
kísérletei különbözõ     szemlélet mûködtetése az   mûfajban, technikában.    
témákban és ábrázoló     alkotó és befogadó                    
eszközökkel (csak színnel). tevékenységben. Képesség                 
               az esztétikai minõségek                  
               megítélésére. 2A                     
Befogadás, megismerés    Legyen tájékozott a      A tanult korok, korszakok  
Mûvészettörténeti      mûvészettörténet nagy    és irányzatok legfõbb    
ismeretek: különbözõ korok  korszakaiban, ismerjen fel  jellegzetességeinek     
világképének tükrözõdése a  és nevezzen meg adott kort  felsorolása és egy-egy    
mûvészetekben; a       és irányzatot reprezentáló  kiemelkedõ alkotás      
képzõmûvészet és más     mûalkotásokat. A kor és   ismerete.          
mûvészeti ágak kapcsolata.  mûalkotás közötti                     
Az alkotás folyamata,    összefüggés megértése. Az                 
alkotói módszerek. A     alkotói folyamat, az                   
mûelemzés legfontosabb    alkotói módszerek                     
módszerei.          ismerete. Tudjon saját                  
               szavaival elemezni egy                  
               mûalkotást. 2B                      
Technikák Néhány       Jártasság néhány      Alkotók sajátos technikai  
különleges technika és    különleges technikai     megoldásainak felismerése  
alkotói módszer       megoldásban. 2C       tipikus példákon.      
kipróbálása.                                      

VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ
Alkotás Monge vetületi    Jártasság a mûszaki     Legyen gyakorlott a     
rendszer;          jellegû ábrázolás      geometriai (mûszaki     
Kavallier-axonometria; két  alapjaiban, a tanult     jellegû) közlõnyelv     
iránypontos perspektíva.   ábrázoló geometriai     olvasásában. Adott tárgy   
Rekonstrukció (vetületbõl  rendszerek alkalmazásában.  axonometrikus ábrázolása,  
térjelölõ rajzok). Elvont,  3A              vetületeinek, metszeteinek  
nem vizuális természetû                  megszerkesztése.       
információk megjelenítése                               
különbözõ vizuális                                   
hatáselemekkel. Mozgás,                                
hang, fény és statikus                                 
látványelemek együttes                                 
alkalmazása. Tervezett                                 
esemény, fiktív történet                                
képes forgatókönyve.                                  
Befogadás, megismerés A    Ismerje a          Jártasság a reklámok    
tömegkommunikáció képi    tömegkommunikáció      álló- és mozgóképnyelvi   
közléseinek elemzése. A   lényeges vonásait. Legyen  anyagának elemzésében.    
tömegkommunikáció      képes a tömegkommunikáció                 
hatásának jellemzõi. Ábrák  vizuális közléseinek                   
a nyomtatványban.      helyes értelmezésére,                   
               kritikus megítélésére. 3B                 
Technikák Az eddig nem    Jártasság a mûszaki rajz   Jártasság a mûszaki rajz  
alkalmazott technikák    technikájában. 3C      technikájában.        
adott feladatok                                    
függvényében (papírmasé,                                
világítástechnika,                                   
elektronikus médiumok). A                               
mûszaki rajz technikája.                                

TÁRGY- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA
Alkotás Valós szükségletek  Empátia a          Használati tárgyak     
felismerése (saját maga   problémafelismerésben,    (öltözködés, ajándék)    
vagy családtagja számára)  tájékozottság a terv     rendeltetésnek megfelelô,  
és meghatározása;      kiválasztásában,       tudatos tervezése.      
kutatásra alapozott terv   szakszerûség a                      
készítése; kivitelezés és  kivitelezésben. 4A                    
értékelés.                                       
Befogadás, megismerés    A gondolkodásmód, a     Ismerjen néhány, a      
Szokatlan tárgyak      kulturális környezet és a  szokásostól eltérô      
(jövôbeli tervek, más    konkrét tárgy minôsége    megjelenésû eszközt és    
kultúrához tartozó      közötti összefüggés     épületet.          
alkotások) megértése,    felismerése. 4B                      
leírása, értékelése.                                  
Technikák          Jártasság a kéziszerszámok  A célnak megfelelô      
Anyagmegmunkálás,      és barkácsgépek       technika önálló       
szerelés, építés.      biztonságos használatában.  megválasztása.        
               4C                            


MOZGóKéPKULTúRA éS MéDIAISMERET

Mozgóképírás, -olvasás (A  Az értelmes kifejezés és a  A mozgókép megjelenési    
mozgókép "köznyelvének"   helyes értelmezés      formáinak azonosítása.    
használata a házi videótól  elemeinek elsajátítása. 1a  A képsor tagolásának,    
a televízióig.)       Képsor- és          illetve felépítésének    
Gyakorlati ismerkedés a   dialógustervezés. 2a     egyszerû módszerei.     
mozgókép elemi                                     
kifejezõeszközeivel:                                  
kompozíció a térben és az                               
idõben.                                        
Mûvészeti ismeretek      A mozgókép elemi       Az értelmezés elemi     
Ismerkedés mûalkotásokkal:  kifejezõeszközeinek     tudnivalói.   Ismerje   
jellegzetes megoldások a   felismerése. 2b  A film   fel a cselekmény és a    
történet-mesélésben, a    hatásmechanizmusainak    történet közti        
drámai szituáció       tudatosulása. 2c       különbséget.         
felépítésében és a                                   
képalkotásban. Történet,                                
elbeszélés, cselekmény.                                
Azonosulás, feszültség, a                               
nézõ figyelmének                                    
irányítása. Dokumentum és                               
fikció -- a kettõs                                   
hagyomány.                                       
Mûvelõdéstörténet A      A technikai képírás     A személyes érintkezés,   
technikai képírás      egyszerû eszközeinek     illetve a technikai     
fejlõdése (fotó, néma- és  használata (pl. fotó). 2A  rendszerek közvetítésével  
hangosfilm, televízió,                  történõ kommunikáció     
digitális kép). A                    megkülönböztetése.      
reprodukciós és távközlési                               
technikák elterjedésének                                
kulturális hatása.                                   
Kommunikációs rendszerek A  Rendelkezzen a        A mozi és a televízió    
tömegtájékoztatás fajtái   tömegkommunikációs      hatásmechanizmusa közti   
(sajtó, rádió, televízió,  eszközök tudatos       különbség tudatosulása.   
információs és interaktív  használatának        Ismerje fel a        
hálózatok). A        képességével. 3B       tömegkommunikáció néhány   
tömegkommunikációs                    jellegzetes módszerét.    
rendszerekben megjelenõ                                
üzenet (hír, vélemény,                                 
személyiség, történet,                                 
reklám) hatása.                                    
Mozgóképírás, -olvasás    A képrögzítési,       Esemény, helyzet, élmény  
Hogyan fogalmaz a      folyamatábrázolási és    megörökítése, értelmezése  
mozgókép: a         kompozíciós készségek    a mozgókép          
jelentésalkotás eszközei.  fejlesztése szerepjátékok,  kifejezõeszközeinek     
A látvány (és hangzóvilág)  szituációs gyakorlatok    segítségével (a technikai  
térbeli és idõbeli      segítségével. 1A       lehetõségek szerint:     
megszervezése: a montázs.  Fogalmazási gyakorlatok:   fotósor, kamerahasználat,  
               esemény, vélemény,      képregény stb.).      
               személyiség megjelenítése.                
               2A; 3C                          
Mûvészeti ismeretek A    Mûalkotások elemzése. Az   A filmelemzés egyszerû   
mozgóképi szöveg kettõs   ábrázolt világ, a stílus   módszerei.          
természete: technikai    és a szerzõi szándék, a                  
reprodukció és közlés. A   forma és értelem, stílus                 
tér-idõszervezés (montázs)  és világkép                        
és a filmelbeszélés     összefüggéseinek                     
fejlõdésének legfontosabb  felismerése. 2B                      
állomásai, össze-függésben  Mûsorválasztási stratégiák                
a technikai eljárások    fejlesztése. 3B                      
fejlõdésével. Mûvészet a                               
technikai sokszorosítás                                
korában: az eredeti és a                                
másolat.                                        
Mûvelõdéstörténet A      A mozgókép alkalmazási    Ismerje a hazai és az    
mozgókép alkalmazási     területeinek         egyetemes filmmûvészet    
területei (mûvészet,     megkülönböztetése. 2B    néhány kiemelkedõ      
szórakoztatóipar,                     alkotását.          
tudomány, oktatás,                                   
tömegtájékoztatás). A                                 
magyar és az egyetemes                                 
filmmûvészet néhány                                  
jelentõs korszaka, alkotói                               
és alkotásai. A film                                  
kapcsolata a                                      
társmûvészetekkel                                   
(irodalom, színház, zene,                               
képzõmûvészet, fotó).                                 
Filmmûvészet és moziipar,                               
média és tömegkultúra.                                 
Kommunikációs rendszerek A  Legyen tisztában az     Ismerje fel a        
mûsorrend felépítése és   alkotói és befogadói     monitorkultúra hatását a   
üzenete. Egyes       szerepnek a média hatására  mindennapi életvitelre,   
mûsortípusok (hír, reklám,  bekövetkezõ változásaival,  jelentõségét és mûködési   
közvetítés, film, sorozat,  az idõ- és a térélmény    mechanizmusainak       
show) szerepe és       átformálódásával       jellegzetességeit az     
hatásmechanizmusa:      (egyidejûség, virtuális   életforma kialakításában.  
információ,         jelenlét), a nyilvánosság  Közszolgálati és a      
véleményformálás,      szerepének átalakulásával.  kereskedelmi televíziózás  
szórakoztatás, mûvelõdés.  Ismerje a médiaszemélyiség  közti különbség.       
A sokcsatornás        kialakításának                      
televíziózás hatása a    mechanizmusait. 1A A                   
mozgókép kifejezésmódjára.  technikai kommunikációs                  
A média hatása a       eszközök szuverén                     
közösségek formálódására   használatának képessége                  
és az emberi érintkezésre.  (ismeretszerzés,                     
Egyirányú kommunikáció,   kapcsolatteremtés). 3C                  
manipuláció. "Információs                               
országút" - interaktív                                 
médiumok (multimédia stb.).